Jauno mediko istorija grubus susidorojimas

Versija spausdinimui

Psichologinis smurtas, mobingas gaj?s ir kai kuriose rajono biudetin?se ?staigose. iai problemai n?ra netinkamo meto, ?sitikinusi viena Raseini? ligonin?s mediki?, sutikusi atvirai papasakoti, kaip buvo susidorota su ioje ligonin?je dirbusiu jos kolega anesteziologu. i jautri istorija atskleid?, kaip psichologinis smurtas ioje medicinos ?staigoje virto politiniu susidorojimu, prie kur? buvo bej?gis net ios ligonin?s vadovas.

Asta VOLKOVAIT?
asta.volk@gmail.com

Pateikiame konkre?i? istorij?, kai labai nes?iningomis aplinkyb?mis i Raseini? ligonin?s buvo priverstas ieiti jaunas, ambicingas, kompetentingas ir uolus anesteziologas Linas ikarskas.

MEDIKO AT?JIMO ISTORIJA
Jaunas anesteziologas L. ikarskas Raseini? ligonin?je prad?jo dirbti 2018 m. liepos 1 d. Ger? specialist? regiono ligonin?ms prisikviesti sunku, tod?l neretai j? iekoma pagal rekomendacijas. Taip iuo atveju gydytoj?, kaip kompetenting? specialist?, rekomendavo j? pa?stan?ios medik? bendruomen?s atstovai. Jam buvo patik?tos Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyriaus laikinos vadovo pareigos. L. ikarskas iam skyriui labai auktai ik?l? kartel?, tur?jo aiki? vizij? suaktyvinti reanimacijos veikl?.
Iki tol pacient? patekimas ? Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyri? buvo vangus ir lov? uimtumas per metus vidutinikai siek? 1,61,7 paciento per dien?. iame skyriuje yra eios lovos, dvi pritaikytos pooperaciniam pacient? steb?jimui. Tuti ligonin?s skyriai neturi ateities tokia buvo L. ikarsko ir ligonin?s administracijos pozicija.
Duokit man pacient?. Tok? ar pana? praym? neretai gird?jo kolegos i kit? ligonin?s skyri?. Su ?staigos administracija aptarti tikslai buvo ?gyvendinti lov? uimtumas iaugo.
mon?s su rimtesne patologija, tur?jo galimyb? atsidurti tame skyriuje, kur jie b?t? intensyviai stebimi. Nuo to neabejotinai pirmiausia gerai buvo gyventojams. Visi sunkios ar kritin?s b?kl?s pacientai, kuriuos reikia aktyviai steb?ti, ikart buvo keliami ? reanimacij?, pasakojo L. ikarsko koleg?.
Naujasis anesteziologas siek?, kad ribiniai pacientai b?t? daniau guldomi ? intensyvios terapijos skyri?, t. y. kad lengviau ? j? patekt?. iame skyriuje prie ei? lov? vis? par? budi dvi slaugytojos, kai kituose skyriuose dirba trys slaugytojos prie 40-ies lov?.
L. ikarsko siekis buvo pagerinti ligonin?s paslaug? suteikimo kokyb? vadinamiesiems ribiniams pacientams siek? garantuoti intensyvesn? priei?r?. Neabejotinai d?l to iaugo ir min?tame skyriuje dirban?i? gydytoj? darbo kr?vis.

USITRAUK? KOLEG? R?STYB?
Kas l?m? trint? tarp Anestezio-logijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuje dirban?i? asmen?, lieka neaiku d?l io skyriaus personalo nenoro bendrauti ar, grei?iau, isisukin?jimo. Ta?iau prie anesteziolog? L. ikarsk? prad?ti taikyti veiksmai buvo pana?s ? mobing? ir ikalbingi. Ligonin?s administracijai leista suprasti, kad medikas galb?t vartoja alkohol? ir skyriuje neva dingsta vaistai. V?liau prad?ta intensyviai steb?ti ir fiksuoti, kada tiksliai jis atvyksta ? darb? ir kada ivyksta. Be to, jis buvo apkaltintas net dokument? klastojimu, kai prie savo atostogas pildydamas iniarat? d?l kelion?s ilaid? kompensavimo ?v?l? menkavert? klaid?.
D?l to dalyje ligonin?s kilo apkalbos, o t? apkalb? objekto vert? buvo 1015 eur? vert?s klaida. Ta?iau kalbos taip ir liko kalbomis, jokie ?rodymai apie galimai netinkam? anesteziologo elges? ligonin?s administracijai nebuvo pateikti. Taip pat nebuvo gauta ir jokio ratiko skundo.
Viskas vyko iki tol, kol buvo prad?ta kalb?ti apie mobing?. Dabar ? tok? persekiojim? b?t? i?rima labai rimtai, turint omenyje medik? saviudybi? atvejus Vilniuje ir iauliuose, kuomet… prisimin? vienas i L. ikarsko koleg?.
2019 m. vasar? Raseini? ligonin? skelb? konkurs? Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyriaus ved?jo pareigoms uimti. Tarp pretendent? buvo ir L. ikarskas. Konkurse jis pasirod? geriausiai ir t? pa?i? met? liep? prad?jo eiti io skyriaus ved?jo pareigas jau nebe laikinai. Deja, naujajam skyriaus ved?jui nebuvo lemta ilgai usib?ti.

M. TAMALI?NAS REIKALAVO ATLEISTI MEDIK?
2019 m. rugpj?t? Raseini? ligonin?s direktorius Vidmantas Merkliopas buvo ikviestas ? valdan?iosios koalicijos pos?d?. Buvo atostogos. Telefono skambutis i Savivaldyb?s pasiek? pavakar?. Man buvo pasakyta, kad esu kvie?iamas d?l savo ved?jo, sak? ?staigos vadovas.
Kaip prisimin? valdan?iosios koalicijos pos?dio dalyviai, M. Tamali?nas per pos?d? s?d?jo tyliai, nereplikavo, tik pabaigus svarstyti visus klausimus tar? od? ir pareikalavo i darbo atleisti Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyriaus nauj?j? ved?j?. Beje, viena io skyriaus ilgame?i? gydytoj? yra ir M. Tamali?no mona Ina.
Kaip tuo metu koalicijos pos?dyje ?vardijo M. Tamali?nas, naujasis monos vadovas turi problem? su alkoholiu ir netgi su narkotikais. I Tarybos nario l?p? nuskamb?jo tokie epitetai kaip alkoholikas ir narkomanas, ta?iau ?rodym?, kurie gal?t? pagr?sti tokius rimtus kaltinimus, nei per pos?d?, nei v?liau jis nepateik?. Be to, jis pagrasino vaiuosiantis ? LR Seimo Sveikatos reikal? komitet?, jei medikas nebus atleistas i darbo, t. y. padarysi?s visk?, kad anesteziologas tr?ks ply palikt? darb? Raseini? ligonin?je.
Direktorius V. Merkliopas iame pos?dyje pasak?, kad neturi prieas?i? atleisti mediko, bet paad?jo su juo pasikalb?ti. Nepra?jus n? menesiui L. ikarskas apsisprend? i darbo ieiti savo noru. Ir gydytojas, ir V. Merkliopas aikiai suprato, kad vyko politinis spaudimas ir kad nuspr?sdamas likti darbe gydytojas rizikuot? savo reputacija ar net karjera. V?liau L. ikarskas s?kmingai ?sidarbino auktesnio lygio Marijampol?s ligonin?je Anesteziologijos-reanimacijos skyriaus ved?ju. Verta pamin?ti, kad ios ligonin?s anesteziologijos skyrius dvigubai didesnis nei Raseini? ir darbo kr?vis intensyvesnis. Jis ir iandien ten s?kmingai dirba.

KRAUSTYTOS CHALATO KIEN?S
Kalb?ti atvirai apie Raseini? ligonin?s Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyriaus ved?jo L. ikarsko staig? i?jim? i darbo su juo dirbusiems kolegoms neatrod? labai patogi tema. Apie tai paklaustas ortopedas traumatologas Giedrius Kunigikis pripaino gird?j?s ?vairi? gand? apie aplinkybes, d?l kuri? skyriaus ved?jas paliko ligonin?.
Kiek gird?jau, buvo nesutarim? su kolegomis, prisimin? medikas. Jis pripaino, kad tai sakydamas turi omenyje Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuje dirbusius gydytojus, bet isamiau detalizuoti nepanoro.
Kartu su skyriaus ved?ju daugiau kaip metus dirbusios slaugytojos tikino, kad L. ikarsko neprisimena. Taip pat ir gydytoja Violeta agdavi?ien? teig? netur?jusi jokio kontakto su L. ikarsku. Skubiosios pagalbos skyriaus slaugytojos Vilma Krincien? ir Virginija ilvien? teig? L. ikarsko taip pat nepainojusios. I kur jo pavard? inote? Mes kartu su juo nedirbome. Jums reik?t? kreiptis ? administracij?, si?l? V. Krincien?. Panaiai kalb?jo ir jos koleg?. Kartu su juo nedirbau, jis pas mus pri?mimo skyriuje nedirbo, tikino V. ilvien?.
Kartu su L. ikarsku dirbusi ir iuo metu Raseini? ligonin?je tebedirbanti jo koleg? teig? inanti, d?l koki? prieas?i? medikas i?jo i darbo. Medik?s teigimu, su ja at?j?s atsisveikinti atv?r? jai ird? ir pasipasakojo.
Jis sak?, kad nenori prarasti eimos, savo gyvenimo. Neino, kas bus rytoj. Jis tiesiog nekovojo. Netur?jo joki? galimybi? kariauti. Tyliai ir ramiai su tuo mogumi buvo susidorota. Laim?tojas akivaizdiai buvo ne jis, jis negal?jo juo tapti, prisimin? medik?.
Jos odiais, L. ikarskas jaut?si nuolat stebimas. Apie kiekvien? bent menkiausi? abejoni? galint? sukelti veiksm? ikart buvo informuojama administracija. Medik? prisimin? ne vien? toki? situacij?.
Buvo atvejis, kai jis atvaiav?s bud?ti pamiro atsiveti pietus. Perpiet nul?k? su maina iki parduotuv?s maisto nusipirkti. Jis nepaliko ligonin?s be priei?ros. Paliko reanimatolog? (skyriaus ved?jas buvo apkaltintas palik?s skyri? be priei?ros aut. past.). Jo psichologin? b?sena tur?jo b?ti labai baisi, kad t? vis? laikotarp? itvert?, vertino medik?. Jai buvo inoma, kad kolega nepagr?stai kaltintas vartojantis alkohol? ir narkotikus.
Medikas vizualiai gali atpainti onkologijos, ceroz?s kamuojam? mog?. Neblaiv? mog? tuo labiau atpainsi, nepagr?stais kaltinimais steb?josi medik?.
Anot jos, koleg? kamavo baim?s. Nuolatinis jo steb?jimas, chalato kieni?, iukliad?i? tikrinimas po bud?jimo jam k?l? min?i?, kad ? jo chalato kienes slapta gali b?ti ?d?ta vaist?, kas gal?t? j? sukompromituoti ir sugriauti reputacij?. Jis bijojo ieiti i darbo palikdamas chalat?, prisimin? panekov?.
L. ikarsk? ji apib?dino kaip draugik? ir kolegik? medik?, kuris pirmas suskubdavo pad?ti kitiems gydytojams.
Mes, dirbantys medikai, labai jo gail?jom?s. Mums ligonin? antri namai, jau?iam?s parduodantys sielas. Jis irgi buvo toks. Buvo vienas t?, kuris steng?si, tur?jo vizij?, kaip padaryti reanimacij? toki?, kad ji atitik? rodiklius, kad b?t? pilna. mon?s su rimtesne patologija tur?jo galimyb? atsidurti tame skyriuje, kur jie b?t? intensyviai stebimi. Sunkios b?kl?s pacientai, kuriuos reikia aktyviai steb?ti, monitoruoti, ikart buvo keliami ? reanimacijos skyri?. Tas pats pasakytina apie kritin?s b?kl?s pacientus. Ten yra viena slaugytoja prie vieno ar dviej? pacient?, kai kituose skyriuose kelios slaugytojos keliasdeim?iai pacient?. Be to, mogus vis? laik? yra monitoruojamas, jam galima kur kas daugiau suteikti pagalbos, nei, tarkim, terapijos skyriuje. Nuo to neabejotinai pirmiausia gerai buvo gyventojams. iuo metu indikacijos pakli?ti ? reanimacijos skyri? yra nesuvokiamos, gydytojams yra papras?iau ikelti mog? ? Kauno klinikas nei paguldyti ? reanimacij?, paym?jo medik?.
Jai iki iol labai apmaudu, kad ligonin? neteko labai kompetentingo specialisto.
Jam r?p?jo pacientai. Turb?t per tiek met?, kiek ?ia dirbu, jis buvo vienintelis, kuriam r?p?jo mogus, sunkiai tramdydama aaras pasakojo medik?.

GYDYTOJO PLANAI LIGONINEI
L. ikarskas tur?jo ambicing? plan?. Jie buvo ranka subraiyti popieriuje. Tai es? buvo reali jo vadovaujamo skyriaus vizija, kuri? jis steng?si ?gyvendinti nepaisant visko.
Vis kalbama apie ligonin?s udarym?. Kod?l taip yra. Ne?vykdome rodikli?. Ir kalbama ne apie terapij?, ne apie chirurgij?, ne apie traumatologij?. Ir visa ta situacija d?l to, kad neguldome ligoni? ? reanimacij?. Ta reanimacija vis? gyvenim? eina prie visus mus. Tai yra m?s? virtuv?. Jis (L. ikarskas aut. past.) nor?jo j? pakeisti, kad b?t? kitaip, kad b?t? taip, kaip kiekvienoje normalioje ligonin?je, kur reanimacija yra pati stipriausia, kur ateina reanimatologas pas terapeut? ir planuoja konsiliumus, tariasi, bendrauja, prisimin? L. ikarsko koleg?.
Jos vertinimu, situacija, kuri? igyveno L. ikarskas, iuo metu gal?t? b?ti laikoma mobingu ar psichologiniu smurtu. Visa tai es? vyko ne d?l vienos prieasties.
Pagrindin? prieastis skyriaus mon?s nebuvo patenkinti darbo kr?viu, situacij? vertino medik?.
Tai patvirtino ir dar vienas ligonin?s darbuotojas. Kai ved?jas taip organizuoja darb?, dirbti labiau reikia. Esant galimybei stengiamasi maiau dirbti. Kaip anks?iau, maiau priguldyti. Suprantu, keistai atrodo, kad sveikatos apsaugoje taip gali b?ti. Bet vyksta toki? dalyk?, apie Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyriaus darb? atsiliep? panekovas.
L. ikarsko koleg? ?vardijo ir dar vien? galim? prieast?, d?l kurios anesteziologas skyriuje taip ir nepritapo. Jis (L. ikarskas aut. past.) nep?t? ? vien? d?del? su jais (senbuviais kolegomis i skyriaus aut. past.). T? atmosfer? senbuviai suformavo, ne tie jauni, kurie at?j? teka ilta srove. I t? senbuvi? mes patys puikiai inome, kurie prieina prie valdios. Kol nepasikeis jie, nemanau, kad toje ligonin?je kas nors keisis, vertino medik?. Jos nuomone, jei L. ikarskas neb?t? buv?s toks stiprus mogus, i istorija b?t? gal?jusi pasibaigti dar vienu mediko saviudyb?s atveju, kaip tai jau nutiko iauliuose ir Vilniuje.

STRAIPSNIO AUTOR?S KOMENTARAS
Rengiant ? straipsn? savaitra?io Alio, Raseiniai redakcija ir straipsnio autor? sulauk? bepreceden?io spaudimo i M. Tamali?no aplinkos moni?. Buvo darytas spaudimas ir pa?iam gydytojui L. ikarskui, skambinta net ? dabartin? jo darboviet?. Taip pat M. Tamali?nas siek? nutildyti buvusius koalicijos partnerius, kad ie neatviraut? apie L. ikarsko karjer? nul?mus? valdan?iosios koalicijos pos?d?. is spaudimas prasid?jo pra?jus vos kelioms valandoms po isi?st? klausim? M. ir I. Tamali?nams.

Inai Tamali?nienei pateikti klausimai
1. L. . dirbo Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyrius laikinu vadovu nuo 2018 met? vasaros, v?liau laim?jo konkurs? ? vadovo viet?. Alio Raseini? surinkta informacija rodo, kad prie j?s? tuometin? vadov? vyko savotikas mobingas. Gydytojas buvo ?tarin?jamas alkoholio vartojimu, jam metami kaltinimai d?l tariamo vaist? dingimo. Gal galite pakomentuoti, kod?l Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuje susiklost? tokia situacija?
2. Ar per metus laiko nuo jo darbo pradios ie labai sunk?s kaltinimai gydytojui kaip nors pasitvirtino? Gal turite ?rodym?? Visgi dirbdavote viename kabinete, matydavote ? gydytoj? akis ? ak?. Ar darbe nors kart? pajutote nuo savo vadovo sklindant? alkoholio kvap?? Kaip anesteziolog?, manau, nesunkiai atskirtum?te ir apsvaigus? nuo vaist? asmen?, ar nors kart? per metus laiko mat?te apsvaigus? savo buvus? vadov??
3. Po madaug met? darbo Raseini? ligonin?je ir likus m?nesiui iki j?s? buvusio vadovo, gydytojo L. . atsistatydinimo Raseini? rajono savivaldyb?je vyko valdan?iosios koalicijos nari? susitikimas. Jo metu j?s? vyras Mingaudas Tamali?nas, girdint visiems koalicijos nariams (taip rodo redakcijos surinkta informacija), L. . kaltino esant alkoholiku, narkomanu ir ragino nedelsiant j? atleisti. J?s pra?te savo vyro taip pasielgti ar jis veik? savo nuoi?ra?
4. ? ? koalicijos pos?d? buvo ikviestas ligonin?s direktorius Vidmantas Merkliopas. Jam j?s? vyras dav? nurodymus atleisti tuometin? Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyriaus vadov? L. ., pakartojant labai sunkius kaltinimus. K? tokio padar? buv?s j?s? kolega, kad itokiu b?du reik?jo j? iprayti i darbo vietos?
5. L. . dalyvavo konkurse ? Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyriaus vadovo post?, ruo? ir ?teik? dokumentus, dalyvavo susitikimuose, j? garso ?raai saugomi dar ir iandien. Po madaug m?nesio ?vyko min?tas valdan?iosios koalicijos pos?dis. Dar po m?nesio L. . para? praym? j? atleisti i pareig?. Ar sutinkate, kad esant tokiai pad??iai L. . para? praym? atleisti j? i pareig? ne savo noru, o priverstas j?s? vyro?

I. Tamali?nien?s komentaras

Suprantu, kad d?l mano vyro, kandidato ? Raseini? rajono merus, statuso jums b?tini straipsniai iniasklaidoje, ta?iau nesu ligonin?je ?galiota atsakyti ? j?s? uduotus klausimus apie privat? asmen?. Esu paprasta ligonin?s darbuotoja, tod?l neturiu teis?s teikti vieai numatomos publikuoti informacijos j?s? laikra?iui.

Mingaudui Tamali?nui pateikti klausimai
1. L. . dirbo V? Raseini? ligonin?s Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyrius laikinu vadovu nuo 2018 met? vasaros, v?liau laim?jo konkurs? ? vadovo viet?. Alio Raseini? surinkta informacija rodo, kad prie ? medik? vyko savotikas mobingas. Gydytojas buvo ?tarin?jamas alkoholio vartojimu, jam metami kaltinimai d?l tariamo vaist? dingimo. Gal galite pakomentuoti, kod?l skyriuje, kuriame dirba j?s? mona, susiklost? tokia situacija?
2. Ar per metus laiko nuo jo darbo pradios ie labai sunk?s kaltinimai gydytojui kaip nors pasitvirtino? Gal turite ?rodym?? Visgi j?s? mona kartu su iuo mediku dirbo viename kabinete, matydavosi su iuo gydytoju akis ? ak?. Kokius nuog?stavimus ar kt. informacij? d?l galimai netinkam? mediko veiksm? jums yra isakiusi mona? Ar ji pra? kokios nors j?s? pagalbos? Jei pra?, kaip konkre?iai skamb?jo is praymas?
3. Po madaug met? darbo Raseini? ligonin?je ir likus m?nesiui iki min?to mediko atsistatydinimo Raseini? rajono savivaldyb?je vyko valdan?iosios koalicijos nari? susitikimas. Jo metu j?s, girdint visiems koalicijos nariams (taip rodo redakcijos surinkta informacija), L. . kaltinote esant alkoholiku, narkomanu ir raginote nedelsiant j? atleisti. D?l koki? prieas?i? toks reikalavimas buvo isakytas?
4. ? ? koalicijos pos?d? buvo ikviestas ligonin?s direktorius Vidmantas Merkliopas. Jam buvo duotas nurodymas atleisti tuometin? Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyrius vadov? L. ., pakartojant labai sunkius kaltinimus. K? tokio padar? is medikas, kad itokiu b?du reik?jo j? iprayti i darbo vietos? Kokie surinkti ?rodymai tai vert? daryti? Jei tokie ?rodymai buvo, kod?l jie nebuvo pateikti per koalicijos pos?d?? Tuo atveju, jei is medikas neb?t? atleistas, ruo?t?s vaiuoti ? Sveikatos apsaugos ministerij? (SAM) (taip rodo redakcijos surinkta informacija)? Kokia informacija ad?jote pasidalinti su SAM ar ko nor?jote prayti?
5. L. . dalyvavo konkurse ? Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyriaus vadovo post?, ruo? ir ?teik? dokumentus, dalyvavo susitikimuose, j? garso ?raai saugomi dar ir iandien. Po madaug m?nesio ?vyko min?tas valdan?iosios koalicijos pos?dis. Dar po m?nesio L. . para? praym? j? atleisti i pareig?. Ar sutinkate, kad esant tokiai pad??iai L. . para? praym? atleisti j? i pareig? ne savo noru, o, tik?tina, priverstas j?s? veiksm??

M. Tamali?no atsakymas

i konkreti 2019 met? situacija ir uduoti klausimai n?ra susij? su manimi. Nesu ir nebuvau min?to asmens darbdavys, netgi nedirbau min?toje ?staigoje, tod?l netur?jau joki? teisini? gali? io mogaus priimti ar atleisti i pareig?. D?l ios prieasties neturiu kompetencijos atsakyti ? j?s? uduotus klausimus.
Be to, jie yra susij? su priva?iu, ne vieu asmeniu, kuris neinia, ar yra pateik?s ratik? sutikim? b?ti minimas ir komentuojamas vieai, nurodant jo asmenin? informacij? (pagal suformuluotus klausimus ir pateiktus inicialus asmuo gali b?ti lengvai identifikuojamas).
Bet kokiu atveju, noriu pabr?ti, kad jei yra nors menkiausi? abejoni?, kad priimant ar atleidiant ? asmen? buvo paeisti kokie nors teis?s aktai, tai tur?t? b?ti sprendiama LR ?statym? nustatyta tvarka.
Atkreipiu d?mes?, kad 4 met? senumo neva nutik? ?vykiai, kurie tiek laiko buvo nebyl?s ir tampa urnalistams aktual?s tik prie art?jan?ius rinkimus, yra papras?iausiai nekorektika rinkim? kova ?traukiant iniasklaidos atstovus.

Redakcijos ?valgos ? M. Tamali?no atsakymus
1. Pirma atsakymo dalis, redakcijos nuomone, klausimai ir situacija betarpikai susijusi su Mingaudu Tamali?nu ir jo mona. Nors jis ir nedirbo ligonin?je, pateiktuose klausimuose aikiai ?vardyta, kad jis dirbo Savivaldyb?s taryboje ir ??jo ? valdan?iosios koalicijos sud?t?. Vaidmuo, kur? atliko pasinaudodamas politiniu svoriu ir paintimis, ko gero, buvo lemiamas, kad gydytojas Linas ikarskas ieit? i darbo.
2. Antroje atsakymo dalyje M. Tamali?nas vengia urnalisto praymo atsakyti ? klausimus prisidengdamas susir?pinimu L. ikarsko gerove. Neva stengiasi apginti asmens duomenis gydytojo, kur? vieai kaltino labai sunkiais nusikaltimais esant alkoholiku ir narkomanu, nepateikdamas joki? ?rodym?. Tokie kaltinimai anesteziologui yra pasik?sinimas ? brangiausi? jo turt? licencij?. i dalis atskleidia M. Tamali?no tam tikrus neigiamus b?do bruous ir politin?s veiklos metodus.
3. Tre?ioje dalyje usimena apie teis?s akt? paeidim? ir darbo santyki? sprendim? LR ?statym? nustatyta tvarka. Sutinkame su ia dalimi, iniasklaida atlieka savo pareig? publikuoti informacij?, i kurios matyti nemaai teis?s akt?, tvark?, ?statym?, etikos paeidim?, interes? konflikt? ir papras?iausios pagarbos kolegoms gydytojams stoka. Praktika rodo, kad danu atveju tyrimai prasideda po publikacij? spaudoje. Tai yra ymiai geriau nei tyrim? pradia po medik? saviudybi?.
4. Ketvirtoje dalyje suabejojama savaitra?io Alio, Raseiniai etika. Atsakydami turime pamin?ti, kad informacija apie ? ?vyk? laikrat? pasiek? madaug prie du m?nesius ir suprasdami situacijos delikatum? ruo?me publikacij? itin atsakingai, teko pakalbinti daug altini?, kad gal?tume pateikti kuo tikslesn? situacijos apraym?. Apmaudu, kad situacija, nors ir aktuali visiems rajono gyventojams, ne tik medik? bendruomenei, yra pateikta iek tiek vienpusikai, nes Anesteziologijos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyriaus personalas yra atsitv?r?s tylos siena arba, kaip matyti i M. Tamali?no ir jo monos atsakym?, isisukin?jimo siena.

1 Komentaras

  1. pleput?

    2023-03-02 12:49

    Kai mogus naudoja tok? spaudim?, b?damas tik tarybos nariu, uuojauta, kai jis taps meru, susidoros su kiekvienu nepatikusiu. Gal jis turi asmenyb?s sutrikim?? Yra koks narcizas ar psichopatas? Vargas normaliems mon?ms.