Kaip lankant iluv? apsilankyti Romoje

Versija spausdinimui

Tvank? ir kart? 352 m. rugpj??io 5 d. ryt? romie?iai skub?jo savo akimis ivysti nematyt? regin? ant vienos i Aminojo miesto kalv? (Eskvilino) spind?jo sniego kauburiai. Netrukus popiei? Liberij? aplank? kilminga pora, kuri netur?dama vaik? nusprend? savo turtus paaukoti bany?ios Marijos garbei statybai sniegas jiems buvo Dievo Motinos duotas enklas, kad Ji priima j? auk?, ir kartu nuoroda, kur naujoji bany?ia turinti stov?ti. Popieius Liberijus nesiprieino Dievo Motinos norui ir netrukus ant Eskvilino kalvos ikilo pirmoji Mergelei Marijai skirta bany?ia Vakaruose.
Taip apie ios bazilikos atsiradim? pasakoja XIII amiaus legenda. Istorikai sutaria, kad ji buvo pastatyta imtme?iu v?liau, valdant popieiui Celestinui I, o konsekruota popieiaus Siksto III 434 m. rugpj??io 5 d. i?dien ir yra minima bazilikos paventinimo liturgin? vent?, o prisimenant sniego stebukl? yra beriami balt? roi? iedlapiai.
i bazilika vadinama v?. Marijos Didiosios (Santa Maria Maggiore) titulu, ta?iau turi ir kitus vardus: Marijos Sniegin?s (stebuklo atminimui), Liberijaus (legendinio statytojo), Prakart?l?s (nes ?ia saugoma Betliejaus ?di? relikvija). Ji yra viena i keturi? pagrindini? Romos popieik?j? bazilik? ir viena i septyni? piligrimams b?tin? aplankyti ventovi?. i bazilika yra enklas Dievo Gimdytojos kulto, kuris ne?tik?tinu grei?iu plito po Efezo susirinkimo (431 m.), kuriame buvo leista Marij? lovinti kaip Dievo Motin?.
i bazilika yra seniausia ir didingiausia Dievo gimdytojos garbei skirta ventov? Vakar? krik?ionyb?s pasaulyje, liudijanti Dievo tautos nesibaigian?i? meil? ir prisiriim? prie Mergel?s Marijos. ?ia saugomas ir gerbiamas legendomis apipintas Salus populi romani (romie?i? sveikata arba gerov?) Dievo Motinos su k?dikiu atvaizdas, kur? visada aplanko popieius Prancikus, kai vyksta ? apatalines keliones.
inoma, is straipsnis turi tiksl? paskatinti jus aplankyti i? ne?tik?tin? meno ir tik?jimo edevr?, ta?iau ne vien tai. Nesenu laiku mus pasiek? inia, kad patenkintas iluvos v?. Mergel?s Marijos Gimimo ventov?s praymas susieti ias dvi marijines bazilikas dvasin?s giminyst?s saitais, b?tent iluvos bazilika tampa dvasine dukterimi Santa Maria Maggiore bazilikos. i ypatinga privilegija teikiama toms ventov?ms, kuriose yra gyvas pamaldumas Dievo Motinai ir kurios pasiymi dvasine love ir garsu.
i dvasin? giminyst? pasireikia atlaid? privilegija nuo iol aplankiusiems iluvos bazilik? yra suteikiama galimyb? pelnyti Santa Maria Maggiori bazilikai skirtus atlaidus. Atlaid? skyrimo dekretas nurodo ias datas, kai teikiami visuotiniai atlaidai:
v?. Mergel?s Marijos Didiosios paventinimo metini? liturginis min?jimas rugpj??io 5 d.
iluvos v?. Mergel?s Marijos Gimimo bazilikos titulo vent? rugs?jo 8 d.
Mergel?s Marijos liturgin?s ikilm?s sausio 1 d., kovo 25 d., rugpj??io 15 d., gruodio 8 d.
Vien?kart per metus kiekvieno tikin?iojo laisvai pasirinkt? dien?.
Bet kuriuo metu ? ventov? atvykusioms piligrim? grup?ms.
Visuotiniams atlaidams pelnyti s?lygos yra ?prastos: atlikti ipaint? (b?ti atlikus bent prie kelias savaites), sudalyvauti ventosiose Miiose ir priimti Komunij?, pasimelsti ventojo T?vo intencija, sukalbant T?ve M?s? ir Tik?jimo ipainim?.
Dabar reik?t? priminti katalik? bany?ios mokym? apie atlaidus. is odis mums daniausia siejasi su parapijos vente. Ypa? dabar, vasaros metu. Ta?iau atlaidai yra daug daugiau ir daug svarbiau nei vien grai banytin? vent?.
Katalik? bany?ios katekizmas moko: Atlaidai yra laikinosios bausm?s u nuod?mes, kuri? kalt? jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje. J? gauna aikiai nurodytomis s?lygomis tinkamai pasireng?s krik?ionis tarpininkaujant Bany?iai (KBK 1471). K? is teismo nurodymais kvepiantis sakinys nori pasakyti?
Visi sutinkame, kad kiekvienas veiksmas, ar geras, ar blogas, sukelia pasekmi?. Atlikta nuod?m? irgi turi j? lydin?ias pasekmes sukelia netvark? mano sieloje, o per tai ir pasaulyje: aloja mano ry? su Dievu, artimu ir pa?iu savimi. Idant nuod?m? b?t? visikai ?veikta, neutenka vien tik jos atleidimo, kur? gauname atlik? ipaint?, reikia ir igydymo t? aizd?, kurias nuod?m? padar?. Tai kaip gyvyb? gelbstin?ios operacijos atlikimas, kuri? chirurgas padaro be paciento bendradarbiavimo, ir reabilitacija po operacijos, kur jau reikia ir ligonio, ir gydytojo veikimo kartu. Ipaintis yra kaip mirtinos kulkos i?mimas, o atlaidai kaip kulkos paliktos aizdos ugydymas.
Katekizmo minima laikinoji bausm? ir yra ie nuod?m?s padariniai, kuri? varginim? patiriame ir kuri? igydym? nupelno atlaidai. ? igydym? galime patirti ?ia, em?je, arba po mirties b?ti nuvalyti Dievo meil?s ugnies liepsna (skaistykla).
Kadangi kaip ir ligoniui sveikstant dalyvauja daugelis ligonin?s personalas, artimieji, taip ir gydant nuod?m?s padarinius nesame palikti vieni. Bany?ia kaip mylinti Motina ateina ? pagalb? savo vaikams. Ji turi vaistin?l? thesaurus Ecclesiae (bany?ios lobynas), kur laikomi geriausi vaistai: Viepaties J?zaus, Mergel?s Marijos ir vis? vent?j? nuopelnai (geri darbai, maldos), kurie padeda mums igyti.
Kartu esame kvie?iami d?ti pastangas patys, nes juk nei gydytojas, nei namikiai nepasveiks u pat? ligon?. Kad pelnytume atlaidus, turime ipildyti atitinkamas s?lygas.
Taigi atlaidai tai igydymo ir ilaisvinimo vent?, ikeltos vai?s gr?usiam S?nui Palaid?nui. Nebijokime pasinaudoti ia teikiama dovana.
Marijos Didioji bazilika ikilusi kaip Dievo tautos meil?s Mergelei Marijai paminklas, mena didingus krik?ionijos ?vykius, prie kuri? galime nuo iol prisiliesti ir mes, aplankydami iluvos ventov?. Tepadr?sina mus ie ventojo Kirilo Aleksandrie?io odiai, pasakyti Efezo susirinkime (431 m.), skelbiantys Marijos lov?: B?k pasveikinta, savo ventose mergel?s ?s?iose prad?jusioji neimatuojam? ir nesuvokiam?; tavo d?ka yra lovinama ir garbinama ventoji Trejyb?; tavo d?ka brangusis kryius visame pasaulyje vadinamas ventu ir garbingu; tavo d?ka diaugiasi angelai ir arkangelai; tavo d?ka ivaikomos piktosios dvasios; tavo d?ka i dangaus krito gundytojas velnias; tavo d?ka buvo paimtas ? dang? nupuol?s k?rinys; tavo d?ka visa k?rinija, apimta beprotikos stabmeldyst?s, pasiek? tiesos painim?; tavo d?ka tikintieji gavo krikt?; tavo d?ka isiliejo diaugsmo aliejus; tavo d?ka visame pasaulyje buvo ?kurtos Bany?ios; tavo d?ka ima atgailauti pagonys.

Kun. Robertas Urbonavi?ius,
iluvos ventov?s vikaras

Komentarų nėra