Jonas Liulius

Versija spausdinimui

Raseini? kaimikojoje seni?nijoje, Gin?ai?i? kaime, gyvena Raseini? 7-os kuopos (vad. Jonas Babonas) ne rikiuot?s aulys Jonas Liulius. Jo aulio paym?jimas nustos galioti 2014 metais, ta?iau Jonas ir toliau numat?s j? t?sti. J. Liulius mano, kad aulio paym?jimas ne iaip popier?lis, buvimas auli? gretose yra gyvenimo b?das. J? kalbina Viktoras Vitkus.

Kada ir kur gim?te? Papasakokite apie eim?.

Gimiau 1932 met? rugpj??io 15 dien? Rakavos kaime. T?vukas vert?si emdirbyste. Mamai jis buvo antras vyras, pirmasis vyras uvo per kar? 1914 metais, tarnaudamas carin?je kariuomen?je. I pirmosios santuokos liko dukra ir du s?n?s. Vienas j?, Vladas Paulauskas, uvo tremtyje Sibire, tiksliau buvo nukankintas. Pokaryje pas j? namuose enkavedistai rado automat?, to ir pakako trem?iai. J? su?m? kur? laik? laik? iluvoje, po to ive? ? Kaun?, i ten ? Sibir?. Apie ?t? prane? jo sesuo. M?s? eima nebuvo labai persekiojama d?l io ?vykio.

Teko gird?ti, kad J?s? t?vas buvo savanoris.

- Taip, t?vas Bronius Liulius, gim?s 1900 metais, nuo 1918 met? buvo savanoris. Jam teko kovoti su bermontininkais, lenkais ir bolevikais, buvo apdovanotas Vytauto Didiojo medaliu. Mok?si 6 m?nesius karo mokykloje Alytuje, gavo jaunesniojo puskarininkio laipsn?. Anais laikais ? savanorius ?jo jauni berneliai, ?smeig? pl?g? ? dirv? ar pad?j? dalg? ant rasotos ol?s. Gr??s i kariuomen?s t?vas ?stojo ? auli? s?jung?, kurioje buvo iki 1941 met?, kuomet rusai okupavo Lietuv?. Mirus t?vukui, a einu jo p?domis, taip pat esu auli? s?jungos narys.
K? J?s? t?vukas pasakojo apie Raseini? aulius? Kokios J?s? mintys apie Lietuvos auli? s?jung? (LS)?

Vyrai sukarintoje auli? s?jungoje buvo tvirti, namuose tur?jo ginkl?. Kalb?jo apie Lietuvos auli? s?jungos (LS) ?k?r?j? Vl. Putvinsk? (Putv?). Jis, nors ir buvo bajor? kilm?s, su lenkais smarkiai nesigl?bes?iavo. Tai buvo tikras vadas, toki? dabar jau n?ra. Pats Putvis vaiavo ? Vokietij? ir kitur, nesibod?jo nusiimti kepurik?, kad b?t? aukojami ginklai LS. Parve? vokik? autuv? bei lengv?j? kulkosvaidi? ir geb?jo apginkluoti 10 000 vyr?. Dabartiniai buv? tarybiniai karininkai, prisig?r? tarybinio raugo, negali tinkamai atstovauti auliams. Daugelis m?s? geru odiu mena trumpai buvus? vad? Jon? Ge??. Jis taip pat buvo priekarin?s LS strukt?ros alininkas. auliai, kaip darinys, veikia JAV, Argentinoje. Atkurta i organizacija ir Lietuvoje. J. Ge?as savo laiku i Danijos parve? 400 mao kalibro autuv? (dar vadinam? aislais), karik? uniform? auliams. Raseini? kuopa gavo 4 autuvus. Iformavus savanori? kuop?, ginklus ive? ? K?dainius. Dabar jauniesiems auliams norint atlikti audymo pratybas, reikia vykti atsiveti ginklus i K?daini?, o po to v?l gr?inti atgal. Tai tikrai yra juokinga.

K? menate i buvusi? savanori?, auli? ir kit? Lietuvos gyn?j?? Daugoduose gyveno b?rio vadas Leonas Dukauskis, kuris okupacijos metu, 1941 m., buvo suimtas ir suaudytas Rusijoje. Jo b?riui priklaus? broliai ir sesuo ?eponai i Rakavos. Menu i Rakavos kilus?
Lu?, dirbus? Raseini? policijoje. At?jus vokie?iams jis buvo perkeltas dirbti ? iluv?. Pakeliui i iluvos ? aigin? j? nuov? tarybiniai partizanai. D?l pablog?jusios sveikatos mir? dar vienas savanoris Keparutis nuo Rakavos kaimo. Kal?j?s 10 met? ir prarad?s sveikat? mir? Navickis nuo Klus? kaimo, kurio brolis dirbo policijos virininku. Jis buvo suimtas ?tarus, kad pas j? lankosi partizanai. Manoma, kad jis gal?jo b?ti ?duotas. Viena bobut? ma?iusi aplink sodyb? imintas p?das, kitas mogelis, u?j?s pas Navick? ? namus, pamat? pakabintas partizan? kepures ir t. t. T? laik? savanoriai jau i?j? Anapilin.

Nuo an? laik? buvo ukasta kr?va LS laikra?i? Trimitas, daug nuotrauk?, bet isaugoti j? nepavyko. Be to, bijojome, kad j? nerast?, nes tuomet tremties tikrai neb?t? pavyk? ivengti.

K? menate apie pokario Lietuvos partizan? jud?jim??

Jud?jimas buvo ap?m?s daugiau ar maiau vis? Lietuv?. Matyt, didiausias m?is buvo Bedan?i? mike, kur krito 18 partizan?. Igyveno mano buv?s mokytojas Alfonsas Pakarklys ir Al?j? auli? b?rio vadas Antanaitis. U Dubysos veik? Antano Budgino b?rys, jo brolis Jonas dirbo tabe. Buvo inomas kapitono ?eponio b?rys (tikroji vado pavard? ?epavi?ius). Jo brolis Petras, gyven?s Kunkojuose, d?l pakitusios brolio pavard?s tremties iveng?.

Komentarų nėra