Jie buvo smerkiami, bet liko teis?s

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Pirmieji nepriklausomyb?s metai kaimo mon?ms buvo be galo audringi, pilni neinios ir abejoni? d?l to, kas vyksta kol?ki? griovimas, em?s ?kio reforma. Dauguma moni? tik?jo populistin?mis kalbomis, g?sdinimais, kad be kol?ki? Lietuva neigyvens, ims badauti, av?s nagin?mis ir pan. D?l kol?ki? gri?ties pasipyl? kaltinimai Landsbergiui, Vagnoriui. iandien an? dien? kalbos atrodo niekin?s. Dabar Lietuvoje daugyb? nai? ?ki?: viena ?kininko eima su keliais pagalbininkais uaugina galvij? ar prikulia gr?d? daugiau, nei imtus darbuotoj? tur?j? kol?kiai. Deja, tenka pripainti, kad anuo metu ?vyk?s susiskaldymas tarp moni? lydi iki iol.

1991 m. emdirbiai gal?jo rinktis: u aliuosius ?ekius ?sigyti bendrov?s paj? arba priklausan?io turto dal? ir prad?ti savarankikai ?kininkauti. Pirmaisiais kaimo reform? metais dalis emdirbi? dar tik?jo kooperatini? em?s ?kio bendrovi? privalumais, bet netrukus ios bendrov?s prad?jo gri?ti. 1993-1995 metais j? beveik neliko, mon?s prad?jo savarankikai ?kininkauti. Sovietinio ilgesio kamuojamiems mon?ms kol?ki? sugriovimo tema kelet? met? buvo ?domi, ta?iau dauguma emdirbi? tvirtai apsisprend? eina sunkiu, bet garbingu
?kininko keliu.

1990 m. viena pirm?j? savarankikai ?kininkauti prad?jo Paliepi? seni?nijos Sujaini? kaimo ?kinink? Elena Borusien?. Pradioje b?ta ir nerimo, ir klaid?, ir nusivylim?, bet moteris su viltimi ir optimizmu vis tiek ?jo ? priek?. Pagal Valstie?i? ?kio ?statym? pirmaisiais ?kininkavimo metais jai buvo atmatuota 20 ha em?s, bet netrukus em?s nuosavyb? teko keisti. Elena ?teisino t?v? Jono ir Petron?l?s Valantinavi?i? 27 ha paveld?tos em?s. Moteris be galo d?kinga savo a. a. t?vukui u palaikym? ir pritarim?. Iki iol Elena ir Antanas Borusai gyvena Valantinavi?i? sodyboje, kurios nepaliet? melioracijos vajai, naikinantys vienkiemius. Iliko graus ?kis su nemau sodu, ? kur? nuo emai?i? plento veda ber? al?ja. Prie namo pasitinka t?vuko Jono atmint? saugantis kryius. Sodo pakratyje vir elektros stulpo – gandralizdis. T?vukas Jonas labai nor?jo, kad sodyboje kleketuot? gandrai,deja, jie apsigyveno ne taip seniai. Gandr? b?ta pas kaimynus, ir neblog? gandr?. Petron?l?s ir Jono Valantinavi?i? eimoje uaugo devyni vaikai: eios dukros kaip liepos, trys s?n?s kaip ?uolai. A eimoje buvau jauniausia, – sako Elena. – Ko gero, taip ir i?jo, kaip tame posakyje: visi buvo protingi, o a tik ?kinink?. Ne i karto ateina inojimas ir patirtis, o ir em?s ?kio politika labai jau nepastovi, nedav? ir neduoda gairi?, kaip ?kininkauti. inoma, yra ?vairi? konsultacij?, rekomendacij?, bet galutin? sprendim? turi priimti pats. Visko grieb?m?s: auginome gr?dus, bulves, net g?les, kol galiausiai pasirinkome pienininkyst?. Pagal em?s plotus ipl?sti pieno ?k? n?ra galimybi?, tod?l ferm? stat?me tik 35 galvijams. iuo metu turime 30 meliam? karvi?, kelet? tely?i?, prieauglio. Turime ?teisin? bandos status?, karv?s kontroliuojamos. Esame PIENAS.LT nariai, jiems ir statome produkcij?. Pien? paima kas antr? dien? vasar? per dien? primeliame apie 700 litr?. Fermoje ?rengta DeLaval pieno melimo ir aldymo ?ranga, m?las paalinamas transporteriais. 2010 m. ?reng?me m?lid? ir srut? rezervuar? Lag?na, taip pat turime ?sigij? m?lo kratytuv?, srutove?. ie ?renginiai ?sigyti pagal program? Nitrat? direktyva. ienavimui taip pat turime susipirk? vis? reikiam? technik?.

Pasakojim? apie technik? t?sia Antanas: Nepeikiu ir MTZ-80, kuris tarnauja nuo pat pirm?j? ?kininkavimo met?, smulkiems darbams pasitarnauja traktoriukas T-16. Gr?din?mis ir kitokiomis kult?romis aps?jome visus nuosavos ir nuomojamos em?s plotus, kuriuose ir ganome, ir ienaujame.

Api?r?j? technik?, usukome ? nedidel? karvi? ferm?. Viduje viesu, jauku, galvijai sot?s. Paar? iemai turime, kadangi gr?d? neuauginame, perkame kombinuotus paarus, o vent?ms karvutes pradiuginsime viena kita kukur?z? dera, – giriasi ?kininkai.

2005 m. Borus? ?kyje vyko rajon? mel?j? varytuv?s. Elena ir Antanas yra Lietuvos ?kinink? s?jungos Raseini? skyriaus nariai. Kai rajone ?kininkai organizuoja rengin?, seminar? ar ekskursij?, Borusai niekada neatsisako dalyvauti. Sutuoktiniai m?gsta keliauti, dalyvauja suvaiavimuose, nors abu jau pensinio amiaus. Jie pilni id?j?, ateities plan?: toje pa?ioje sodyboje ada statyti nauj? gyvenam? nam?, padidinti tvenkin?.

Borusai nesijau?ia vienii: vaikai Audrius ir Lina turi savo eimas ir darbus, ta?iau t?v? ?kyje per darbyme?ius prioka pad?ti. Auga du an?kai. Taigi viltis ir ateitis – vaikai ir an?kai. Pirmieji nepriklausomyb?s met? ?kininkai verti pagarbos u ryt? ir optimizm?. Jie nepal?o, nors ir buvo smerkiami, kaip ?manydami sukasi ir i? dien? verpetuos. Tegul j? darbus lydi pagarba ir s?km?. Tegul graia ber? al?ja ? Elenos ir Antano Borus? ?k? ir kit? ?kinink? sodybas nauja diena, kiti metai nea laim? ir sveikat?. Itvermingai, ramiai priimkime, k? gyvenimo lemtis duoda, ir b?kime turtingi.

6 Komentarai

 1. M?g?jas

  2011-12-01 15:18

  ?domu b?t? paragauti kukur?z? deros. Gerbiami ?kininkai, jei atliks nuo karvu?i?, ufundykite gabal?l? pakatavoti.

 2. Sveikuolis

  2011-12-01 15:31

  Propaguoju sveik? gyvensen?. Gal kas ino, i kur gauti kukur?z? deros vegetarikiems pusry?iams?

 3. inovas

  2011-12-01 15:32

  A tu durns, ?ia juk gyvulinis paars

 4. Ma?iau

  2011-12-01 15:35

  Ma?iau Vilniuj maximoj yra ajurvediniam skyriuj, bet kaina…..ooooooooooo

 5. inovas

  2011-12-01 15:44

  A tu durns, lietuvuoj tik viena firma su traikytuvais tas deras kem, jei netiki, paklausk jasiulia

 6. Liudvikas XIV

  2011-12-07 19:14

  Jie buvo akli ka?iukai, bet uvalg? kukur?z? deros tapo narsiais tigrais.