Kaip gera pab?ti kartu

Versija spausdinimui

Po Velyk? Lietuvos pensinink? s?jungos (LPS) Bo?iai Raseini? bendrijos nariai rinkosi ? Ne?gali?j? dienos centr?. Prisijung? centro darbuotojai ir kiti jo lankytojai.
Pirmoje renginio dalyje istorikas, ?staigos Atrask Raseinius direktorius Arnas Zmitra, paminint Raseini? miesto 770 met? jubiliej?, papasakojo apie tai, kas susij? su Raseiniais ir i kur kilo toks pavadinimas. Danas, ne paslaptis, ino labai nedaug. iai spragai upildyti paruota edukacin? programa Raseini? Magd? tarp legendos ir realyb?s.
Reikia kakaip pas?ti i naujo pasakojim? apie i? moter?, dr?stu sakyti, inomiausi? nuo Raseini? visame sviete, juokavo A. Zmitra. Dauguma yra gird?j? legend? apie Magd?s ulin?. Sakoma, kad 18 a. pabaigoje ? miest? atsik?l? gyventi, grei?iausiai atitek?jo, grauol? pranc?zait? Magdalena. Kiti sako, kad j? pagrob? ir atsive? turtuolis bajoras. Sielvartaudamas merginos t?vas padar? dukters statul?, kuriai i aki? pabiro aaros, taip atsirado altinis ir buvo ?rengtas ulinys. Vanduo maitino visus Raseinius, net limonadui gaminti naudojo vanden? i ?ia. Magdalena atve? ir pranc?zik? mad? skareles, sukneles, skryb?laites. Tai visikai buvo ne?prasta Raseiniuose. Vietos moterys prad?jo kopijuoti pranc?z?. Ilgainiui, jei kuri k? nors ne?prastai apsirengdavo ar per rykiai pasidaydavo, igirsdavo pasakant, kad isipust? visai kaip Raseini? Magd?. ?sigal?jo net ir posakiai Pabu?iuok Raseini? Magdei ? nos? arba ? vien? viet?, Isibaud? Raseini? Magd?s pai?r?ti. Tad taip ir prilip?s Magd?s vardas, pasakojo sve?ias.
Pad?koj? Arnui u atvet? Magd?s pyrag? ir edukacin? program?, Bo?i? saviveiklininkai, vadovaujami Kostantino Kruiko, sudainavo dain? pagal a. a. raseinik?s Sofijos Kveselien?s odius O Raseiniai, mielieji Raseiniai. Savo k?rybos eili? paskait? literatas Pranas Laurinavi?ius. Paskui prasid?jo Velyk? linksmyb?s. Sveikinimo od? tar? Ne?gali?j? centro direktor? Asta Stanaitien?. Velyk? bobut? (Elyt? Puaitien?) ir renginio ved?ja Danut? akaitien? prisimin? velykinius papro?ius, aidimus, dainas. Apsikeit?me velykiniais margu?iais. Prie arbatos puodelio tiko ir Magd?s pyragas, ir atsinetos velykin?s vai?s. Visi pajutome, kaip gera pab?ti kartu.
Dalyt? Raudonien?,
LPS Bo?iai Raseini? bendrijos
pirminink?

Komentarų nėra