Kal?d? belaukiant

Versija spausdinimui

Gruodio 17 d. Ramon? kaimo bendruomen? sureng? vent? Kal?d? belaukiant, skirt? vaiku?iams, j? mamyt?ms, t?veliams ir kaimo gyventojams. Renginys prasid?jo Ramon? miraus ansamblio Ram?s monai, kurio vadovas Vaidotas Vilkas, kal?din?mis dainomis. V?liau buvo pagerbti i? met? antro pusme?io jubiliatai, dovan?l?mis pad?kota aktyviausiems bendruomen?s nariams. Kol lauk?me Kal?d? Senelio, grojo Dainiaus Maslausko vadovaujamas tradicin?s muzikos ansamblis Dubysa, vaiku?ius linksmino ir su jais ?vairius aidimus aid? Mekutis renginio ved?ja aneta Vaitarien?.
Kartu vykd?me saugaus eismo projekt? B?k saugus kelyje. Mekutis visus pakviet? pasivain?ti traukinuku (vienas u kito susikabinus rankomis), klausin?jo, ar ino, kaip saugiai elgtis, ko negalima daryti ?lipant ir ilipant i transporto priemon?s, k? turi tur?ti p?stysis, eidamas kelyje tamsiu paros metu, k? turi d?v?ti dviratininkas, dom?josi, ar vaikai ino keli? eismo enklus. Traukinuko keleiviams ?teiktos vies? atspindin?ios liemen?s, kas vain?ja dviratuku dviratuko lempos, dar kitiems atvaitukai, rankiniai maieliai su atvaitu.
Ilip? i traukinuko vaikai rado piln? krep? popierini? sniego gni??i?. Mekutis pasi?l? jomis pasim?tyti. Prasid?jo tikros linksmyb?s, sniego gni?t?s pasipyl? per vis? sal?. Jomis m?t?si ir vaikai, ir suaugusieji. Tuo metu pasirod? ir vaik? ilgai lauktas Kal?d? Senelis. Jis su visais paoko, pasikalb?jo, pasiklaus? vaiku?i? eil?ratuk?, o svarbiausia niekas neliko be dovan?li?.
Ivykus Kal?d? Seneliui dar ilgai skamb?jo Dubysos muzika, visi vaiinosi kava, arbata ir bendruomen?s eimininki? Danut?s Jurkien?s ir Danut?s Dambrauskien?s keptais sausainiais, pyragais ir sumutiniais.
Dalyt? Raudonien?,
bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra