JEIGU B?T? MANO VALIA…

Versija spausdinimui

M?s? premjeras A. Kubilius bei kiti jo vyriausyb?s nariai ne kart? yra sak?, jog jie b?si? labai d?kingi u kiekvien? ger? id?j?, pad?sian?i? ?veikti sunkmet? bei spr?sti alies problemas. Tuo tarpu paprasti mon?s danai bamba, kad j? irinkta valdia vis k? nors ne taip daro, vis ne nuo to galo reformas pradeda ir kt. iandien mes savo skaitytojams trumpam suteikiame mandat? ir klausiame, k? jie daryt? kitaip, k? jie keist?, jei juos pa?ius pastatytume prie valdios vairo?

Jeigu b?t? mano valia, em? b?t? iem? alia… dar atsimenu kadaise populiarios dainos odius. Bet dabar reikia kalb?ti rimtai, ar ne? Jei mane ?darbintum?te vietoje ministro Jankausko, tai a pirmiausiai vieai paskelb?iau visus paalp? gav?jus, ikabin?iau j? s?raus seni?nijose, gal dar kur nors. Bet kokiu atveju i informacija nebeb?t? slapta. Pamatytum?te, kiek paalpinink? suma?t?, nes jiems pasidaryt? g?da prie kaimynus, pa?stamus. Skelb?iau ir bedarbi? paalpos gav?j? s?raus. Neabejoju, jog ir j? bemat suma?t?, nes tuomet paaik?t?, kad jie n?ra jokie bedarbiai, o tik gaunantys bedarbio paalpas ir kakur dirbantys. Tokius juos bemat kaimynai, pa?stami ?duot?. Bet ir gerai. Kod?l jie turi b?ti gudresni ir maitintis dirban?i?j? s?skaita? Pa?stu kelet? toki? bedarbi?, pamatytum?te, kokiais automobiliais jie vain?ja, usienyje atostogauja. Ir nereikia apie j? teisi? paeidim? kalb?ti. Ar jie mano teisi? nepaeidia, jei mano udirbt? valgo?

Tikrai nemain?iau pensij? dirbantiems pensininkams u tai, kad jie dar dirba. mogus pensij? gauna toki?, koki? usidirbo, atsivelgiant ? gaut? atlyginim?, darbo sta? ir gauna j? tuomet, kai sulaukia ?statymu numatyto amiaus. Trumpiau sakant, kiekvien? pensij?, didesn? ar maesn?, mogus b?na usidirb?s. Tad kaip galima atimti tai, k? mogus s?iningai usidirbo? Jei pensinio amiaus mogus dar turi j?g? ir ?po dirbti, tok? reik?t? skatinti, o ne skriausti. Gal jis sveikai gyveno? Gal savimi r?pinosi? Ar valstybei geriau, jei pensininkas skurs, uuot prie pensijos prisidurs dirbdamas? Jei jis dirbs, tai nuo to udirbto ir valstybei kakas per mokes?ius nubyr?s.

Kult?ros baruose tekt? keisti labai daug. Pirmiausiai, kult?rai visose pakopose tur?t? vadovauti specialistai. Kai ima vadovauti bet kas, tai ir ieina bile kaip. Man kartais atrodo, kad ger? specialist? m?s? kult?rai n? nereikia, nes ji visa iandien labiau orientuota ? ou. Pinig? utenka reprezentacijai, bet j? neutenka rimtiems, fundamentaliems dalykams. Man net baisu, kad mes lengva ranka ileidiame ? svetimas alis gabiausius savo krato jaunuolius, talentus. Atvaiuoja usienio ali? aukt?j? mokykl? mon?s ir dar mokslo metams nepasibaigus pakvie?ia m?s? talentingiausius vaikus studijuoti. Kad m?sikius pastebi, ?vertina, yra puiku, bet ar jie besugr? kada ? Lietuv?? Ar j? mums patiems nereikia? Daug met? dirbu su kult?ros paveldu, su paminklais ir dr?siai galiu pasakyti,jog tik specialistai gali darb? atlikti gerai, o juos reikia isiugdyti.

Dar labiau grietin?iau atsakomyb? girtiems vairuotojams. Mirtinai pasibaigus? eismo ?vyk? prilygin?iau ty?inei mogudystei, o sualojim? pasik?sinimui nuudyti. A d?l girto vairuotojo kalt?s praradau labai daug, jis sugriov? m?s? eimos gyvenim?. Bet pra?jo vos keletas met? ir udikas vaikto laisv?je. Neteisinga, kai kaltasis gali diaugtis gyvenimu, o nekaltieji turi ged?ti, jau nekalbant apie tuos, kurie visai nebegyvena. Dar grietin?iau kiekvieno pareig?no, valdininko asmenin? atsakomyb?. Padarom? al? prival?t? atlyginti tas, d?l kurio kalt?s toji ala atsirado, netur?t? tai b?ti daroma i mokes?i? mok?toj? kien?s. Dar neleis?iau baudos pakeisti aretu. K? toks aretas duoda? Mes prasieng?l? dar kur? laik? ir maitinti turime, juo r?pintis. Jei mogus neturi i ko susimok?ti baudos, paskir?iau jam darb?. Tegul kast? griovius, kapot? senukams malkas, ienaut? pakeles ir t. t. Bet a ?ia ? vidaus reikal? ministro k?d? taikau, ar ne?

O ?ia nelygu kokiam laikotarpiui man suteiktum?te valdios mandat?. Jei tik trumpam priok?iau, tai nieko nepadary?iau, o jei ilgesniam laikui, tai pirmiausiai steng?iausi ?siklausyti, kaip gyvena apa?ios, man b?t? svarbi j? nuomon?, j? l?kes?iai. Dary?iau taip, kad vir?n?l?s ir aknel?s negyvent? kiekviena sau. Negal??iau taikstytis su zyliojimais per partijas. Tai yra ne tik negarbinga paties lakstan?iojo atvilgiu, bet ir rink?j?. Tai yra tiesiog j? apgaudin?jimas, o u apgaudin?jim? lyg ir straipsni? m?s? Baudiamajame kodekse yra. iuo klausimu situacija alyje yra tikrai bloga. i?r?kite, jau ir pramonininkai striukes dvipuses siuva, vienoje pus?je raudona, kitoje alia. Ar partij? keitim? kadencijos eigoje reik?t? udrausti ?statymu? iaip jau reik?t?, tik ar nesakyt?, kad suvaromos irinktojo laisv?s. Bet jei
i?r??iau i apa?ios, tai udrausti reik?t?. A visada gerbsiu tik t?, kuris turi tvirt? stubur? ir n?ra partijos marionet?.

Man asmenikai skaudiausi dalykai yra susij? su motinyst?s atostogomis ir, jei b?t? mano valioj, tikrai taip nepasielg?iau, kaip buvo pasielgta su motinomis. A pataikiau ? sp?stus b?dama motinyst?s atostogose, kai, gaudama motinyst?s imokas, gavau keliolikos lit? atlyg? u prie atostogas padarytus darbus. Ir mane u tai nuskalpavo: kadangi a tur?jau draudiam?j? pajam?, imokos man nebepriklaus?. itokius sp?stus sp?sdama valstyb? gal kakiek ir sutaup?, bet prarado kur kas daugiau. Ji prarado moni? pasitik?jim?. A nepritariu toms mamoms, kurios band? pasididinti motinyst?s imokas fiktyviai ?sidarbindamos, bet kai nuo minimumo paskai?iuot? paalp? at?m?…
Didesn? d?mes? skir?iau tvarkingoms eimoms. Dabar visas d?mesys, visos paramos skiriamos asocialioms eimoms, j? vaikams vasaros stovyklos, pramogos, o tvarking? eim? vaikams nieko. Tokia kryptimi eiti negalima.

Oi, pirmiausiai a niekada nesutik?iau b?ti em?s ?kio ministru ar dar kuo nors. Kod?l? Tod?l, kad nesijau?iu es?s tiek kompetentingas. inau, kad yra moni?, kurie ni?nieko neimano, bet vaizduoja iman? visk?, a prie toki? tikrai nepriklausau. O kaip em?s ?kio skyriaus ved?jas a privalau vykdyti savo ministro ?sakymus, nurodymus ir kt. Turiu pasakyti, kad bet kuris ?kininkas jums pasakys, jog su io ministro at?jimu atsirado daug ger? dalyk?. Vienas toki? supaprastinta paramos programa, kuria pasinaudojo labai daug rajono ?kinink?. Mes labai diaugiam?s pakeitimais d?l em?s ?kio technikos api?r?: dabar, jei technika yra nauja, api?ra jai atliekama tik po trij? met?, o tokiai kaip traktoriaus priekabos kas dveji metai. Puiku, kad vairuotojas, tur?s B kategorijos vairuotojo paym?jim?, gali vairuoti traktori? ir t. t. Dabar jau yra projektas, kaip palengvinti naujus aplinkosauginius reikalavimus. Bet dr?stu pasteb?ti ir tai, jog kartais mes valdi? kritikuojame, bet patys net nepasinaudojame tomis galimyb?mis, kurias ji suteikia. tai iandien at?jo mogelis deklaruoti piev?. Sakau, nepamirk bi?i?, ir u jas gali paramos gauti. O jis man: O kas apie jas parayta? Visos valdios bus blogos, jei net neskaitysime, k? si?lo…

Kalbino ir fotografavo Ugn? Timonyt?.

2 Komentarai

  1. pasi?lymas

    2011-06-05 12:59

    Nusi?skit tuos pasi?lymus vyriausybei, gal tuomet prad?s situacija keisis ? gera.

  2. Dangerus

    2014-08-10 14:05

    mon?s iame skyrelyje pasisak? pagrinde tik jiems r?pimais klausimais, bet mastelis pagal straipsnio antrat? – siauras . Teisingai A.Brazauskas. yra pasak?s – ‘ valstyb? reikia valdyti ‘ Va jei mano b?t? valia – prad??iau nuo teisin?s atsakomyb?s ?gyvendinimo visose veiklos srityse ir visose lygmenise, nes tol kol n?ra tinkamos atsakomyb?s jausmo, visos permainos, pataisos korekcijos ir t.t. – tiek ?statymuose, tiek veikloje neduos jokios naudos.