Kai liepos alsuoja medum

Versija spausdinimui

Liepos 1 d. vyko Butkik?s bibliotekos organizuotas poezijos k?r?j? susitikimas Kai liepos alsuoja medum… Laime plazd?jo irdis matant tiek drauge susirinkusi? poezijos myl?toj? i ?vairi? Lietuvos viet?: Vilniaus, Kauno, Anyk?i?, Kelm?s, Raseini? ir Ariogalos.
Per 12 darbo met? bibliotekoje pareng?me labai daug literat?rini? popie?i?, knyg? pristatym?, 10 met? vyko poet? kratie?i? susitikimai, jubiliejin?s kratie?i? poet? vent?s. Ratas vis pl?t?si. Priskai?iavome pusimt? poet?, kurie dalyvavo m?s? organizuotuose literat?riniuose renginiuose. Deja, laikas b?ga, i viso didelio b?rio jau anapilin i?jo 6 poetai. J? atminim? pagerb?me tylos minute. ? susitikim? buvo pakviesti 44 poetai, atvyko lygiai pus? 22.
Susirinkusieji dalijosi atsiminimais, pristat? naujausias savo knygas, skait? poezij?, dainavo. Dalyvavo Lietuvos raytoj? s?jungos nariai, poetai Dalia Teierskyt?, Viktoras Gulbinas, kult?ros, meno ir mokslo asociacijos K?r?j? men? prezident?, profesor? J?rat? Jankauskien?, nariai nuostabaus balso savinink? Salom?ja Ruzgien?, Dalia Kruikait?-Sakalauskien?, Teres? Varnagirien?-Piev? Smilga, Gintaras Karlauskas, Lietuvos men? asociacijos Branduma prezidentas, moksl? daktaras Vytautas iaudytis, Nepriklausom?j? raytoj? s?jungos nar?s kratiet? Zen? Sadauskait?, Zita Gaiauskait?, kelmik? Jadvyga imkien?, Raseini? rajono literat? klubo Dubysa nariai Pranas Laurinavi?ius, Alfonsas Vai?iulis, Albinas Stakauskas diugino savo k?rybos dainomis, pritardamas gitara, Aldona Ona Rad?enko, Ksavera M?linien?, Melanija Barauskait?-Stankaitien?, Virginija Mileryt?-Paulauskien?, Irena Jokubauskien?, Tomas Varnas, Renata Aleksiejien?.
Vienia i Anyk?i? Aldona irvinskien?, klubo Mar?iupys nar?, s?nui atminti ?k?rusi labdaros ir paramos fond? Baltasis balandis, remiant? jaunuosius poetus ir kitus talentus, fondo pirminink?, pakviet? visus norin?ius savo k?ryba prisijungti prie io fondo veiklos.
Ilgai skamb?jo vokalinio ansamblio Radasta (vadov? R. Aleksiejien?) atliekami k?riniai. Tai buvo pagal Raseini? krato poet? Juozapo Mickevi?iaus, A. O. Rad?enko, M. Barauskait?s-Stankaitien?s, Dalios ebelskien?s, Z. Sadauskait?s eiles paraytos dainos. Taip pat skamb?jo ir pagal sve?i? V. iaudy?io, G. Karlausko tekstus sukurtos dainos.
Renginiui negavus finansavimo, iekojome r?m?j?. U nuolatin? finansin? param?, paskatinim? esame nuoirdiai d?kingi butkikietei poetei I. Jokubauskienei, UAB Rimdal? savininkams D. ir R. ?ei?iams. J? d?ka gal?jome m?gautis gausiomis vai?mis, labai skaniu kugeliu. Esame d?kingi u bibliotekai padovanotas dovanas, knygas.
Manau, n? vienam neprailgo smagus, turiningas susitikimas bendramin?i? rate. Lauksime nauj? susitikim?!
Vilma Augustinavi?ien?, Butkik?s bibliotekos vyresnioji bibliotekinink?

Komentarų nėra