Kal?dinis greit?j? achmat? turnyras klubo prezidento prizams laim?ti

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

Dar vienas puikiai organizuotas m?s? achmat? klubo Raseinietikas Matas renginys ?vyko gruodio 19 dien? K?no kult?ros ir sporto centro aki?-achmat? klube. Kal?dinis greit?j? achmat? turnyras buvo skirtas klubo prezidento ?steigtiems prizams laim?ti. Raseinietikas Matas pasikviet? sve?i? i kaimynini? rajon?. Kaip tokiais atvejais daniausiai b?na, eimininkams atstovavo didesn?s paj?gos. M?s? miesto garb? gyn? net 22 sportininkai, tarp j? buvo ir ariogaliki?. Sve?i? i Kelm?s buvo 4, i Jurbarko taip pat 4. Ta?iau kiekis dar nereikia, kad mes galime laim?ti, ypa? tokioje sporto akoje, kur daug k? reikia susikaupimas, nusiteikimas, koncentracija, juk ne vien? partij? reikia suaisti, visi varovai skirting? taktik? ir aidimo stiliaus tai dar tik viena medalio pus?, visk? reik?jo padaryti greitai, nes tai yra greitieji achmatai, partijai yra skirta tik 30 minu?i?.
Po trumpos, bet gana konkre?ios ?angin?s klubo prezidento Pauliaus Sendrausko kalbos, buvo atidarytas turnyras ir traukiami burtai, kurie pirmajame etape sportininkus padalino ? atuonis pogrupius. Sistema tokia, kad i? pogrupi? nugal?tojai kitame etape patenka ? pogrup? aisti d?l 1-8 viet?, o kiti atitinkamai suskirstomi ? pogrupius d?l 9-16, 17-24 ir 25-30 viet?. Po gana atkakli? kov? pirmajame etape, kovoti d?l 1-8 viet?, teko 3 Raseini?, 2 Ariogalos, 2 Jurbarko ir 1 Kelm?s achmatininkui. Tai leido mums tik?tis s?km?s, nes m?s? rajono atstov? buvo didioji dalis, bet ?ia sportas, o sporte b?na visko. Niekas negali b?ti nugal?tojas ar pralaim?tojas, kol nesibaig? varybos. Buvo sudaryti nauji pogrupiai, o per trump? pertrauk?l? aid?jai ir i?rovai gal?jo atsigerti kavos ar arbatos, kuria vaiino klubas. Prasid?jo naujos kovos jau aikiai inant, d?l koki? viet? vienas ar kitas sportininkas kovoja. Grup?je d?l 1-8 viet? vyko atkakli kova, kitose grup?se ne k? maesn?, bet ioje ypa?, nes juk kiekvienas j? tur?jo galimyb? laim?ti vis? troktam? pirm?j? viet? ir turnyro nugal?tojo vard?.
Grup?je d?l 1-8 viet? pirm?j? viet? laim?jo Tomas Jank?nas i Jurbarko, surink?s 6 takus i 7 galim?, antroji vieta atiteko m?s? miesto achmatininkui Art?rui Pralgauskui 5 takai i 7, tre?i?j? laim?jo sve?ias i Kelm?s Remigijus Vereikis 5 takai i 7. Taip pat buvo apdovanoti antrojo etapo II ir III grupi? nugal?tojai.
II grup?je pirm?j? viet? ikovojo raseinikis Robertas Stonys 6,5 tak? i 7. III grup?s nugal?toju tapo Stasys Vaigauskas (Tytuv?nai) 6 takai i 7. Taip pat buvo
apdovanoti senjorai Juozas Jurkaitis i Ariogalos ir sve?ias Valantinas Jank?nas i Jurbarko.Diugu, kad Jonas Kubilius garsina m?s? miest? achmat? sporte Lietuvoje ne maiau nei kit? sporto ak? sportininkai. Jis ugdo daug jaun? achmatinink?, kurie taip pat kovojo iame turnyre. Jaunu?i?, gimusi? 1997 metais ir jaunesni? amiaus grup?je pirm?j? viet? ikovojo Mindaugas Barauskas, antr?j? Dominykas Jukilaitis, tre?i?j? Nauris Jankauskas visi Raseini? klubo atstovai. Visi nugal?tojai buvo apdovanoti piniginiais prizais ir atminimo ratais, kuriuos ?steig? klubo prezidentas Paulius Sendrauskas. Po apdovanojim? ir trumpos baigiamosios klubo prezidento kalbos, b?dami geros nuotaikos isiskyr?me iki kit? susitikim? prie achmat? lentos.

Komentarų nėra