K? siurb?: dumbl? ar pinigus?

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Lygiai prie metus Alio, Raseini? kraptotyrininkas ikrapt? vien? labai ?tartin? projekt?, pagal kur? buvo planuota ivalyti Prabaudos tvenkin?.

Dumblo valytojams buvo parengta tikra Nobelio premija: galimyb? u atliktus darbus gauti 752 t?kst. lit?.

Tokia suma u niekingai paprast? darb? nustebino Raseini? krato verslo patriarch?, Raseini? uvininkyst? direktori? ?eslov? Kenstavi?i?. Prie metus Alio, Raseini? urnalistui jis pareik?, kad dumbl? b?t? galima ivalyti u 200 t?kst. lit?. Tai atrod? visikai ?tik?tina, juolab, kad kalb?jo patyr?s, odiais nesivaistantis mogus.

? ?. Kenstavi?iaus nuomon? tuo metu gana konstruktyviai sureagavo Savivaldyb?s administracijos direktorius Dainius Baltruaitis, kuris pareik? pasireng?s nutraukti
konkurs? ir paskelbti nauj?, kurio suma 200 t?kst. lit?.

Ta?iau d?l neaiki? prieas?i? ?. Kenstavi?ius nepanoro ?rodyti savo teiginio, kad tvenkin? galima ivalyti pigiau, tod?l galimas konkursas ne?vyko. Pasirinktas gerokai
brangesnis variantas. Visikai pagr?stai buvo galima tik?tis, kad u toki? sum? ivalytas tvenkinys pasidarys ydras nuo skaistumo, o Prabauda taps neeiliniu papl?dimiu. Dabar jau galime pasii?r?ti, kokie yra rezultatai.

Pra?jo metai. Gal Prabaudos tvenkinyje jau b?t? galima pabraidioti, pas?d?ti ant suolelio, pasigro?ti atnaujinto tvenkinio erdv?mis, palesinti ?ia puikiai besijau?ian?ius pauk?ius? Nieko panaaus.

Nors tvenkiniui valyti ileisti miliniki pinigai, ta?iau situacija nepager?jo. Atvirk?iai prie tvenkinio dabar tiesiog baisu prisiartinti. Tai tikra marmalyn?, priversta
?vairiausio lamto ir buitini? iukli?. Matant tok? vaizd?, neju?ia dingteli: kas ?ia buvo siurbiamas dumblas ar pinigai?

Situacija Prabaudoje, regis, suglumino Raseini? mero pavaduotoj? Sigit? Vai?i?, kuris iai problemai inagrin?ti sureng? pasitarim?. ? j? buvo pakviesti rangovai, subrangovai, administracijos specialistai, tarybos ?kio pl?tros ir kaimo reikal? komiteto pirmininkas ?eslovas Kenstavi?ius, tarybos narys Antanas Kil?auskas. Buvo sprendiama, kaip ir kieno s?skaita itaisyti nekokybikai atliktus darbus. Akivaizdu: Prabaudai tvarkyti reik?s papildom? l??. Gali b?ti, kad Raseiniai tur?s tvenkin? su
auksiniais krantais ir kisieliumi.

1 Komentaras

  1. Dangerus

    2014-08-10 02:28

    kiek supratau prabaudos tvenkinyje iokie tokie darbai buvo atliekami , o va dar vienas tvenkinys Raseini? rajone buvo ileistas. igraibyta uvis, pastatytas ant kranto ekskavatorius , kuris kur? tai laik? rudijo – visas darbas tai udaryta sklendis kad prisikauptu v?l vandens. Nei kas, nei u kiek neinau, bet akivaizdu jog kokie tai darbai tur?jo b?ti atliekami.