?iebtos ventin?s eglut?s

Versija spausdinimui

Kal?dos v?l beldiasi ? kiekvieno m?s? irdis ir namus. Grauol?s ididios eglut?s spindi ir pranea apie nauj? met? virsm?, naujas viltis ir l?kes?ius.
Linksmai ir su nuotykiais buvo ?iebta eglut? Kult?ros centro Kalnujuose kiemelyje. Meka Sem? (Daiva) i Laplandijos, pametusi Kal?d? Senel?, susitiko su sena Kalnuj? gyventoja pele Zita (Laimut?). Suinojusios, kad Kal?d? Senelis pateko ? b?d?, greit isprend? problemas ir igelb?jo eglut?s ?iebimo vent?. Kal?d? Senelis ?ieb? eglut?, iklaus? eil?ratuk?, idalino dovanas vaikams ir suaugusiesiems. Eil?ra?ius deklamavo ir Raseini? rajono savivaldyb?s meras Andrius Bautronis, administracijos direktorius Edmundas Jonyla ir Kalnuj? seni?nijos seni?n? Regina ?epurnovien?. ventiniai fejerverkai nuviet? dang? ir prane?, kad ? Kalnujus ateina vent?s. Rengin? vainikavo Valdo Lacko koncertas.
Kaip visada, norime pad?koti r?m?jams, be kuri? neb?t? graaus reginio. U nuostabi? aliaskar? egl? d?kojame Egidijui Zymonui, u param? Kalnuj? em?s ?kio bendrovei, Kalnuj? kaimo bendruomenei, Raseini? rajono kult?ros centrui, Kalnuj? seni?nijai.
B?kite visi sveiki ir saug?s. Linkime visiems grai? ateinan?i? ven?i?!
Daiva Myniotien?,
Kalnuj? bibliotekos
vyr. bibliotekinink?
********
Art?ja graiausios met? vent?s, nuostabus laikas, kai miestuose, miesteliuose, bendruomen?se ?iebiamos kal?din?s eglut?s, erdv?s pasipuoia iskirtin?mis kal?din?mis dekoracijomis, o gatves ir namus nuvie?ia t?kstan?iai skirting? spalv? lempu?i?.
Gruodio 19 d. popiet? kal?din? eglut? suspindo ir Ramon? kaimo bendruomen?s kiemelyje. vent? vyko lauke. Grojant ir dainuojant Ramon? meno kolektyvui Ram?s monai (vadovas Vaidotas Vilkas) vaiku?iai su t?veliais paoko, patreps?jo ir lauk? atvykstan?io Kal?d? Senelio. Kad jis inot?, kur laukia vaiku?iai, ?iebta eglut?. Ji buvo papuota vaiku?i?, t?veli?, seneli? ir kit? bendruomen?s nari? pagamintais aisliukais. Ta?iau pirmiausia pasirod? Grin?as (animatori? grup? Linksmasis lagaminas), jis nor?jo pavogti Kal?das. Buvo daug juoko ir klegesio. Ivijus Grin?? atvyko ir Kal?d? Senelis, neinas didiuliu maiu dovan?. Dovan?li? gavo ne tik visi vaiku?iai, bet ir bendruomen?s tarybos nariai, saviveiklininkai, aktyviausi bendruomen?s nariai, vienii ir ne?gal?s asmenys.
Baigdami kal?din?s eglut?s ?iebimo vent? link?jome vieni kitiems ger? v. Kal?d?, Nauj?j? met?, kad b?tume sveiki, mylimi ir laimingi. D?kojame Raseini? rajono kult?ros centrui, pad?jusiam pripildyti Kal?d? Senelio dovan? mai? saldumyn?, d?kojame Maisto bankui, skyrusiam vaikik? knygu?i?, okolado, skrudint? saul?gr??.

Dalyt? Raudonien?,
bendruomen?s pirminink?
************
Kal?dos laukiamiausia met? vent?. Ukalni? vaik? dienos centro vaiku?iai jau nuo lapkri?io ?m? jai ruotis gamino eglut?s aisliukus. Gruodio 11 d. vyko taip lauktas susitikimas su Kal?d? Seneliu. ventin? nuotaik? pad?jo sukurti grup? i iauli? Trys draugai.
Vaikai nebuvo vien tik pasyv?s i?rovai noriai dalyvavo programoje, oko, aid?, publikai dovanojo imoktus eil?ra?ius ir daineles. Dienos centro lankytoja Egl? Radiut? mokosi muzikos Meno mokykloje, tad jos paruoti koncertiniai numeriai buvo ypatingi.
Ypa? smagiai ir iltai vaikai bendravo su Kal?d? Seneliu, kai kas sugeb?jo net ir j? nustebinti savo aismingumu ar kiek netik?tu meiliu prisiglaudimu. Vaik? akel?s vyt?jo laime ir diaugsmu.
vent? buvo nuostabi, j? organizuoti pad?jo RRKC Nemak?iuose ir Ukalni? kaimo bendruomen?s pirmininkas Gitanas Kybartas. U finansin? param?, kad n? vienas vaikas neliko be dovan?, nuoirdiai d?kojame Nemak?i? seni?nui Remigijui Laugaliui. Taip pat d?kojame Ukalni? kaimo seni?naitei Genovaitei Samuienei u par?pint? eglut? ir ilum? bendruomen?s namuose. A?i? sakome nuolatinei m?s? pagalbininkei Linai Radienei u ?amintas vent?s akimirkas.
Loreta imaitien?
***********
Penktadienio vakar? viduklikiai gausiai susirinko ? miestelio aikt?, kur vyko grai vent? Kal?d? egl?s ?iebimas. vent?s ved?ja Aiva Gailien? paskelb? vent?s pradi?, daug grai? link?jim? isak? sve?iai: Savivaldyb?s meras Andrius Bautronis, Komunikacijos, kult?ros ir turizmo skyriaus ved?ja Judita Radavi?ien?, Vidukl?s seni?nijos seni?n? Daiva Ulinskien?, buvo perskaitytas Savivaldyb?s Tarybos nar?s Aldonos Onos Rad?enko sveikinimas.
Toliau vent?je pasirod? ir skambias dainas dainavo Asta Pilypait? su keturiomis avingomis maosiomis daininink?mis. Baigiantis koncertui, sulauk?me ypatingo sve?io Kal?d? Senelio, neino maiu, pilnu dovan?li? maiesiems viduklikiams.
T? gruodio vakar? Vidukl?s miestelis nuvito nuostabiausiomis spalvomis. U ventin? gro? nuoirdiai d?kojame UAB Raseini? komunalin?s paslaugos Vidukl?s skyriaus, Vidukl?s girininkijos, seni?nijos darbuotojams, Vidukl?s kaim? bendruomenei, ?kininkui Giedriui Mieliniui. Taip pat d?kojame Raseini? rajono kult?ros centro darbuotojams Vytautui Kasparavi?iui ir Manvydui ?ekavi?iui.
Angel? arkien?

Komentarų nėra