Kar?iai

Versija spausdinimui

Viktoras Vitkus ir Vytautas Butkus

Lietuv? uklupusi kaitra atne? ne tik malonumus, bet ir nemaai r?pes?i?. Kalbinome Raseini? apylinki? ir Girkalnio krato gyventojus, kokie tie r?pes?iai, kaip mon?s apsisaugo nuo kaitros, ar upl?d?s kartis yra moni? veiklos padarinys…

Viktoras Motiejauskis Girkalnio gyventojas:

- Kaitr? perneu labai sunkiai. Dar kol kas darov?s auga, bet neaiku, kiek ilgai. Esu bedarbis, verstis yra sunku, tod?l daras yra didel? parama. Daug vandens vartoju. mona padaro puikius altibar?ius, tai beveik n?ra nei dienos be j?. Klausti, kod?l at?jo tokie kar?iai, reikia Galvonait?s, tos, kuri yra profesor?. Su gamta juokauti negalima, esame prisidirb?, tod?l dabar tokius kar?ius ir turime. Prie 30 met? toki? dalyk? nebuvo, ? em? privaryta visokios chemijos. B?davo kar?i?, bet ne toki?.

Irena Giedraitien? ir Bron? Nartautien?,

Gervini? kaimo gyventojos:

- Taikom?s keltis anks?iau, nes kaitra tikrai nemaloni. Pavasar? stipriai ulijus, nuskendo bulv?s, bet cukriniams runkeliams – nieko, gra?s. Karv?s dabar labai ken?ia, tenka parsivesti ? tvart?, jos negali vis? dien? itverti laukuose. Pieno gauname maiau, jis tapo liesesnis, jame daugiau vandens. Gyvulius labai puola vabalai. .

eima nieko ypatingo nevartoja, daug geriame vandens. Mes, kaimo mon?s, priprat? prie visoki? gamtos idaig?, jei yra darbo, tai nieko nelaukdami ir dirbame. Jeigu labai karta, leidiame sau ir alaus atsigerti. Kadangi pavasar? buvo lietaus, tai randame ir m?lyni?, ir avie?i?, tiesa, gryb? buvo, tik labai trumpai. Miestie?iai mums netrukdo, nes ?ia mikelis nedidelis, visi vaiuoja ? Paup?.

Danut? Gylien?:

- Kolektyviniame sode gyvename nuo balandio iki spalio m?nesio. Kaitra tur?jo ?takos m?s? sveikatai. Dirbti galime tik anksti ryte ir vakare. Labai paplito kolorado vabalai – purkiant vidurdien? n?ra jokio poveikio. Atrodo, i kaitra tur?s neigiam? poveik? kop?stams, j? vidus suged?s, ipuv?s. Galima prognozuoti didesnes kop?st? kainas turguje. iemet labai prastas braki? derlius.

Turime pernyk?i? obuoli? sul?i?, kurios gelbsti nuo kar?io, an?k?l?s gausiai smaguriauja ledais. Jos m?gsta pliukentis basein?lyje.

Ateina ir draugi?. Tol?liau yra tvenkinys, ta?iau ten susirenka be galo daug moni? – kaip Palangos paj?ryje. Vanduo tampa drumstas, o tai n?ra gerai. Galima maudytis tik anksti ryte, kai vanduo dar yra varus. Kod?l upl?do tokia kaitra, sunku pasakyti. Panai vasara, su taip ilgai utrukusia kaitra, buvo jau senokai. Daug nekama apie ledyn? tirpim?. Manoma, kad prie kaitros padid?jimo prisid?jo ir didiulis kiekis automobili?, ? or? imetamas didelis kiekis duj?. Intensyviai r?ksta kaminai. Negalima atmesti ir besaikio chemijos (tr??, duj? ir kt.) naudojimo. Anks?iau inojome tik dust? ir pesticidus, dabar is s?raas ymiai ilgesnis.

K?stutis ongaila verslininkas ir ?kininkas:

- Esu raseinikis, arki? kaime turiu parduotuv?, ?kininkauju nuo 2003 met?. Turiu 86 ha ekologin? ?k?, kur? specialistai ?vertino auk?iau u vidutin? lyg?. Kaitros poveikis, aiku, yra: serbent? uogos maesn?s, j? yra maiau. B?tinas tr?imas, o ekologiniams ?kiams d?l jo yra specifini? reikalavim?.

Taip pat turiu 36 avili? bityn? Paklani? kaime. Pirm? med? iemet i?miau v?liau, negu anais metais. Tai buvo birelio pradioje. Dabar jau viskas gerai. Apie 3 kilometrus nuo ?ia yra raps? laukai, bit?s pasiekia juos.

Saugotis nuo kaitros b?tina. Ir a gavau daugiau nei der?t? saul?s voni?, dabar turiu naudotis tepalais. Darbas priver?ia daugiau b?ti saul?je, nes bit?ms kartis yra medoneis. B?tina gydyti bites, to nedaro maieji bitininkai, – tai ver?ia daug laiko praleisti bityne.

Dabar stebime didiul? gyvenimo temp?. Tiek viskas chemizuota, paangu, kad paeidiamas ?prastas gamtos ir mogaus b?senos balansas.

Jonas Kacikas Pramediavos kaimo gyventojas:

- Kadangi turi? individuali? ?mon? – remontuoju automobilius, kaitra trukdo tik i dalies, nes garaas v?sus ir dar galima dirbti. mon?s yra teis?s sakydami: jei iema alta, tai vasara bus karta. Turiu traktoriuk?, vandens talp?, tod?l reguliariai laistau k? pasodin?s. Dabar per kar?ius geriame daug skys?i? (altibar?iai, mineralinis vanduo). Kar?iai galb?t – Dievo bausm?. Gal reik?t? vaik?ioti daugiau ? bany?i?, daugiau melstis. Esu tikintis mogus.

Algimantas Stulgaitis Girkalnio komunalinio padalinio vadovas:

- Kas nesp?jo nusiienauti, tas dabar gali tai padaryti, ta?iau dabartinis kartis yra nemonikas, ypa? gyvuliams. Jiems n?ra kur dingti puola uodai, visokie vabalai. .

Patiems kaimo mon?ms taip pat darosi sunku dirbti. Stengiam?s prad?ti darb? kuo anks?iau, per pietus darome ilgesnes pertraukas- nuo 11 iki 15 valandos. Ilgiau dirbame ir vakare. Reikia stengtis atlikti ir privalomus komunalinius darbus, ir krut?ti savame ?kyje. Dabar intensyviai vyksta ienavimo darbai, pavyzdiui, labai anksti ryte ienaujame kapines, nes v?liau pradeda rinktis mon?s kap? prii?r?ti.

Namuose turiu isikas?s pr?del?, tai kiekvien? vakar? su eimyna mirkstame, kiek galim. Sunkiau virkinamo maisto, m?sos patiekal? vartojame maai, nes nesinori.

Valgome kok? r?gus? pien?, bulv?. G?lo vandens dar nepritr?kstame.

Toki? oro permain? neatsimenu. Kalbu neb?tinai apie dabartinius kar?ius, bet ir apie dan?jan?ias li?tis, uliejan?ias kiemus ir gatv?s.

Vytautas Skliaudys Raait?li? kaimo gyventojas:

- Atstovauju dviems ?kiams: Jono Skliaudio ir Just?s Skliaudyt?s. Prasid?jus kar?iams mano raps? laukuose situacija kei?iasi kiekvien? dien?. Jausmas – kaip diovykloje. Javai prinoks anks?iau laiko, gr?dai bus nepilnaver?iai. Buvome sulauk? ketveri? li??i?, dr?gm?s uteko, dabar viskas pasikeit?. Jeigu dar savait? pakepins, be laiko ateis javapj?t?. Ver?iam?s augalininkyste, dukra, kaip jaunoji ?kinink?, gavo Europos S?jungos param?, tod?l tokie poky?iai mums yra labai svarb?s.

1994 metais buvo pana?s kar?iai, tada per ilgesnes pertraukas rinkdavom?s ? buvusi? pav?sin?. Dabar pradedame dirbti apie 5 val. ryto.

Tokios gamtin?s situacijos vyksta visame pasaulyje. Sunku pasakyti, ar ?ia mes nusipeln?me tokios bausm?s, ar ne. Ta?iau esame tinginiai. Laiku neienavome, ugriuvo li?tys, dabar kar?iai v?l pasiteisinimas…

Komentarų nėra