Kaim? bendruomen? Bertekiai tapo Vidaus reikal? ministerijos konkurso nugal?toja

Versija spausdinimui

Liepos pabaigoje Vilniuje vidaus reikal? ministr? Agn? Bilotait? apdovanojo nusikaltim? prevencijos konkurso nugal?tojus. Pirmoji vieta atiteko Utenos vietimo centrui u projekt? Iekojimai ir atradimai ir Raseini? rajono kaim? bendruomenei Bertekiai u iniciatyv? Saugi Berteki? kaimo aplinka. Premijos ir pad?kos ?teiktos ir kitiems konkurso dalyviams, parengusiems nusikaltim? ir kit? teis?s paeidim? prevencijos projektus. Tai jau 18 kart? vykstantis konkursas, skirtas geriausiam 20202022 m.
nusikaltim? ir kit? teis?s paeidim? prevencijos projektui ir bendruomen?s iniciatyvai irinkti. Juo siekiama skatinti rengim? ir vykdym? iniciatyv? ir projekt?, kuriais siekiama ukirsti keli? nusikaltimams ir kitiems teis?s paeidimams bei mainti nusikaltim? skai?i?.
U geriausi? bendruomen?s iniciatyv? kaim? bendruomenei Bertekiai ?teikta 800 eur? premija, ioje kategorijoje taip pat apdovanota Vilniaus Miglos gatv?s gyventoj? asociacija, Pagyn?s bendruomen?s centras, labdaros fondas Petrai?n? bendruomen?s centras, V? Tikra produkcija.
Kaim? bendruomen? Bertekiai 20202022 m. ?gyvendino kelis projektus, skirtus vaik? ir suaugusi?j? uimtumui, organizavo kelis skirtingo pob?dio renginius eismo saugumo tema, bendradarbiavo su Raseini? rajono policijos komisariato bendruomen?s pareig?nais, seni?nija, kult?ros centru ir biblioteka.
Vidaus reikal? ministerijos konkurso apdovanojim? renginyje Berteki? bendruomen?s iniciatyv? pristat? bendruomen?s pirminink?s pavaduotoja Elena Vitkuvien?, kartu dalyvavo ir bendruomen?s tarybos nar?s Nijol? Jukien? ir Ona Vitkien?. is apdovanojimas ir gauta premija tai didelis bendruomen?s veiklos ?vertinimas.
U bendr? veikl?, Berteki? kaimo aplinkos puosel?jim?, ?vairi? iniciatyv? palaikym? bendruomen? d?koja Raseini? rajono savivaldybei, Betygalos seni?nijai, Raseini? rajono policijos komisariato bendruomen?s pareig?nams Giedrei Deveikienei, Dariui Jonai?iui, Raseini? rajono kult?ros centrui, Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieajai bibliotekai ir visiems kitiems pagalbininkams. Gautas ?vertinimas skatina ir toliau siekti, kad Berteki? ir aplinkiniai kaimai b?t? saug?s, patraukl?s gyventi.
Kaim? bendruomen?s Bertekiai
informacija

Komentarų nėra