Kaip tinkamai gydytis nuo koronaviruso?

Versija spausdinimui

COVID-19 infekcija gr?sminga ir apgaulinga liga, nes vieni asmenys simptom? visai nejau?ia arba jie b?na itin lengvi, o kitiems tenka gul?ti ligonin?je ir kovoti d?l savo gyvyb?s.
Nors iuo metu izoliacija n?ra privaloma, susirgus koronavirusu vert?t? elgtis atsakingai b?ti namie, steb?ti savo sveikat? ir laikytis vis? gydytojo nurodym?.
Kauno klinik? Pulmonologijos klinikos gydytoja pulmonolog? dr. Neringa Vagulien? ?sp?ja: gydymo nereik?t? prad?ti nuo antibiotik?, nes antibiotikai io viruso neveikia.

Ji informuoja, kaip tinkamai gydytis namuose nuo COVID-19, ko vert?t? vengti ir kada kreiptis ? gydymo ?staig?.

Simptomai b?na ?vair?s

Gydytojos pulmonolog?s teigimu, COVID-19 simptomai pasireikia pra?jus 214 dien? po kontakto su virusu.
Daniausiai i liga pasireikia kar?iavimu, kosuliu, pasunk?jusiu kv?pavimu ar dusuliu, nuovargiu, raumen? skausmais, skonio ar kvapo praradimu, gerkl?s skausmu, sloga, net gali b?ti pykinimas, v?mimas ar viduriavimas, koronaviruso infekcijai b?dingus poymius vardija
N. Vagulien?.
Ji atkreipia d?mes?, kad ligos simptomai gali b?ti labai ?vair?s nuo lengv? iki sunki?. Ta?iau vyresni ar ?vairiomis l?tin?mis irdies, plau?i? ligomis, diabetu sergantieji asmenys turi didesn? rizik? sirgti sunkia ligos forma.
Jeigu pajutote COVID-19 b?dingus simptomus, rekomenduojama likti namuose ir steb?ti savo sveikat?, atlikti savikontrol?s greit?j? antigeno test?, kreiptis ? savo eimos gydytoj? ir laikytis jo nurodym?.
Gydytojas, vertindamas paciento sveikatos b?kl?, gali paprayti teigiamo savikontrol?s antigeno testo rezultato nuotraukos, kurioje tur?t? b?ti aikiai matomas tyrimo rezultatas ir testo pakuot?. Nuotrauka siun?iama gydytojui el. patu arba kitomis prieinamomis ryio priemon?mis.

Kaip teisingai gydytis namuose?

Susirgus reikia gerti daug skys?i?, ?vairi? ilt? g?rim? (arbat?), simptomams palengvinti ar esant kar?iavimui galima vartoti ibuprofen?, teigia gydytoja.
Skys?i? vert?t? suvartoti ne maiau kaip 2 litrus per dien?. Padid?jusiai temperat?rai mainti ir skausmui malinti rinktis paracetamol? ar kitus nesteroidinius vaistus nuo udegimo.

Paprastai kosulio slopinti nereikia, nes tai didina sunkaus plau?i? udegimo rizik?. Ta?iau jei kosulys tikrai jus vargina, vert?t? prad?ti nuo medaus. Tik v?liau, situacijai nepager?jus, naudoti medikamentus, kurie slopina kosul?.
Be to, N. Vagulien? primena pagrindines aplinkos ir asmens higienos rekomendacijas saugaus atstumo laikymasis, danas rank? plovimas, ?iaud?jimo etiketo laikymasis, patalp? v?dinimas.
ie pastarieji pandeminio laikotarpio metai mus imok? laikytis svarbiausi? rekomendacij?, kurios yra svarbios ne tik sergant COVID-19, bet ir ?vairiomis kitomis virusin?mis ligomis, paymi ji.

Akcentuoja, ko vartoti neder?t?

Gydytoja aikina, kad COVID-19 yra virusin? liga, tod?l gydymo nereik?t? prad?ti nuo antibiotik?.
Antibiotikai viruso neveikia, tik sukelia daug nepageidaujam? poveiki? ir didina bakterij? rezistentikum? antibiotikams. Tai reikia, kad v?liau susirgus bakterine liga ie antibiotikai nebebus veiksmingi. Tai yra didel? pasaulin? problema netinkamas, nesavalaikis antibiotik? vartojimas, akcentuoja N. Vagulien?.
Taip pat gydantis namuose nerekomenduojama prad?ti gerti aspirino ar vartoti krauj? skystinan?i? vaist?.
inoma, jei iuos vaistus d?l ?vairi? gretutini? susirgim? asmuo naudojo anks?iau, juos tur?t? naudoti ir susirgus COVID-19.
Kita vaist? grup?, kuri? taip pat nereik?t? vartoti sergant koronaviruso infekcija, yra hormon? grup?s vaistai gliukokortikoidai.
Anot gydytojos, j? vartojimas namuose nepadeda pasveikti, be to, vartojant juos neteisingai ir ne laiku ie vaistai gali net pabloginti ir pasunkinti COVID-19 eig?.

Nereikia izoliuotis

Asmenims, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, privaloma izoliacija netaikoma, ta?iau tikimasi s?moningumo jei ne d?l sav?s, tai d?l kit? moni? saugumo (artim?j?, koleg?, kaimyn? ar tiesiog praalai?i?).
mogus laikomas pasveikusiu gydytojo sprendimu, jei per 24 val. nebekar?iuoja ir susilpn?ja kiti simptomai.
Simptomus jau?iantiems mon?ms nerekomenduojama vykti ? darb?, ugdymo ?staig?, kitas vieas moni? susib?rimo vietas. Jeigu reikia, nedarbingum? skirs gydytojas.
Kauno klinik? gydytoja N. Vagulien? paymi: ? skubios pagalbos skyri? reik?t? kreiptis atsiradus dusuliui arba sunkumui kv?puojant, kr?tin?je nuolat jau?iant stipr? skausm? ar atsiradus spaudian?io pob?dio skausmui.
mon?ms, tur?jusiems s?lyt? su COVID-19 sergan?iu asmeniu, izoliuotis taip pat nebereikia. Ta?iau vert?t? elgtis s?moningai ir atsakingai, steb?ti savo sveikatos b?kl?, vengti fizinio kontakto su kitais asmenimis, d?v?ti respiratorius ar medicinines kaukes.

Naujausios rekomendacijos

Nors nuo 2022 m. gegu?s 1 d. prie hospitalizacij? mon?ms nebereikia atlikti PGR tyrimo, ?staigos gali skirti COVID-19 patvirtinan?ius tyrimus asmenims, jau?iantiems ligos simptomus ar kitais atvejais ?staigos nustatyta tvarka.
Laboratorij?, verifikuot? atlikti COVID-19 tyrimus, s?ra? galima rasti interneto svetain?je www.nvspl.lt/covid-19/laboratorijos-verifikuotos-atlikti-covid-19-tyrimus-pgr-metodu.
Nor?dami stacionarin?se gydymo ?staigose lankyti pacientus, tur?tum?te d?v?ti nos? ir burn? dengian?ias apsaugos priemones. J? gali ned?v?ti negali? turintys asmenys, kurie d?l savo sveikatos b?kl?s kauki? d?v?ti negali ar j? d?v?jimas gal?t? pakenkti sveikatos b?klei. Gydymo ?staigoms taip pat paliekama teis? taikyti grietesnius infekcij? kontrol?s reikalavimus, tod?l prie vykstant ? gydymo ?staig? reik?t? pasidom?ti ten galiojan?ia tvarka.
Siekiant apsaugoti savo ir aplinkini? sveikat?, rekomenduojama d?v?ti kaukes vieose udarose vietose, kurios yra prastai v?dinamos, kur yra didelis moni? skai?ius ir ne?manoma ilaikyti saugaus atstumo nuo kit? moni?, taip pat vieajame transporte rytinio ir vakarinio piko metu.

Efektyviausia COVID-19 ligos prevencijos priemon? skiepai

Lietuvoje skiepijami 5 m. amiaus ir vyresni asmenys, pirminei vakcinacijai naudojant originalias Comirnaty (gam. BioNTech ir Pfizer) arba Spikevax (gam. Moderna) vakcinas, sustiprinan?iosioms doz?ms originalias vakcinas arba adaptuotas vakcin? versijas. Norintieji usiregistruoti atlikti vakcinacij? gali tai atlikti internetu www.koronastop.lrv.lt arba kreiptis ? savo asmens sveikatos priei?ros ?staig?.
Taip pat vert?t? inoti, kad t? pa?i? dien? arba to paties vizito pas gydytoj? metu galima pasiskiepyti ir nuo COVID-19 ligos, ir nuo kit? ukre?iam?j? lig? erkinio encefalito, sezoninio gripo, pneumokokin?s infekcijos ir kt. Tokiu atveju injekcijas rekomenduojama suleisti ? skirtingas k?no vietas.

Suinoti daugiau apie naujausias rekomendacijas d?l koronaviruso, apie tyrimus, vakcinacij?, rasti naudingus kontaktus gyventojams ar kitos su pasauline pandemija susijusios aktualios informacijos galima tinklalapyje www.koronastop.lrv.lt.

Komentarų nėra