Kalbino Toma Tarvydait? ir Tomas Rimkus

Versija spausdinimui

i? savait?, neapsikent? odini? vairuotoj? skund? apie eismo ,,kam?ius, apie ne vietoje ?ruotas per?jas, duob?tus kelius, nutar?me Raseini? gyventoj? paklausin?ti, k? jie apie tai mano ir k? si?lo? ?domi pilie?i? nuomon? ir apie ,,keliuk? vykdomas pareigas. Gal ikelti klausimai atskleis tai, ko kartais nepa stebime, ir sukurstys imtis rytingesni? priemoni?. Taigi, ios savait?s ,,klausimynas:

1. Ar Lietuvos keli? tiesimo ?mon?s gerai atlieka savo darb?? Kaip galvojate, kod?l kelininkai netvarko duob?t? keli??

2. Kurias Raseini? gatves b?tina tvarkyti?

3.Ar keli? policijos pareig?nai utikrina saug? eism?? Kaip vertinate j? darb??

4.Ar stacionar?s grei?io matavimo radarai sudrausmins vairuotojus? K? pasi?lytum?te eismo saugumui?

,,Greitma taksi vairuotojas maiktavo:

- M?s? keliai geri. Viskas tinka. Viskas gerai. O kam tas gatves tvarkyti? Labai gerai, kad gatv?s

duob?tos… Neumiegi (juokiasi). Main? ,,lauai, servisams leidi usidirbti. Keliuose tvarkyti daug k? reik?t?, bet n?ra ?ia ko svajoti, vis tiek niekas nieko nedarys. Valdia jau nebetikiu. Tiesa, si?ly?iau aligatvius id?ti trinkel?mis, kad valdininkai labiau pralobt?.

Ikart klausiu, k? daryti, kad valdia nesipelnyt?, o b?t? nauda visuomenei?

- ? kal?jim? reikia sodinti, bet baisu kak? ir sakyti, nes po to gali nukent?ti. O tai su pareig?nais

visada linksmai sutariame. Nei muam?s, nei k?. Policija utikrina saug? eism?, tik… grei?io radarai

patutins pareig?n? kienes, – atsako vairuotojas.

Mielas taksi vairuotojau, jei kas reik nepasitenkinim?, jog isak?te, k? galvojate, susisiekite su ,,Alio, Raseiniai redakcija. Mes Jums pad?sime.

Po sarkastikos kalbos kalbiname Loret? Laugalien?. Moterik? galvoja, kad kelininkai ne visikai atlieka savo darb?. B?tina tvarkyti Dubysos gatv?, kelius, kurie labai duob?ti.

? kalbas nesileidusi Loreta mus patikino: ,,Pareig?n? darbu nusiskundim? neturiu. Utenka ir per?j?, ir viesofor?. O tai grei?io radarai palengvins policinink? darb?. Jie daugiau gal?s skirti laiko patruliavimui miesto gatv?se.

Aplank?me ir Raseini? gaisrininkus:

-Geri keliai, – prad?jo pirmas.

Kitas tuoj atkerta: .

- Ne… Yra keli?, kurie geri, o yra ir toki?, ? kuriuos baisu i?r?ti. Yra tarnybos, kurios tvarko kelius, bet kod?l jos neveikia, reikia j? klausti.

-Pinig? n?ra,- priduria pirmasis.

-Ar keli? policija utikrina saug? eism? – sunkus klausimas,- d?sto ikalbingasis gaisrininkas. Tikinu, kad visi klausin?ti asmenys dr?siai atsak?, k? galvoja iuo klausimu. Netruko n? minut?s, gaisrininkas t?s?:

-Jie savo darb? padaro.

Klausiu apie pareig?n? elges?, mandagum?…

-Taip, net labai mandag?s,- pritar? kolega.

Ech, vyrukai, linksm? plau?i? Jums netr?ksta!

-Pastatyti grei?io radarai,- aikino ikalbusis gaisrininkas,- neleis pab?gti ir susitari, o tai su policininku galima rasti abipus? susitarim?.

Prie kalban?i?j? netik?tai ,,i dangaus nusileidia dar du gaisrininkai. Trumpai pristatau temos klausimus, ir kad prad?s kaip irnius berti: ,,Trukdo duob?s. Ir viesofor? tr?ksta. Ryt? 8 valand? reikia nuvykti ? darb? – ne?manoma. Turim sekti didi?j? miest? pavyzdiu. Kad ir Kelm?. Maesnis miestelis, o turi… Kiek turi? (Prapliupo juokais)…

? tikr?j? keli? gr?ina konkreti vieno i nekan?i?j? nuomon?:

- Yra problema. Ryte kam?iai prie turgaus sankryos, o apie Jurbarko sankry? net neneku – iki tikslo reikia aplinkiniais keliais vaiuoti. B?tini viesoforai.

Kitas pritariamai: .

- Ir prie vaistin?s reikia viesoforo. Dar gr?iu prie keli? temos – jei ikasei iandien duob?, tai iandien ir utaisyk. Ne!! To sulauksi tik po savait?s kitos! Dauykit vaiuokles, kvaileliai!!!

Ir tai a jiems porinu, kad serviso darbuotojai patenkinti, juk darbo netr?ksta. Tai linksmoji gaisrinink? draugija juokais si?lo: ,,J?s turite isiaikinti, gal keli? instancijos susijusios su servisais. Atsiskai?iuoja pinig?lius ir viskas…

Ir pasigirsta paskutinis praymas i v?liau prie pokalbio prisijungusio gaisrininko: ,,B?kit geri, b?tinai paraykite, jog reikia pristatyti grei?io radar? vaiuojant ? Vidukl?, nes ten siau?ia rajono ,,umacheriai.

Reporta? t?s?me kalbindami Greitosios medicinos pagalbos vairuotoj? Jon? Ka?iu?: ,,Raseini? keliai ypatingai duob?ti. Visur pilna duobi?: ir Vinco Grybo, ir centrin?se gatv?se. Juk kartais man tenka vaiuoti nemau grei?iu, tai tik ir i?ri, kad ratai nenul?kt?. B?tina tvarkyti Vinco Grybo,

Vytauto Didiojo gatves, nes nemaai atri? duobi?, o tai rat? gadinimas, nuostoliai. Pavasar? pradeda tvarkyti kelius, bet kaip jie duob?ti, taip duob?ti. O policija tai tikrai dirba. Patruliuoja, tikrina greit?. Kam?iai – ne naujiena, ta?iau juos ?takoja patys vairuotojai. Neteisingai stato mainas prie aligatvi? – skersai, o juk taisykl?se parayta – iilgai bordi?ro. Kartais gaunu ekstra ikvietim? ? avarijos viet?, ?vyk?, tai b?na situacij?, kad vairuotojai neturi kur trauktis. Tai tur?t? prii?r?ti keli? inspekcija ir, aiku, bausti u tokius nusiengimus. Grei?io radarai, abejoju, ar drausmins. Juk ne visi jie veikia. Apie pareig?nus nieko negaliu pasakyti. Kai ?sijungiu vytur?lius, galvoju, kaip grei?iau nuvykti ir pagelb?ti.

Kalbinome pon? Adolf?, kuris vienareikmikai pritar? isakytoms nuomon?ms: ,,Kelininkai ne itin kruop?iai dirba savo darb?. Duobi? vis dar yra. Kad tai b?t? tvarkoma, reikia l??. Raseiniuose maai vain?ju, tad kurios gatv?s ypatingai reikalauja remonto darb?, neatsakysiu. Tiesa, rytais tenka susidurti su main? ,,kam?iais, tai b?dai ispr?sti b?tini viesoforai. Grei?io radarus teko matyti prie Mik? ?kio. Tikriausiai d?l to policijai suma?s darbo. Galiu tik pasidiaugti – keli? pareig?nai utikrina saug? eism? – jei padarei eismo taisykli? nusiengim?, tai ir nubaudia. Apskritai man viskas tinka.

Almantas , ,,L – klubo vairuotojas, kuris dar picoms nesp?jus atalti, usakym? pristato ? namus:

,,Dirba keli? tiesimo ?mon?s ar ne? Neinau, k? atsakyti… Keliai netvarkomi, duob?ti. Jei pradeda tvarkyti duobes, tai ulopo ir tiek. Taip tvarkomos duob?s greitai atsinaujina. Mano manymu, b?tina remontuoti vis? keli?, o ne duobes. Su keli? pareig?nais nesusiduriu. Laikausi eismo taisykli?, tod?l ir grei?io radarai man neturi jokios ?takos. Trumpai dr?tai pasisak? Almantas.

Art?ras, padang? remonto serviso savininkas, mus patikino, jog bus s?iningas: ,,Ar atsakyti Jums s?iningai? Neivaiuoju ? kelius, nematau j? i ties?. Tik Vinco Grybo gatve teko vaiuoti, tai inau, kad duob?ta, o visur kitur – gerai… (juokiasi).

Surimt?j?s d?sto: ,,Sugadint? rat?, ratlanki?, padang? d?l duob?t? keli? turiu ,,iauriai daug. Vadinasi, remontuoti kelius reikia. Ir pabr?tinai si?lau altinio gatv? v?l padaryti dvipusio eismo gatve. Padar? vienpus? eism?, motyvuodami tuo, jog vyksta didelis mokini? jud?jimas ioje teritorijoje. Bet sprendimas nes?moningas, ir taip m?stau ne a vienas. Dabar situacija tokia, jog tenka ? miest? vaiuoti aplinkkeliais, leisti papildomas l?as. Keli? pareig?nai utikrina saugum?, ta?iau jie visur visko sutvarkyti negali, tad prevencija statyti grei?io radarus – labai gera.

Beiekant panekov?, netik?tai pravaiuoja Avarin?s tarnybos autobusiukas. Pakalbinom ios organizacijos atstovus:

,,Kelininkai netvarko duob?t? gatvi?, nes neturi l??. ?tb?t reikia tvarkyti Vinco Grybo gatv?.

Baisiausia gatv?. Kam?iai n?ra gerai, siekiant utikrinti saug? eism?. Reikia viesofor? prie senosios vaistin?s ir ,,Kalno vidurin?s sankry?. ,,Keliukai pareigas vykdo labai gerai – aktyv?s kaip bit?s.

Komentarų nėra