Kartu paskaitykim knygel?

Versija spausdinimui

Kartu paskaityti, pabendrauti su Raseini? lopelyje-darelyje ,,Saulut? apsilankiusiomis vieniomis knyg? k?r?jomis raytoja Evelina Daci?te ir iliustratore Agne Nananai rinkosi ikimokyklinio ir priemokyklinio amiaus vaik? bei pradinio ugdymo mokini? tarptautinio projekto Kartu paskaitykim knygel? dalyviai: grupi? ,,Pabiru?iai (mokytoja Ligita ukauskait?), ,,Pel?diukai (mokytoja Lina Laucevi??), ,,iogeliai (mokytoja Reda Jocien?) ugdytiniai. Projekto tikslas skatinti alies ir usienio lietuvi? vaik? skaitym? bei dom?jim?si lietuvi? raytojos
E. Daci?t?s k?ryba, ugdyti k?rybikumo ir komunikavimo kompetencijas.
Vaikai atidiai klaus?si raytojos pasakojim?, k?rini? itrauk?, ? klausimus apie knygeles atsakin?jo urmulingai ir aktyviai. Dauguma tekst? m?s? darelio aukl?tiniams jau buvo inomi. Juos skait? pedagogai, t?veliai, grup?se vie?jusios Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos Informacini? paslaug? ir vaik? literat?ros skyriaus ved?ja Jolanta Gudeikyt? bei vyresnioji bibliotekinink? Justina Maulien?. Kiek dalyvi? susirinko ? susitikim? deklamuodami raytojos eil?rat? ,,Skai?iuot?, suskai?iavo grup?s ,,iogeliai ugdytiniai.
Raytoja E. Daci?t? ir iliustrator? A. Nananai pasi?l? dalyviams sukurti eil?ra?io ,,Kakur i knygos ,,Paslap?iausia paslaptis miestelio Kakur gyventojus kakuriukus antspauduojant j? veidukus. Nepakartojami kakuriukai ikeliavo ? vaiku?i? namus kartu su iltais vieni? palink?jimais skaityti ?vairaus turinio knygeli?. Prisiminimui apie paint? ?sigijome knygeli? su autografais.
Mes, pedagogai, ir toliau iekosime aisming?, ne?prast? ir patraukli? vaikams knyg? skaitymo b?d? ir, kaip gautame atvirlaikyje link?jo raytoja Evelina, ,,nepamirtam? kelioni? j? puslapiais.

Reda Jocien?,
lopelio-darelio Saulut? ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodinink?

Komentarų nėra