Kaip ?sirengti jauk? vasarnam??

Versija spausdinimui

Vasarnamis - tai vieta, kurioje pamirtame r?pes?ius, atitr?kstame nuo kasdienini? darb? ir dal? laiko praleidiame gamtoje. Nors pavadinimas asocijuojasi su vasara, danai mon?s mielai laik? leidia ?ia ir iem?, noriai sutinka ventes, tod?l ? tai tur?t? b?ti atsivelgiama statant tok? nam?.

Anks?iau mon?s re?iau leisdavo laik? gamtoje, ta?iau uklupus pandemijai, kai tapome suvaryti, daugelis dirbome i nam?, sodyba umiestyje tapo tikru isigelb?jimu. Dabar mielai laik? leidiame gamtoje, vengdami dideli? susib?rim?, tod?l svarbu negail?ti l?? vasarnamio ?rengimui, nes klaid? taisymas gali daug brangiau kainuoti.

Pirmas ingsnis – vietos isirinkimas

Vieta – pagrindinis kriterijus ?rengiant vasarnam?, kadangi daug laiko leidiama gamtoje. Reik?t? atsivelgti ? kratovaizd?, gal netoliese yra mikas, kuriame gal?site pasivaik?ioti, o dar geriau gal netoli tyvuliuoja vandens telkinys, kuris taps tikra atgaiva kart? vasaros dien?. Labai svarbus ir susisiekimas, tod?l geriausia patyrin?ti ir apylinkes, isiaikinti, u kiek kilometr? galima rasti vaistin?, parduotuv?. Geriausia iekoti sklypo netoli miesto, nes tada geresnis susisiekimas. Jei patys nevairuojate ar neturite asmeninio transporto, svarbu atkreipti d?mes? ? vieojo transporto grafikus. Isiaikinkite, ar danai jie kursuoja, ar toli nuo sodybos b?t? autobus? stotel?.

Jeigu vairuojate, atkreipkite d?mes? ? keli? kokyb?, ar iki sklypo geras pravaiavimas, ar pavykt? j? pasiekti ir iem?, pripus?ius daug sniego. Tokie dalykai i pirmo vilgsnio gali pasirodyti nereikmingi, ta?iau gali sukelti nemaai keblum?.
Norint geriau painti viet? rekomenduojama ten praleisti daugiau laiko. Jei planuojate tur?ti dar?, ?vertinti dirvoem?, saul?s spinduliuot?s kiek?.

Vienas svarbiausi? kriterij? sklypo dydis. Jeigu nesiruoiate usiimti ?kine veikla, reik?t? rinktis kuo maesn? em?s plot?. Didesnis sklypas visada reikalauja daugiau priei?ros, tod?l atostogos gali virsti nesibaigian?iu darbu. inoma, ?sivertinkite savo galimybes ir norus ir tada pasirinkite optimaliausi? variant?.

Antras ingsnis – vasarnamio planavimas

Optimaliausias variantas statyti visikai nauj? vasarnam? nei restauruoti sen?, nes kartais renovacija gali kainuoti daug brangiau nei naujo namo statyba, nes daniausiai seni pastatai b?na pastatyti nekokybikai, o per ilgus metus, jei buvo neprii?rimi, gali b?ti padaryta milinika ala, kuriai atitaisyti reik?s kur kas daugiau l?? nei naujam statiniui.

Jeigu nuspr?site statyti nauj? vasarnam?, pirmiausia jums reik?s projekto. Reik?t? pagalvoti, i kokios mediagos statysite nam?. Geriausias variantas – mediena, nes medis pasiymi puikiomis izoliacijos savyb?s, tai reikia, kad pastate bus palaikoma tinkama temperat?ra. Be to, medinis namas jau pats puomena, tod?l sodyba atrodys graiai be dideli? papildom? investicij?.

Kitas labai svarbus dalykas – pastato forma. Vasarnamiai daniausiai statomi laikantis tradicini? architekt?ros princip?, tai yra pasirenkamas laitinio stogo variantas. Reik?t? atsivelgti ir ? pastato dyd?. Tada lieka pats ?domiausias darbas – kambari? planavimas. Patartina apa?ioje ?sirengti nedidel? svetain? su virtuve ir sanitarin? mazg?, o viduryje vasarnamio ?rengti laiptus ? antr? aukt?, kuriame jaukiai bus ?rengti miegamasis. Verta, pagalvoti ir apie lauko terasos ?rengim?, kurioje vasar? ger? prad?ti rytus su puodeliu kartos kavos ar tiesiog m?gautis graiais vaizdais. Vadinasi, terasa tur?t? b?ti ?rengta toje pus?je, kurioje atsiveria pats geriausias horizontas.

Reik?t? pagalvoti ir apie papildomus pastatus, kaip pavyzdiui, malkin?, pirt?, nedidel? sand?l?, ?rankiams ir b?tiniausiems daiktams laikyti. Jei auginsite daroves, reik?t? ?sirengti ir r?s?, kuriame laikysite konservuotus gaminius.

Tre?ias ingsnis – vasarnamio statyba

Kaip jau ir min?ta, geriausia rinktis nam? i medienos, o dar geriau i r?st?. Namo statyb? geriausia patik?ti profesionalams, nes tai sud?tingas procesas. Viskas prasideda nuo karkaso statymo, o toliau seka visi kiti darbai.

Svarbiausias procesas, kurio metu utikrinama vasarnamio izoliacija, yra apiltinimas. Tam daniausiai naudojama mineralin? vata, taip pat naudojamos ?vairios izoliacin?s pl?vel?s, kurios apsaugo nuo v?jo ir krituli? poveikio. Stogui naudojama tik speciali izoliacin? mediaga, nes stogui tenka didiausia apkrova ir i erdv? yra atvira, tod?l labai svarbu, kad ?ia nesusidaryt? krituli? sankaupos. Taip specialus apildymas reikalingas ties langais ir durimis.

Reik?t? pagalvoti ir apie lauko apdail?. Jei renkamasi medien?, tai daniausiai stengiamasi j? palikti nat?ralios ivaizdos. Vis d?lto medis reikalauja specialios priei?ros, kadangi nepadengta apsaugomuoju sluoksniu ji greitai prarast? savo pradin? ivaizd? ir gali prasid?ti puvimo procesas, ?siveisti pel?s ar kiti parazitai. Vadinasi, svarbu lauko apdail? impregnuoti, naudoti special? grunt?. Jei norima isaugoti medienos nat?ralum?, naudojama glaz?ra, kuri irykina medio tekst?r?.

Paskutin? dalis vidaus apdaila. Viduje dr?siai galima labiau eksperimentuoti. Galite rinktis daus arba irgi palikti nat?ral? medienos paviri?. ?rengiant vid? ?rengiami visi elementai, kurie numatyti projekte. Pavyzdiui, pastatomi laiptai.

Ketvirtas ingsnis – komunikacij? ?vedimas

Niekas nenor?t? atostogauti be patogum?, tod?l b?tina pasir?pinti vandentiekio ir elektros ?vedimu. Vandentiekio ?rengimui geriausia rinktis gr?in?, i kurio vanduo tiekiamas ? namus hidroforu. J? geriausia ?rengti r?syje, kadangi is prietaisas turi b?ti ?rengiamas emai, kad gerai paskirstyt? vanden?.

Kitas svarbus dalykas kanalizacijos ?vedimas, kad visos atliekos saugiai pasialint? i j?s? nam?, ta?iau tuo pa?iu netert? ir aplinkos. Geriausia rinktis specialius valymo ?renginius. Tada dar laukia elektros ?vedimas. Prie renkantis sklyp?, b?tina pasidom?ti, ar toli ?rengta elektros linija, nuo kurios b?t? galima atsivesti komunikacijas ? namus.

Penktas ingsnis – interjeras

Namams jaukum? suteikia tinkamai sukurtas interjeras. Medinis namas labiausiai avi savo nat?ralumu, tod?l medin?s tekst?ros neb?tina dayti. Svarbiausia nebijoti eksperimentuoti, galima derinti kelis stilius.

Pirmiausia, reik?t? pagalvoti apie vidaus apdail?. Med? galima ne tik nulakuoti, bet ir galima dayti. Jei nuspr?site dayti, pagalvokite apie spalv? palet?. Nesirinkite vienos spalvos, bet ir nam? nepaverskite palete, kurioje daai susimai? tarpusavyje. Svarbiausia, kad viskas der?t? ir neb?t? perkrauta. Grindims geriausia rinktis laminat?, kuris puikiai dera su mediena. Tada reik?t? nuspr?sti, ar renkat?s vies? ar tams? interjer?. Prisiminkite, kad viesios spalvos suteiks namams daugiau viesos ir iltumo. Isirinkite jus dominan?ius stilius, paiekokite id?j? internete, o tada nuspr?skite, kokios detal?s pa?ios svarbiausios.

Prad?kime nuo virtuv?s, kurioje visada ilta ir gera gaminant su eima maist?. Pirmiausia apgalvokite savo poreikius, jeigu vasarnamyje retai gaminate, tada galb?t reik?t? maesni? spinteli?, maiau buitin?s technikos. Geriausia visk? susirayti, kad ivengtum?te bereikaling? ilaid?. Tada isirink? pora stili?, bandykite juos pritaikyti, ?sigydami baldus. Renkantis spinteles, patariama inaudoti vis? aukt?, kad spintel?s siekt? lubas, nes taip virtuv? atrodys erdvesn?. Geriausia, jei yra galimyb?, rinktis ?montuojam? ?rang?, nes pavyzdiui, gartraukis neatrodo stilingai ir labai isiskiria. Nepamirkite virtuv?s pagyvinti aluma – galite auginti prieskonius, kurie teiks ne tik estetin?, bet ir maistin? naud?.

iais laikais populiar?ja virtuv?s ir svetain?s sujungimas. Tai ities gana patogus b?das, nes danai mon?s m?gsta pavalgyti, i?r?dami televizori? ar usiimdami kita veikla. Vasarnamyje viskas tur?t? b?ti patogu, nes daniausiai ?ia atvykstate ils?tis, o svetain?je tikriausiai praleisite nemaai laiko. Vadinasi, ji turi b?ti jauki ir ilta. Tam geriausia rinktis viesi? tematik?. Pirmiausia, nuspr?skite d?l bald?. Atsivelkite ? savo eimos dyd?. Pavyzdiui, jei gyvenate dviese, uteks triviet?s sofos ir keli? foteli?. Kambario jaukum? gali sukurti tinkamas apvietimas, tod?l rinkit?s geros kokyb?s viestuvus, tam geriausiai tinka LED apvietimas. Nepamirkite dekoracij?, alumos ar kit? interjero detali?.

Vasarnamyje daniausiai liekame nakvoti, tod?l miegamasis turi b?ti ?rengtas taip, kad jaustum?t?s patogiai, tod?l svarbu kambario neperkrauti. Svarbiausia tinkamai inaudoti erdv?. Pavyzdiui, nesirinkti kambariui akivaizdiai per didel?s lovos ar spintos. Tai trukdyt? jums laisvai jud?ti, d?l ko gal?t? kilti nepatogum?. Mediena puikus pasirinkimas miegamajam, nes i mediaga nat?rali, tod?l viduje visuomet bus geras mikroklimatas. Miegam?j? geriausia ?rengti pal?p?je. Geriausia naudoti apdailai viesias spalvas, o kitas interjero detales pasirinkti kiek rykesni? ton?. Medinis namas atveria puikias galimybes puosel?ti nat?ralum?, tod?l miegam?j? galite paversti jaukia oaze.

Kita svarbi nam? vieta vonios kambarys. Tai daniausiai nedidel? erdv?, tod?l vert?t? pagalvoti, kaip sutaupyti laik?. Geriausia pasirinkti lentynas ant sienos ir ten susid?ti daiktus. Tada nuspr?sti, ar rinksit?s voni? ar duo kabin?. Vasarnamyje, kadangi poilsiaujate, vonia geresnis variantas. Beveik visiems patinka pagul?ti kartoje vonioje. Kalbant apie tualeto ir vonios erdves, geriau, kad jos b?t? atskiros.

Lauko erdv?s ?rengimas

Vasar? nemaai laiko leidiame lauke, tod?l labai svarbu nepamirti lauko erdv?s ?rengimo. Pagalvokite apie viet?, kurioje gal?tum?te leisti laik?, pas?d?ti. Tam puikiai tikt? pav?sin?, o alia jos galima ?sirengti alykin?. Tai bus puiki erdv? poilsiui. Jeigu m?gstate sportuoti, reik?t? pagalvoti apie sportines pramogas. Gal ?sirengti tinklinio ar krepinio erdv?.

Apm?s?ius savo poreikius galima planuoti eksterjer?. Prie medini? nam? labai graiai atrodyt? alpinariumas, kuriame nemaai akmen? ar kiti g?lynai, kuriuose rasime tik nat?ralias mediagas. Taip pat vasarnamyje verta usiauginti ir savo darovi?, nes namin?s visada skanesn?s. Labai geras pasirinkimas vaismediai, kas gali b?ti geriau u vieius naminius obuolius ar kriaues. Kadangi vandentiekiui reikalingas gr?inys, galite pagalvoti apie autentiko ulinio ?rengim?. Tinkamai sukurtas dizainas pagyvins j?s? vasarnamio erdv? ir suteiks jam jaukumo poj?t?.

Jei vasarnamio teritorijoje yra tvenkinys, galima pagalvoti apie pav?sin?s ?rengim? toje vietoje, nes kas gali b?ti geriau u pasiplaukiojim? kart? popiet? tvenkinyje, o paskui ram? pasis?d?jim? pav?sin?je.

Kaip jau ir min?ta, reik?t? pagalvoti apie papildomus pastatus. Pavyzdiui, malkin?s, sand?lio statyb?. iuos pastatus reik?t? sud?lioti taip, kad b?t? patogu, bet kartu ir der?t? prie vasarnamio eksterjero. Taip pat galite pagalvoti apie pramogas, nes juk ? vasarnam? vykstame pails?ti. Tam gali praversti pirtis, aiku, jei m?gstate. Belieka ?rengti ger? privaiavim? iki vasarnamio, kad lengvai j? gal?tum?te pasiekti.

Komentarų nėra