?tariami mogudyste b?gliai pasidav? policijai

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Pra?jusi? savait? alies iniasklaida prane? apie Girkalnio seni?nijos Bakai?i? kaimo ribose rast? moters lavon? su smurto ym?mis. Nusikaltimas atliktas iurpiai: atriu daiktu perpjautas kaklas. Be to, moteris dar ir muta. Eksperto prielaidomis, tai padar?s asmuo tur?jo b?ti pagautas nuomaus ?si??io. Netrukus su visuomen?s pagalba buvo nustatyta nuudytosios tapatyb? – Nijol? Sutkuvien? (43 m.), gyvenusi Kaiiadori? rajono Palimi? kaime.
Raseini? rajono apylink?s prokuroras Arminas Elijoius Alio, Raseiniams papasakojo apie atlikt? tyrim?. Paaik?jo, kad nuudytoji tame kaime gyveno su sugyventiniu Antanu Talentavi?iumi. Jie abu dirbdavo atsitiktinius darbus ir nevengdavo alkoholio. N. Sutkuvienei buvo apribotos teis?s ? keturis vaikus. Juos augino velion?s giminai?iai. Sugyventinio s?nus Darius Talentavi?ius ir jo draugas po to savaitgalio, kai buvo rasta N. Sutkuvien?, pasisl?p? (ijung? mobiliuosius telefonus). Tod?l manyta, kad jie nusikaltim? ir padar?. Buvo paskelbta nacionalin? ir tarptautin? paiekos.
Pirmiausia policija sulaik? ir ? aretin? udar? D. Talentavi?iaus devyniolikmet? sugyventin?. Pasirodo, kad ji atve? N. Sutkuvien? ? Raseinius. Teismo buvo praoma suimti i? mergin? ir A. Talentavi?i?, nes b?dami laisv?je jie gal?jo pad?ti slapstytis D. Talentavi?iui.Prie kelias dienas D. Talentavi?ius ir jo bendras M. Masalskas patys prisistat? ? Raseini? policijos komisariat? ir pasidav? pareig?nams. Pasirodo, kad jie jau buvo sp?j? ivykti ? Norvegij?, bet apsigalvojo ir sugr?o. Nakt? i sekmadienio ? pirmadien? jie pasirod? komisariate.

Komentarų nėra