Kas pavojingiau afrikinis, graikinis ar t?vyninis maras?

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Aplink Lietuv? vyksta pavojingi reikiniai i Ryt? pus?s prie alies art?ja afrikinis maras (AM), i Vakar? graikinis maras (GM).

Praneama, kad Gruzijoje prad?j?s plisti ir iki Sankt Peterburgo srities jau atklyd?s AM yra bene pati pavojingiausia kiauli? liga, nes nuo AM dar n?ra irasta vakcina. Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai neturi joki? garantij?, kad AM neperengs Lietuvos sien?. Tuomet b?t? ne juokas didiuli? nuostoli? patirt? ?kininkai ir prekybininkai.

Atrodo, ne k? maesn? gr?sm? atslenka ir i Vakar?: finans? kriz? pakirto Graikij?. Ji dabar suklupusi ir itiesusi rank? maldauja pagalbos, nes alies biudete vilpauja v?jai. Prie AM dar n?ra irasta vakcina, ta?iau prie GM, atrodo, pavyko sukurti tam tikr? gydymo b?d?, kurio esm? finansin? dieta ir donor? pagalba. Ta?iau n?ra dar tokio dr?suolio, kuris teigt?, kad Graikijos gelb?jimo planas tikrai pavyks. Jei GM ?sisiaut?s, pirmosios jo aukos po Graikijos tur?t? b?ti Italija ir Portugalija. Lietuva ? juod?j? grafik? ne?traukta, ir tai iokia tokia paguoda ildymo sezono spaudiamiems gyventojams, kurie nuolat dejuoja nuo ?vairiausi? finansinio maro atmain? ir vadina jas t?vynin?mis gripo mutacijomis.

Kaip inoma, Lietuvoje yra ?vairiausi? antigpripino r?i?, ta?iau antikrizin?s tablet?s dar niekas neirado. Kartais tai atrodo net keista, juk medikai iais laikais gali
pasi?lyti tablet? kiekvienam gyvenimo atvejui. Jie apskritai b?t? nieko prie, jei mon?s medikamentus imt? vartoti kaip rieutus ar saul?gr?as.

Kita vertus, galima sakyti, kad visos ligos alutini? kriz?s poveiki? vaisiai. Tad kiekviena tablet? savyje turi tam tikro antikrizinio poveikio utais?. Prisirij?s vaist?
mogus kartais praranda sveik? nuovok? ir, kaip sakoma, kriz? prakrizena neusikre?ia nei graikiniu, nei afrikiniu, nei t?vyniniu maru. Deja, ?gijus priklausomyb? nuo vaist?, parandamas sugeb?jimas prieintis, naudotis savo gyvybiniais rezervais. Skolomis savo gerov? susik?rusi Graikija neberanda j?g? prieintis maro infekcijai, tod?l prao labai stipri? finansini?table?i?. Tokios tablet?s ? Europos civilizacijos lop? siun?iamos tie-siog vagonais, kad tik Graikija nepakratyt? koj?.

O mums, lietuviams, su savo t?vynin?mis epidemijomis teks grumtis savo j?gomis, tai reikia, kad mes dar turime parako savo parakin?se!

Komentarų nėra