Ką gali, išsiaugink pats!

Siųsti Versija spausdinimui

Kai pa­va­sa­rio lie­tu­tis bar­be­na į lan­gą, dar­ži­nin­ko šir­de­lė pla­ka vis stip­riau. Tuoj pra­si­dės di­dy­sis dar­by­me­tis. Ir kad leng­ves­nis jis bū­tų, vie­ni min­ty­se, ki­ti, stro­pes­ni, po­pie­riu­je su­ri­kiuo­ja šei­mos dar­žo lys­ve­les, o ūki­nin­kai – lau­kus, kur ir ko­kia dar­žo­vė augs. Gre­ta ir rū­pes­tis, ko­kią dar­žo­vių sėk­lą, ko­kią veis­lę pirk­ti, no­ri­ma, kad ji bū­tų der­lin­ges­nė, ver­tin­ges­nė, gal įdo­mes­nė, o ir pi­ges­nė…

Todėl mes pri­va­lo­me teik­ti kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos Jums. Rei­kia vis­ką pa­sa­ky­ti apie veis­lę – anks­ty­va ji ar vė­ly­va, lau­kui ar šilt­na­miui tin­ka, at­spa­ri li­goms ar ne, o gal tu­ri ko­kių nors au­gi­mo ypa­tu­mų. No­ri­me, kad dar­ži­nin­kai, per­skai­tę šį laik­raš­čio prie­dą, su­sio­rien­tuo­tų mū­sų dar­žo­vių veis­lių gau­sy­bė­je, su­ži­no­tų nau­jo­ves. Pa­si­nau­do­jus juo, ne­rei­kės gaiš­ti daug lai­ko par­duo­tu­vė­je. Šis prie­das pa­dės su­tau­py­ti ir pi­ni­gų, nes ne­pirk­si­te ne­rei­ka­lin­gų sėk­lų. Tai to­kie mū­sų tiks­lai!

O iš­si­rink­ti bus iš ko. Mūsų parduotuvės lentynose galite rasti apie 350 pa­va­di­ni­mų dar­žo­vių, prie­sko­ni­nių au­ga­lų ir gė­lių sėk­lų pa­ke­lių. Iš­plės­tas, gau­sus nau­jo­vė­mis UAB SĖK­LU­VA asor­ti­men­tas su la­bai ver­tin­ga „Pro­fi“ se­ri­ja. Jo­je su­fa­suo­tos ge­riau­sių Va­ka­rų Eu­ro­pos fir­mų sėk­los. Nau­ja šios fir­mos se­ri­ja „So­džius“ skir­ta ma­žie­siems ūki­nin­kams – dar­ži­nin­kams. Ir olandų BEJO ZADEN sėklos jų firminėje pakuotėje. Jos aukš­čiau­sio pa­ruo­ši­mo ly­gio – ka­lib­ruo­tos, dra­žuo­tos, bei­cuo­tos.

Ga­lėsime rink­tis ir fir­mos NO­JAUS SĖK­LOS asor­ti­men­tą. Jis ypač tur­tin­gas gė­lė­mis. Tikimės, kad šios sėk­los pas mus bus pi­ges­nės nei pre­ky­bos cent­ruo­se. Tie­sa, čia fa­suo­ja­mų sėk­lų kie­kiai daž­no­kai ma­žes­ni nei mū­sų įmonėje įpras­ta. Bet yra ir dar­ži­nin­kų, tu­rin­čių vos vie­ną ar ki­tą lys­ve­lę, jiems to­kių ir ma­žes­nių sėk­lų kie­kių pa­kaks.

Mū­sų pre­kės vie­nos pi­giau­sių ša­ly­je. An­tai, dau­gu­mos sėk­lų pa­ke­tė­lių kai­nos 1,20 – 1,40 Lt. Ga­li kil­ti klau­si­mas, iš kur to­kios ga­li­my­bės taip pre­kiau­ti? Ogi mes su už­sie­nio fir­mo­mis Olan­di­jo­je, Prancūzijo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Len­ki­jo­je pa­lai­ko­me tie­sio­gi­nius ry­šius. O dar, įver­ti­nant kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas, rei­kia ne­pra­ras­ti pir­kė­jo, rei­kia gy­ven­ti ne vien šia die­na…

Mes ži­no­me, kad nei pa­ke­tė­lio gro­žis, nei ne­di­de­lė kai­na ne­trauks pir­kė­jo tiek, kiek ge­ra veis­lė, ge­ra sėk­los ko­ky­bė. Mes su­pran­ta­me, jog ir vie­nas pa­ke­tė­lis pras­tos veis­lės ga­li su­ga­din­ti ne vien dar­ži­nin­ko nuo­tai­ką, bet ir mū­sų re­pu­ta­ci­ją. To­dėl mū­sų ben­dra­vi­mo nuo­sta­ta to­kia – kuo didesnis dėmesys pirkėjui!

Mes no­ri­me ti­kė­ti, kad ant jū­sų sta­lo bus gau­su dar­žo­vių. Tik dau­giau to­kių, ku­rios pa­lai­ko vil­tį ir op­ti­miz­mą! Dau­giau to­kių, ku­rias da­bar, ste­bin­da­mi pa­sau­lį, ve­ža­me iš sve­ti­mų kraš­tų. O juk ga­li­me sa­vo­mis ran­ko­mis, sa­vo­je že­mė­je…

Ir mū­sų pa­lin­kė­ji­mas vi­siems dar­ži­nin­kams – šį­met su­lauk­ti anks­ty­vo ir šil­to pa­va­sa­rio. O va­sa­rė­lę – ka­da rei­kia, kad sau­lu­tė švies­tų, ka­da rei­kia, kad lie­tu­tis ly­tų. Dar kad piktžolės neaugtų, o spragės ir baltukai nuskristų į kitai partijai priklausančio kaimyno daržą… O Jums ru­de­nė­ly  be­lik­tų tik gau­sų der­lių, iš­au­gin­tą iš mū­sų sėk­lų, į aruo­dą su­temp­ti…

Komentarų nėra