Kal?d? dvasios suvienyti

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?
aliokristina@gmail.com

Tik sp?jus pra?ti Kal?doms, gruodio 27 d. rajono Savivaldyb?s taryba rinkosi ? bene trumpiausi? prab?gusi? met? pos?d?. 18 Tarybos nari? vos per pusvaland? draugikai patvirtino 7 sprendim? projektus bei ventikai paym?jo por? prog?.

ventin?s linksmyb?s

Kal?dine dvasia dvelkiantis pos?dis prasid?jo ventikai. Savivaldyb?s mer? Algimant? Mielin?, gruodio 24 d. sulaukus? graaus 50-ojo gimtadienio, vis? Tarybos nari? vardu pasveikino Aldona Ona Rad?enko ?teik? jam puokt? g?li?, skait? eiles, link?jo politinio ?valgumo, sveikatos, asmenin?s s?km?s. Jubiliatas sulauk? ir Savivaldyb?s administracijos atstov? bei pavieni? Tarybos nari? sveikinim?. Meras sant?riai pad?kojo u parodyt? d?mes?, palink?jo visiems ger? ir prasming? ateinan?i? met? bei paskelb? pos?dio pradi?. Ta?iau tuo linksmyb?s nesibaig? Tarybos
nari? lauk? siurprizas. Pos?diui ?pus?jus, su dovan? maiu, lydimas Snieguol?s ir Zuikio muzikanto, sal?n ?eng? Kal?d? Senelis (tik?tina, kad tai buvo ne Kal?d? Senelis, o Senis altis, nes poktaudamas neveng? rusik? intarp?, aut. pastaba). Pakiliai nusiteik?s Senelis sak? tur?s ?pareigojim? ?teikti Tarybos nariams dovan?les, jei ie atsp?s m?sles. Politikams nelengvai sek?si ?minti sud?tingas, ypatingo sumanumo reikalaujan?ias m?sles, ta?iau gerairdis svetys i iaur?s buvo nuolaidus kiekvienam ?teik? po maiel? su dovan?l?mis. Palink?j?s santarv?s, ramyb?s ir sutarimo sunkiame darbe, Senelis iskub?jo pas kitus vaiku?ius. Meras Tarybos narius nuramino, kad nenusivilt? dovan?l?mis tai tik avansas, kiek v?liau jie gausi? dar po dovan?l?…

Diskusij? nekilo

Beje, rajono Taryba t?dien ne v?sti buvo susirinkusi, o rimtus klausimus aptarti. Ta?iau d?l sprendim? projekt? n? vienas politikas nepanoro nei diskutuoti, nei pasisakyti, ivengta ir nemaloni? replik? visi svarstyti klausimai sulauk? darnaus Tarybos nari? pritarimo. Patvirtintas l??, skiriam? seni?nij? komunalinio ?kio objekt? priei?rai bei remontui, skirstymo tvarkos apraas. Vietinio ?kio ir turto valdymo skyriaus ved?jas R. Pareigis paym?jo, kad seni?nijos ilgai diskutavo, kol bendru sutarimu pareng? min?t?j? apra?. Jis usimin?, kad dabar patvirtinama tik metodika, o kiek l?? bus skiriama seni?nijoms, paaik?s tik patvirtinus Savivaldyb?s biudet?.

Taryba vieningai balsavo, kad Savivaldyb?s administracijos ir rajono biudetini? ?staig? reprezentacin?s ilaidos negali viryti 1 proc. biudeto l?? (iki iol buvo galima skirti iki 2 proc.). Sprendimas perpus sumainti reprezentacines ilaidas priimtas atsivelgiant ? Vyriausyb?s nutarimus.

Patvirtinta 2013 m. Raseini? r. savivaldyb?s vie?j? darb? programa. R. Pareigis informavo, kad iai programai ?gyvendinti i ministerijos buvo praoma per 400 t?kst. Lt, ta?iau preliminariais duomenimis m?s? rajonui numatyta skirti tik 370 t?kst. Lt. iemet pagal vie?j? darb? program? Savivaldyb? ?darbins maiau moni? ir d?l numatomos didinti minimalios algos.

Tarybos sprendimu, ? privatizavimo objekt? s?ra? ?trauktas rajono Savivaldybei priklausantis nekilnojamasis turtas: Dievogalos k. Pagojuk? sen. buvusios mokyklos pastatai bei buvusi Ariogalos poliklinika su kiemo statiniais, esanti Gedimino g. Pasak R. Pareigio, is nekilnojamasis turtas Savivaldyb?s nebenaudojamas.

N? vienas i Tarybos nari? neprietaravo, kad b?t? nuraytas ir likviduotas netinkamu naudoti pripaintas rajono Savivaldyb?s nekilnojamasis turtas Ariogalos seni?nijoje, kitapus altin?lio st?ksantys buvusio Plembergo karjero pastatai: sargo namelis, sand?liai, kalv?, kompresorin?, dispe?erin?, siurblin?. R. Pareigis akcentavo, kad pastatai menkaver?iai, apgriuv? ir nebetinkami, iliks tik mechanin?s dirbtuv?s ir administracinis pastatas.

Komentarų nėra