Kaimo ateitis isilavinusi? ?kinink? rankose

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Pasaulio paanga prasid?jo nuo kaimo, em?s ?kio vystymosi. em? tai pamatas, ant kurio formuojasi visa ekonomika. Lietuvos kaimo ateitis tai paangus, isilavin?s ?kininkas. iuolaikinis ?kininkas ne tik aria, s?ja, lainius augina, karves melia. Jam r?pi kult?ra, knygos, paintin?s kelion?s, jis domisi ne tik savo alies, bet pasaulio ?vykiais, naujov?mis. Be abejo, kiekvienam ?kininkui reikia ir valstyb?s pagalbos, konsultavimo. Jau 18 met? veikia Lietuvos em?s ?kio konsultavimo tarnybos
(L?KT) Raseini? rajono biuras, kuriame ?kininkus jiems aktualiais klausimais konsultuoja auktos kvalifikacijos, nema? patirt? sukaup? specialistai. Kiekvienais metais su rajono ?kininkais biure sudaroma per 100 sutar?i?. Jau daug met? populiariausios biuro paslaugos – ?kio apskaitos tvarkymas, ?kio vertinimas pagal kompleksin?s paramos reikalavimus. iomis paslaugomis naudojasi per 70 % klient?. Paskutinius trejus metus ?kininkai ypa? danai kreip?si d?l verslo plan? ir paraik? rengimo, j? paruota daugiau kaip 70.

Mokymai, seminarai, klient? konsultavimas kasdienin? Raseini? r. konsultavimo biuro veikla. 2011 m. suorganizuoti 24 mokymai. Norisi pad?koti m?s? biuro klientams: ?kininkams Antanui Brazui, Gintautui Lukoevi?iui, Jonui Galinai?iui, Eugenijui Jasiuliui. Jie visada padeda rengiant mokymus, priima, ?sileidia ? savo ?kius, – sak? L?KT Raseini? biuro direktor? Rima Andriukaitien?. Vadov? teig?, kad biuras glaudiai bendradarbiauja su Raseini? rajono savivaldybe, Lietuvos ?kinink? s?jungos Raseini? skyriumi, em?s ?kio r?m? Raseini? r. atstovybe bei kitomis organizacijomis. Mokymai ir kita veikla reikalauja finansin?s pagalbos. U j? R. Andriukaitien? d?kinga r?m?jams – Raseini? kredito unijai, UAB Kajovika.

Gruodio 15 dien? L?KT Raseini? biuro darbuotojai susirinko ? gra? ventin? pasibuvim?. Kolektyve yra atuoni mon?s, iemet j? papild? du jauni specialistai: augalininkyst?s konsultant? Rimant? Jukien? ir gyvulininkyst?s konsultantas Vladas Misi?nas. inoma, vent?je dalyvavo ir biuro klientai ?kininkai. ? rengin? buvo atvyk? ir susirinkusiuosius sveikino L?KT direktoriaus pavaduotojas Saulius Cironka, apskaitos skyriaus vadov? Zita Sinickien?. Raseini? r. savivaldyb?s em?s ?kio ir kaimo pl?tros skyriaus ved?jas Vilmantas Bacys, L?S Raseini? sk. pirmininkas Albinas Gruzdi?nas, Raseini? kredito unijos valdybos pirmininkas Vincentas Macijauskas. Tarp gausyb?s link?jim? ir pad?k? iluvos seni?nijos ?kininkui Jonui Galinai?iui buvo ?teikta em?s ?kio ministro Kazimiero Starkevi?iaus pad?ka u modernaus ?kio pl?tr?. Jaukioje Kantatos kavin?je grojant muzikai buvo iltai bendraujama prie vaii?. L?KT Raseini? biuro direktor? R. Andriukaitien? sveikindama su art?jan?iomis v. Kal?domis ir Naujaisiais sak? turinti vilties, kad ateinantys metai bus s?kmingesni u pra?jusius, link?jo, kad karv?s duot? kuo daugiau pieno, kad pas?liai nenukent?t? nei nuo sausros, nei nuo li??i?, kad rapsai gerai der?t?, o jaunimas nevaiuot? iekoti laim?s ? usienius, pasilikt? t?v? ?kiuose, nes kaimo ateitis isilavinusi?, paangiai ir oriai m?stan?i? ?kinink? rankose.

1 Komentaras

  1. ?kininkas

    2012-01-05 17:18

    Isilavinusi? ?kinink? rankose – kukur?z? deros