Kasos aparatai: u ir prie

Versija spausdinimui

Nuo gegu?s 1 dienos turguose bus privalomi kasos aparatai prekiaujantiems maisto produktais.Aparatai atsirasti tur?jo nuo balandio 1 dienos, bet prekeiviams atkakliai prieinantis ir atsisakant juos ?sigyti, is terminas buvo nukeltas m?nesiui. Manoma, jog netrukus be kasos aparat? ivis turguose nebebus leidiama prekiauti.
K? apie tai mano m?s? panekovai?

Balandio 11 dienai Kauno apskrityje buvo ?registruoti 337 kasos aparatai ir pateikti 267 praymai kompensacijai u kasos aparat? ?sigijimo ilaidas gauti. Bendra praom? kompensacij? suma siekia per 258 t?kst. lit?. Kauno apskrities smulkieji verslininkai, besiver?iantys maisto produkt? prekyba, registruoja kasos aparatus bei teikia praymus kompensacijai gauti aktyviau nei kiti alies regionai. Kaune ir Kauno rajone tai dienai kasos aparatus buvo ?registrav? 297 asmenys, Raseiniuose 10. I viso Lietuvoje per beveik pusantro m?nesio buvo ?registruoti 1066 kasos aparatai, pateikti 829 praymai kompensacijai gauti, o praoma suma 808 342 litai. Maiausiai kasos aparat? ?sigyta Taurag?s rajone (21) ir Teli? (29).

Valdios galvos ne nuo to galo prad?jo. Tegul jie tuos reikalus pradeda spr?sti nuo pasienio, nuo didi?j? gaudymo, kur furomis prek?s veamos. B?tent didieji ir nori mus, maiukus, i turgaus iguiti. Per sunkmet? suma?jo j? pelno milijonai, tai nori m?s? s?skaita atsigriebti. Kasos aparat? mes neperkame tod?l, kad mums j? nereikia, nes mes po 100 t?kst. lit? apyvartos nevykdome. Ir pati mintis ?vesti aparatus atsirado tarsi i niekur, su mumis nederinant, nesitariant. Kakas taip nusprend? ir takas. Bet jie nesupranta, jog itaip elgiantis pogrindio prek?s vis tiek nepraeis pro kasos aparatus. Paklauskite Sodros ir jums pasakys, jog s?iningiausi mokes?i? mok?tojai yra dirbantys pagal verslo liudijimus. Mums atrodo, jog iuokart kakas nusipirko kasos aparat? ir dabar reikia juos ikiti, tod?l nusitaik? ? mus. Bet mes tikrai nepasiduosime. Mes eisime iki galo, badausime prie Parlamento. Dar noriu pasakyti, jog su mumis niekas nesikalba net dabar, kai ablinskas d?l bado atsid?r? reanimacijoje. Meluojama visur, ? m?s? ratus tik atsirain?jama, o kad neva pirk?jai ne su mumis, tai toks lietuvi? bruoas: jiems gerai, jei kaimynui blogai.

Kol kas man kasos aparato nereikia, nes a prekiauju ne maisto produktais. Bet kalbama, jog netrukus reik?s j? visiems. Bent kol kas man?s tokie reikalavimai neg?sdina. inoma, kai susidursime su tais aparatais akis ? ak?, gal ir il?s kas nors negero, bet kol kas, jei tik neprigalvos koki? nors papildom? suvarym?, nematau nieko tokio, d?l ko tur??iau prieintis. A tikrai ne prie kasos aparatus, tuo
labiau, jog mano apyvarta visai menka.

A kategorikai pasisakau u kasos aparatus, nes tuomet neb?t? toki? nesusipratim?, kok? neseniaiteko patirti: nusipirkau batus, bet jau pa?i? pirm? dien? pama?iau, jog jie popieriniai, vos i?jus ? gatv?, isiskleid?. Kai juos nuneiau vakaryk?iai pardavusiai pardav?jai, i isigyn?, girdi, a pas j? nepirkusi. O b??iau tur?jusi kasos ?ek?, visi gin?ai b?t? pasibaig?. Arba antai viena mano pa?stama, turinti kelet? samdom? pardav?j?, skund?si, jog iais laikais labai sunku rasti s?ining? darbuotoj?. Girdi, viena pardav?ja nusukusi beveik 10 t?kst. lit?, kuri? ji met? gale pasigedusi. inoma, negerai, jei darbuotojai nes?iningi, bet jei 10 t?kst. lit? itisus metus nepasigendama, tai gal ne tokios maos sumos apyvartoje sukasi, kaip yra verklenama?

Vienareikmiko atsakymo neturiu. I vienos pus?s, jei ?mon?ms yra privalomi kasos aparatai, tai ir turgaus prekeiviams netur?t? b?ti

ilyg?. Kuo mes prastesni? I kitos pus?s negrau pavyd?ti. O tre?ia, turguose yra ir labai smulki? prekiautoj?, kuriems tikrai t? aparat? nereik?t?. Yra ir kas tik etadieniais dirba. Manau, ne be pagrindo turgaus prekiautojai turi rimt? dvejoni? d?l aparat? veikimo. M?s? prekybininkai kol kas dirba tokiomis s?lygomis, jog iemos met? tie aparatai tikrai neveiks, jei i vakaro prie j? nepajungsi ildytuvo. Jie tik zvimbs nuo al?io ir tiek. Dar manau, jog kasos aparatai itrins ir tikr?j? turgaus s?vok?, kai galima der?tis, vyksta procesas. Su aparatu deryb? nebebus, nes jistradicij? neimano.

Kasos aparat? tikrai laukiu, nes tuomet, tikiu, valgysime tikrai sveikesn? produkcij?. Valgysime tikrai lietuvikus vaisius, uogas, daro-ves. Dabar gi, prisidengiant lietuvika etikete, prekiaujama lenkika produkcija ir taip smukdomi Lietuvos augintojai, o kartu apgaudin?jami pirk?jai. Pasakykite, ar daug vasar? m?s? turgaviet?se randate tikr? braki? skon? turin?i? i? uog??
Mane ypa? paiurpino pastar?j? m?nesi? patikrinim? pavieinta mediaga, kai paaik?jo, jog turgaviet?se galima ?sigyti net dv?selienos, m?sos gaminiai ruoiamigaraiukuose, pai?r?se, antisanitarin?mis s?lygomis, net akivaizdiai sugedusi m?sa sumaioma su kokybika ir gaminamas faras. Kita vertus, man ne vis tiek, jog kakas nemoka mokes?i?, jog geba nuo j? isisukti. Kaip skait?me spaudoje, e?liniu verslu usiimantys asmenys turguje dirbantiems savo mon?ms nupirkdavo verslo liudijimus ir jie prekiaudavo daniausiai m?sos bei uvies gaminiais. Viena pareig?n? akiratin patekusi iauliet? samd? daugiau nei 10 pagal verslo liudijim? dirban?i? asmen?, kuri? kiekvienas per metus jai gal?jo atneti apie 170 t?kst. lit? pajam?. FNTT pareig?nams yra inomi net per 30 prekeivi? vald? darbdaviai. Kad ir byla, pasiekusi teism?: kaltinamasis, ne?registrav?s jokios veiklos, ne?sigij?s verslo liudijimo, supirko 1528 kiaules (tiek j? tenustatyta), kuri? m?sa prekiavo pagal verslo liudijim? dirb? prekiautojai. Nemanau, kad tokie mon?s yra gudru?iai, jie yra tiesiog ulikai.

A noriu likti u kadro, nes ta tema atvirai kalb?ti yra pavojinga. Pasakyti, jog pritari kasos aparatams, nors pats prekiauji turguje, yra nesaugu, nes b?si atstumtas, o gal ir priluptas. Sakau jums atvirai:kasos aparatus pirkti daugelis bijo, nes patiria didiul? darbdavi? spaudim?, be to, per b?r? visuomet atsiranda ir pa?i? prekiautoj?, besistengian?i? ?tikti darbdaviams. Tad saugotis tenka vis?. Yra grietas nurodymas vieningai laikytis ir kasos aparat? nepirkti. Tiems, kurie tam nepaklus, paad?jo, jog niekur darbo nebegaus. i?r?kite, kas nutiko iauliuose, kai trys prekiautojos aparatus nusipirko: kit? dien? skub?jo ? mokes?i? inspekcij? j? iregistruoti, o j? prekystaliai buvo tuti. Tikrai ne eilinis turgaus prekeivis tam prieinasi, o tie, kurie stovi u j?. Jei viskas s?ininga, tai ko bijoti? Tuo labiau, jog valstyb? net kompensuoja aparat? ?sigijim?, d?l ko reik?t? tik diaugtis.

1 Komentaras

  1. Aparatas

    2013-08-26 17:16

    Manau, kad kasos aparatai yra tikrai reikalingas dalykas ir tur?t? ?neti tvarkos ? prekybinink? darb?.