Kai inios virsta poky?iais

Versija spausdinimui

Gegu?s 20 d. Raseini? lopelyje-darelyje Saulut? lank?si kolegos i Panev?io miesto lopeli?-dareli? Aura ir Dobilas. Susitikimas buvo prasmingas ir ?domus, keliantis kiekvieno pedagogo profesin? ?gt?, nes refleksija vyko apie ikimokyklinio ugdymo kokyb?.
Sve?iai aktyviai dom?josi kuriamomis lauko ir vidaus darelio edukacin?mis erdv?mis. Pristat?me strategines veiklos kryptis, metodin?s veiklos organizavim? ir pan. Reflektavome d?l ?gyvendinam? ikimokyklinio ugdymo ?staigose nuosekli? socialini? emocini? kompetencij? ugdymo program?. Aptar?me galimybes dareliuose ?gyvendinti Sebastiano Kneipo metodik?, kai ? vaiko ugdym? ?traukiami visi 5 elementai: vandens terapija, jud?jimas, sveika mityba, vaistaoli? vartojimas, vidin? harmonija. Api?r?jome ?kurt? Reggio Emilia k?rybos erdv?. Dalijom?s patirtimi, kaip ?galinti kiekvien? pedagog? veikti, kaip ?sigalinti pa?iam pedagogui siekti savo paties geriausio rezultato.
Bendravimas ir bendradarbiavimas dovana, kuri padeda inias paversti poky?iais.
Indr? Matevi?ien?,
direktor?

Komentarų nėra