Kalb?kime odiais ir irdimi

Versija spausdinimui

Besibaigiantis pavasaris yk?iai dalijo ilum?. Nor?josi nors maloniu pabendravimu suildyti v?juotas savo irdis, prisiliesti prie ko nors mogikai jautraus, tikro, igyvento. Gegu?s 27 dien? Ariogalos ir Paliepi? bibliotekose sve?iavosi urnalistas, raytojas Audrius Ska?kauskas ir tre?ios jo knygos Neleisk angelui nukristi nuo peties bendraautor? Aura Giedrimait?-Ska?kauskien?.
Malonu buvo steb?ti iuos du raan?ius mones kaskart vis papildan?ius vienas kit?, atviromis ir mylin?iomis akimis nuvelgian?ius susirinkusiuosius paklausyti j?, pabendrauti. Usit?susio pandemijos laikotarpio ivarginti su malonumu nusi?m?me nuo veido pabodusias kaukes, bet dauguma nedr?stame nusiimti t? kit?, kurios apnuogina mogaus siel?. Reikia tur?ti labai daug dr?sos, bet jiems pavyko… Ne kiekvienam duota sud?ti ant gyvenimo pad?klo savo nuopuolius, priklausomybes, igyvenimus, aplieti juos atvirumo sirupu ir patiekti visikai nepa?stamam mogui su vienu tikslu pad?ti nenuslysti ? praraj?, padr?sinti geru odiu. Raau ne tod?l, kad v?l tap?iau puikybe, kad man tr?ksta d?mesio, bet kad pad??iau kitiems, susitikime tvirtino raytojas.
Panev?ietis A. Ska?kauskas vaikyst?je svajojo tapti aktoriumi. Baig?s vidurin? mokykl? Klaip?dos konservatorijoje studijavo teatro reis?r?. V?liau dirbo reporteriu, laid? k?r?ju, program? direktoriumi ?vairiose radijo stotyse ir televizijose. Nepastebimai bohemikas gyvenimas virto juodu priklausomybi? li?nu. Jis surado savyje j?g? atsitiesti tik padedant dviem brangiausioms moterims monai ir mamai, ta?iau likimas toliau nepaliov? si?sti ibandymus. Prie ketverius metus medikai jam diagnozavo onkologin? lig?, v?liau pasivijo depresija, i kurios itrauk? raymas, artim?j? nuoirdi pagalba. iandien raytojas gyvena su viltimi ir begaliniu noru pad?ti likimo broliams. Atrado daug nauj? draug? ir irdiai miel? usi?mim? prie kelet? met? atidar? sendaik?i? krautuv?l?, s?kmingai kartu su mona Aurele ten darbuojasi iki iol, o laisvalaikiu rao, turi savo skilt? Panev?io dienratyje Sekund?.
Kalb?kime odiais ir irdimi toki? dedikacij? abiem bibliotekoms dovanot? knyg? Neleisk angelui nukristi nuo peties pirmuosiuose puslapiuose ura? jos autoriai. A?i? jiems u nuostabias kartu praleistas akimirkas, o Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieajai bibliotekai u finansin? param?.
Nijol? Stakevi?ien?,
Paliepi? bibliotekos bibliotekinink?,
Daiva Aliauskien?,
Ariogalos bibliotekos vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra