Kaitra ir arb?zai

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

(Nuo tropinio kar?io perkaitusio kraptotyrininko pam?stymai)

I specialist? jau ne kart? teko gird?ti, kad Lietuvoje klimatas gali tapti panaus ? Ukrainos, kur sirpsta kum?io dydio vynios, aksominiai ,,dam? pirteliai (taip pavadinamos pailgos vynuog?s) ir, inoma, arb?zai. Kad emdirbiams verta pam?styti apie galimybes taikytis prie vis akivaizdiau pastebim? klimato poky?i?, pasteb?jo ir kooperatyvo ,,Raseini? javai direktorius Antanas Kliunka. Pasak jo, gamtos permainos yra palankios gr?d? augintojams, tad orientuotis ? i? em?s ?kio veikl? perspektyvu. Gr?dininkams palanki yra ne tik gamtoje, bet ir rinkoje besiklostanti situacija: iais metais Rusija d?l prasto derliaus neketina eksportuoti savo gr?d?, tad atsiranda geresn?s galimyb?s smulkesniems tiek?jams. Ta?iau ?ia neketiname daug kalb?ti apie gr?dus. Klimato atilimo proga nor?t?si pakalb?ti apie vynuoges ir arb?zus. Labai gali b?ti, kad Lietuvoje, na, ir, sakykime, Raseiniuose, perspektyvas turi vynuogyn? verslas.

Latviai didiuojasi vynuogynu

Neseniai teko lankytis iaur?s vakar? Latvijoje esan?iame miestelyje – Sabil?je. ?ia yra toliausiai pasaulyje ? iaur? nutol?s vynuogynas, kuris d?l to yra ?trauktas net ? Gineso knyg?. iauriausioje vietoje veintis vynuogynas, atrodo, klesti ir garsina net dviej? t?kstan?i? gyventoj? neturint? miestuk?. ?ia vyksta tradicin?s vyno vent?s, sutraukian?ios daug turist? ir suteikian?ios Sabil?s miesteliui prog? pasipuikuoti savo iskirtinumu. Latviai mielai pasidalint? savo patirtimi su lietuviais, padovanot? ar parduot? v?saus klimato nebijan?i? vynuogi? daig? ir pamokyt?, kaip ?kurti vynuogyn? Lietuvoje. Gali b?ti, kad Lietuvoje verta pabandyti ?kurti ir arb?z? laukus. Patyr?s ?kinininkas perskait?s tokias versijas, matyt, pagalvos, kad urnalistui perkaito galva. I esm?s – jis bus teisus, nes maai kas dabar n?ra perkait?s. Bet ir perkaitusia galva galima pasteb?ti d?mesio vert? dalyk?. Vaik?iodami tu?iomis, kaitros ulietomis Sabil?s gatv?mis, pamat?me, kad ?dom? versliuk? galima sugalvoti tiesiog i skudur?. Kaip tai atliekama, pademonstravo vietos pensinink? Daina Ku?er?. Ji savo kieme, alia pagrindin?s miestelio gatv?s, pristat? per du imtus mogaus dydio skudurini? l?li?. Prie ios vaiduoklikos kompanijos sustoja beveik visi pro al? vaiuojantys turistai. Api?rin?ja, fotografuojasi ir palieka auk? d?ut?je pinig?. Tai gerokai palengvina labiausiai pasaulyje kriz?s slegiamos alies pensinink?s gyvenim?. Ta?iau jai pakanka ir r?pes?i? l?les kasmet reikia apie 8 9 kartus perrengti, nes jos stovi po atviru dangumi, veikiamos saul?s, lietaus ir v?jo.

Dirba tik emdirbiai?

Kartomis dienomis nor?t?si daugiau galvoti ne apie kakokius verslus ir darb?, bet apie poils?. Ta?iau taip mano ne visi. emdirbiams pats darbymetis. Tai atkakl?s mon?s, maai kas jiems paj?gt? prilygti darbtumu. Bandan?i? yra, ta?iau tie bandymai nevyk? tai akivaizdios imitacijos. Antai, kaip inome, atostog? nusprend? neimti kai kurie Seimo nariai. Nors Seimo pos?diai dabar nevyksta, ta?iau jie teigia norintys aktyviai dirbti su rink?jais ir panaiai. Tokiais ketinimais netikintys skeptikai ugauliai ?tarin?ja, kad politikams tiesiog reikia kompensacij? u kanceliarines ilaidas, degalus ir automobili? nuom?. O kad realiai dirbti jie nenusiteik?, parod? apmir?s Seimo komitet? darbas. Paaik?jo, kad ? kai kuri? komitet? pos?dius teatvyksta vos vienas kitas parlamentaras, o likusieji net ir neinformuoja, kod?l nesiteik? atvykti. Matyt, labai usi?m? ?vairiais b?dais stengiasi panaudoti pinigus, gautus u kanceliarines ilaidas ir automobilius.

Anomalija Raseiniuose

Sunku dirbti, kai galvos perkaitusios. ,,Alio, Raseiniai kraptotyrininkas pasteb?jo ne?tik?tin? reikin?: kaitra Raseini? rajono politikus ?m? veikti dar jai net neatslinkus iki Lietuvos. Nors pavasar? buvo pakankamai v?su, bet vietos politikai, regis, ne visada susigaudydavo, apie k? jie nekasi ir d?l ko apskritai susirenka ? kakokius pos?dius. ?domiausia tai, kad po toki? pos?di? b?davo priimami labai konkret?s ir reikmingi sprendimai. Vienas toki? sprendim? perduoti Blinstrubiki? seneli? namus Raseini? rajono savivaldybei. Kai tai paaik?jo, kone dauguma tarybos nari? ?m? ?rodin?ti, kad toks sprendimas net nebuvo svarstytas. Kiti tikino, kad buvo svarstytas, ta?iau ne visi suprato, kas buvo svarstoma. Kai kurie politikai net atvirai prisipaino: buvau tame pasitarime, ta?iau nesupratau, kad svarstomas b?tent tas klausimas. Kai isilavin? ir tikrai ne kvaili mon?s nebesupranta, apie k? jie nekasi, norom nenorom prisimeni arb?zus: didel?s galvos, o viduje ko?. Belieka daryti prielaid?, kad Raseini? rajono politikai jau buvo tiesiog perkait? nuo darb?. Pos?diai, kuri? dalyviai nelabai supranta, apie k? kalbasi, kakuo primena sovietme?iu kurtus lietuvikus filmus, kuriuose veiksmas b?davo labai l?tas, o persona? kalbos m?slios, bet neinia, apie k?. tai kaip madaug viskas vykdavo. Juozas ueina pas Jon?. L?tai girgd?damos atsiveria durys. ? utemdyt? trob? vysteli saul?s spindulys. Juozas ?engia ? priemen?. Dairosi. Pauz?.

Pasirodo Jonas. Juozas: – ?jau pro al?. Galvoju ueisiu Pauz?. – S?skis, kad jau at?jai. Abu neskub?dami usir?ko. Ilga pauz?. Pelenin?je arsto pelenus, ir kakas giliai filosofiko yra tame arstymeGalop ip?t?s tirt? d?m?,

Juozas l?tai prataria:- Gird?jau, Morta su tuo alaputriu ? miest? pab?go Abu veik?jai atidiai stebi Juozo ip?stus ir troboje besidraikan?ius d?mus.

Jonas: – Jau taukia

Juozas: – Taigi Ilga pauz?.

Jonas: – Et, maa jos

Pauz?.

Juozas: – Ko nor?t moterik?…

Jonas: – Taigi

Juozas: – Na, tai a jau eisiu

Pauz?.

- Tavo valia

Ieina. L?tai tolsta vingiuotu kaimo viekeliu. I dalies pabaiga.

II dalis. Gr??s namo Juozas suvokia, kad besinek?damas nesuprantamu b?du pusdykiai pardav? Jonui vienintel? savo karv? eimos maitintoj?. I nevilties prisigeria ir ilgai verkia, apsikabin?s tu?i? pieno kibir?. Paskui primua mon?, ivaiko i trobos vaikus, pasiima dalg? ir ieina pas Jon? teisyb?s iekoti. Filmo pabaiga. Kakaip panaiai, kaip ir Juozas, pasielg? kai kurie Raseini? rajono politikai, kurie teigia, jog neinojo apie Blinstrubiki? seneli? nam? perdavim? savivaldybei. Bet aaros, kaip visada, yra pav?luotos. Pav?luotos buvo ir ,,teisyb?s paiekos. Belieka tik?tis, kad pails?j? Raseini? rajono tarybos nariai bus gerokai budresni ir inos, apie k? nekasi su kolegomis ir kokie sprendimai besinekant priimami.

Apie v?s? tik m?sto

Baigiant iuos ,,perkaitusius pasteb?jimus, nor?t?si pasidiaugti, kad or? permainos Raseinuose velnios, visikai neaudringos. Miesto prie ,,Karpyn?s neniokojo pavasario potvyniai, nepaliet? daug alos Lietuvai padar?s kvalo dalgis, neniokojo mik? gaisrai, nebuvo sausros (sausra sunaikino ketvirtadal? Rusijos jav? derliaus). Raseiniuose, regis, joki? nuostoli?. Vienintelis sunkumas kaitra. O nuo jos apsiginti labai nelengva, nes reikia tur?ti nemaai l??. Kaip pranea spauda, Vokietijos prekybos centruose kondicionieriai buvo luote iluoti. Verslininkai band? i? preki? papildomai importuoti i Suomijos, bet ir ten atliekam? nebuvo. urnalas ,,Veidas pasidom?jo situacija Lietuvoje. io leidinio usakymu bendrov?s ,,Prime consulting atlikta apklausa parod?, kad apie galimyb? ?sigyti kondicionierius m?st? ir lietuviai. Ta?iau ?gyvendinti tas galimybes buvo gerokai sunkiau nei vokie?iams. 19 procent? pirko kondicionierius ir ventiliatorius, 27 procentai nor?jo juos ?sigyti, bet pritr?ko pinig?. Beveik 35 procentai nei kondicionieri?, nei ventiliatori? nepirko tik?damiesi, kad kar?iai ilgai netruks. Apklausoje dalyvav? mon?s teig?, kad labiausiai nuo kaitros pas mus neapsaugotos visuomenin?s patalpos. Daugiau nei pus? respondent? tvirtino, kad visose jose per kar?ius buvo blogai. Beveik 23 procentai labiausiai kent?jo visuomeniniame transporte, 13,4 gydymo ?staigose, 6,6 valdios institucijose, 5 procentai teig?, kad visur buvo paken?iama. ,,Alio, Raseiniai kraptotyrininko nuomone, iuo metu ?sigyti kondicionierius yra per v?lu, nes ant nosies naujas ildymo sezonas. Jis slegia labiau nei kar?iai. Jei vasaros metu Lietuvoje neblogai dera vaisiai ir darov?s, tai iem? kaip ant mieli? ima augti gyventoj? skolos valdios institucijoms. Labai daug skol? turi ir valdios institucijos, ta?iau pristigusios pinig? jos gali pasakyti, kad situacija sunki ir sumainti imokas pensininkams. O, pensininkai pavyzdiui, komunalininkams sunkia situacija pasiteisinti negali, nes pensinink? niekas neklauso ?iumpa ir krato, kol ibyr?s paskutiniai centai. Tod?l Lietuvoje dominuoja mon?s, kuriems jau darosi karta ne tik nuo saul?s, bet ir nuo minties, kad art?ja ildymo sezonas. Tam tikra prasme jis bus labai kartas, ta?iau augins ne arb?zus, bet skyles mok?toj? pinigin?se. ?vairius Lietuvos rajonus ienav?s kvalo dalgis Raseini? nepaliet?. Raseiniuose nebuvo ir pavasarinio potvynio, nuo kurio kent?jo ne tik prie didi?j? Lietuvos upi? esantys miestai. Uogos, grybai. Prasid?jo gr?d? supirkimas. Miestas papuotas graiomis g?l?mis.

1 Komentaras

  1. Ventiliatoriai

    2020-01-21 16:40

    Kad dabar jau neb?ra tie ventiliatoriai tokie brang?s. Kondicionieri? kinik?, pigi? irgi galima rasti.