Kaulakių bibliotekai – 50 metų

Siųsti Versija spausdinimui

Kaulakių biblioteka šiais metais sutiko 50-ąjį jubiliejų. Ta proga buvo surengtas šventinis vakaras „Penkiasdešimt metų su Jumis ir Jums“. Vakaro metu buvo apžvelgta bibliotekos istorija, kaip ji keitėsi atskirais dešimtmečiais.
Kaulakių kaimo istorija prasideda nuo Kaulakių dvaro istorijos, vėliau – glaudžiai susijusi su „Atžalyno“ kolūkio istorija. Kolūkio istorijoje rašoma: melioruojant kolūkio laukus, nuošaliau gyvenantys žmonės kėlėsi arčiau centro, kelių. Tuomet buvo trys gyvenvietės: Akstinų, Kaulakių ir Sutkaičių. Vėliau Kaulakiai ir Sutkaičiai susiliejo į vieną bendrą gyvenvietę. „Atžalyno“ centrinei gyvenvietei suteiktas Kaulakių pavadinimas, taip pat Kaulakių vardu pavadinta biblioteka, kultūros namai.
Nors oficialūs bibliotekos įkūrimo metai 1971-ieji, bet ji buvo ir anksčiau. Tik ji buvo įsikūrusi Viekšnelių kaime ir priklausė 1951 m. įkurtam „Pergalės“ kolūkiui. Buvusios Kaulakių bibliotekos bibliotekininkės Editos Sprauniūtės surinktoje Kaulakių bibliotekos istorijoje rašoma, kad 1974 m „Pergalės“ kolūkis susijungė su „Atžalyno“ kolūkiu ir biblioteka buvo perkelta į daugiau gyventojų turinčią Kaulakių gyvenvietę. Bibliotekos darbuotojai dažnai keisdavosi: kasmet arba padirbę dvejus, trejus, daugiausia ketverius metus. Ilgesnį laikotarpį 1976–1984 m. dirbo Irena Valauskienė. Jai dirbant bibliotekoje kilo gaisras, daug knygų tada sudegė, dalis buvo išgelbėta. Biblioteka buvo atstatyta. Šventėje dalyvavo ir prisiminimais dalijosi 1959 m. „Pergalės“ kolūkio bibliotekoje dirbusi Jadvyga Arbačiauskaitė-Merkšaitienė. Septintasis, aštuntasis ir devintasis dešimtmečiai – tai laikas, kai klestėjo komunistinė idealogija. Biblioteka buvo idealogijos tarnaitė, buvo gerinamas skaitytojų idėjinis, politinis, darbinis, dorovinis, etinis, estetinis auklėjimas. Darbo planai tada buvo sudaromi ne metams, o metų ketvirčiui. Atskirai sudaromi ateistinio darbo planai, planai TSKP suvažiavimų ir plenumų medžiagai propaguoti ir kt. Bibliotekos dalyvaudavo socialistiniame lenktyniavime.
1988 m. pastačius „Atžalyno“ kolūkio kultūros namų pastatą, į jį persikėlė ir biblioteka. Pagerėjo darbo sąlygos, nes buvusios patalpos buvo avarinės būklės. Šiose patalpose biblioteka išliko iki šiol, tik prasidėjęs devintas dešimtmetis atnešė esminius pokyčius. Lietuva paskelbta nepriklausoma valstybe. Pirmieji nepriklausomybės metai sužadino siekimą įtvirtinti paskelbtą laisvę, susidomėjimą lietuvių etnokultūra, tautinę savimonę. Tačiau kiekvienos valstybės tvarkos pasikeitimas neišvengia ekonominių sunkumų, kultūros krizių. Su jais susidūrė ir bibliotekos. 1991 m. Kaulakių bibliotekai atjungtas telefonas, 1992 m. žiemą patalpos jau nebešildomos – prasidėjo kolūkių – ekonominių kaimo svertų – irimas. Žmonės griebėsi prekybos, verslų. Smuko knygos prestižas. 1993 m. biblioteka dirbo tik 0,5 etato, 1994–1997 m. – 0,75 etato. Ekonominis nestabilumas darė įtaką bibliotekos darbo rodikliams. Mažesnis darbo laikas reiškė mažesnį prieinamumą skaitytojams. Biblioteka nepakankamai aprūpinta periodiniais leidiniais, stinga naujų knygų įvairaus amžiaus skaitytojams. 1991 m. bibliotekoje pradėjo dirbti E. Sprauniūtė. Kaulakių biblioteka buvo pirmoji darbovietė, kurioje ji įsidarbino baigusi Vilniaus universiteto bibliotekininkystės ir bibliografijos bakalauro studijas. Kaulakių bibliotekoje ji išdirbo ilgiausiai – 14 metų ir paliko ryškų indėlį: parengė keletą svarbių kraštotyros darbų, surinko informaciją ir parašė bibliotekos istoriją iki 2005 m. Nuo 1998 m. rudens pradėta skaitytojus aptarnauti Akstinų nestacionarinėje bibliotekėlėje. Bibliotekos paslaugos tapo prieinamos 95 proc. aptarnaujamo mikrorajono gyventojų. Leidiniai vežami kartą per mėnesį.
Pereinant į XXI amžiaus 1 ir 2 dešimtmečius bibliotekoje taip pat netrūko įvairių pokyčių. Nuo 2000-ųjų iki 2007 m. biblioteka darbo tik 0,5 etato. 2005 m. E. Sprauniūtei perėjus dirbti į Raseinių rajono viešosios bibliotekos Metodikos skyrių, Kaulakių bibliotekoje dvejus metus dirbo Valerija Miltenienė. Nuo 2007 m. vasario 23 d. dirbu aš, Zita Gedminienė. Mano akyse biblioteka keitėsi iš nepatrauklios, šaltos į atnaujintą, geromis darbo sąlygomis, informatyvią ir patrauklią biblioteką, kurioje malonu praleisti laiką, paskaityti, dalyvauti įvairiuose renginiuose, pamatyti eksponuojamas pa­rodas, pasinaudoti vieša interneto prieiga, pasinaudoti kitomis teikiamomis paslaugomis. Šiais metais atnaujinti skaitytojams skirti kompiuteriai, gautas televizorius. Biblioteka laukia lankytojų, pasiruošusi visada padėti surasti reikalingą leidinį, suteikti reikiamą informaciją.
Bibliotekos darbo pokyčiai išsamiau
Nuo 2007 m. sugrąžintas visas bibliotekininkės darbo etatas, 2010 m. jis vėl sumažintas iki 0,75 etato. 2013 m. sugrąžintas visas etatas. Nuo 2014 m.
uždarius Pikčiūnų biblioteką skaitytojai aptarnaujami Pikčiūnų nestacionarioje bibliotekėlėje.
Nuo 2006 m. pradedamas viso didžiulio pastato remontas. Buvo pakeisti langai ir avarinio išėjimo durys. 2007 m. sutvarkytas kiauras stogas, vėliau išpjauti ir išgabenti seni surūdiję radiatoriai, kurie nuo 1992 m. kabojo nešildomi. Jų vietoje buvo statomi nauji. 2008 m. buvo įjungtas centrinis šildymas. Į pastatą įsikėlė Pagojukų seniūnija.
2010–2011 m. Kaulakiuose vykdytas aplinkos infrastruktūros gerinimo projektas, pasikeitė, pagražėjo viso pastato, kuriame įsikūrusi ir biblioteka, išorė, sutvarkyta aplinka. 2011 m. biblioteka sulaukė patalpų remonto, o po jo į atnaujintas patalpas atkeliavo kompiuterinė įranga, spausdintuvas, įvestas internetas. Biblioteka tapo gražesnė, informatyvesnė, patrauklesnė, suteikianti lankytojams daugiau paslaugų. 2012 m. uždaryta pradinė mokykla, su kuria nuolatos vykdavo glaudus bendradarbiavimas.
2014 m. – dar vieni bibliotekos atsinaujinimo metai. Biblioteka gavo naujus baldus, įrengta paveikslų pakabinimo sistema. Atnaujintose patalpose padaugėjo renginių. Ne kartą bibliotekoje lankėsi ir dovanojo savo parašytų knygų kraštietis Edmundas Ganusauskas, jis padovanojo ir savo asmeninę bibliotekėlę, kraštietis Jonas Sąlyga dovanojo paveikslą, daug savo kūrybos fotografijų albumų „Jūra nepozuoja“, jų ir dabar dar turiu bibliotekoje.
2014–2019 m. rengti adventiniai vakarai, sukviečiantys didelį būrį klausytojų. Bibliotekoje lankėsi alpinistas Vladas Vitkauskas, aktorė Nijolė Narmontaitė, Virginija Kochanskytė, režisierius Jonas Vaitkus. Rašytojai Gasparas Aleksa, Edmundas Malūkas, Aldona Ruseckaitė, poetė Dalia Tei­šerskytė, astrologė Angelina Zalatorienė.
2019 m. surengtas vakaras, skirtas partizanų vadui generolui Jonui Žemaičiui atminti, dalyvavo J. Žemaičio giminės. Džiugu, kai renginiuose užsimezga draugystė su atvykusiais svečiais ir ji tęsiasi, prisimenama, bendraujama.
Džiaugiuosi kiekvienu skaitytoju, užsukusiu į biblioteką, tuo, kad knyga reikalinga, kad yra norinčių skaityti. Kokia būtų biblioteka be skaitytojų? Norėtųsi, kad jaunimas daugiau skaitytų, bet jis dažniau renkasi šiuolaikines technologijas. Turiu puikių skaitytojų ne tik Kaulakiuose, bet ir Akstinų bei Pikčiūnų nestacionariose bibliotekėlėse. Visada atmintyje išliks jau išėję anapilin Akstinų bibliotekėlės skaitytojai Juozas Petrauskas, Vladas Butkus, Zigmas Bielskis. Jie visada jau laukdavo prie durų, kada atkeliaus knygos, ir skaitė, kol pajėgė skaityti. Atmintyje išliks ir Kaulakių bibliotekos skaitytojas Jonas Kairaitis, jis buvo ne tik skaitytojas, bet ir nuolatinis renginių lankytojas. Tylos minute buvo pagerbtas minėtų ir kitų bibliotekos skaitytojų, darbuotojų atminimas, ypač svarus bibliotekoje dirbusios E. Sprauniūtės palikimas.
Gaila, kad iš didelio buvusių bibliotekos darbuotojų būrio tą vakarą daugiau niekas nedalyvavo. Nepavyko rasti arba dėl įvairių priežasčių negalėjo atvykti. Buvusi Kaulakių bibliotekos bibliotekininkė V. Miltenienė, negalėjusi atvykti tą vakarą, buvusiems savo skaitytojams bibliotekos 50-mečio proga skyrė savo parašytas eiles.
Šventėje sveikinimo žodį tarė Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Danguolė Kasparavičienė. Buvo įteiktos padėkos aktyviausiems skaitytojams, lankytojams, rėmėjams. Atminimo dovanėlėmis buvo pagerbti ilgamečiai bibliotekos lankytojai, pagalbininkai. Su dovanomis ir padėkomis atskubėjo Pagojukų seniūnijos seniūnas Antanas Valantinas, vyr. specialistė Gina Mažeikienė, Akstinų kaimo bendruomenės pirmininkė Zita Baltrušaitienė, sveikinimo žodžius tarė verslininkas Valdemaras Jacikas su žmona Gražina, verslininkė Lina Pocienė, kolegės, skaitytojai, sveikinimą nuo Kaulakių kaimo bendruomenės įteikė Aldona Krivickienė. Grojo ir šventinę nuotaiką kūrė Raseinių KC Kaulakiuose meno vadovas Valdas Paulauskas. Savo dainas skyrė kaulakiškiams gerai pažįstama Aurelija Meškauskienė. Fotografavo Agnė Naikutė. Nuoširdžiai ačiū už sveikinimus, dovanas ir linkėjimus. Šventės pabaigoje visi buvo pakviesti pasivaišinti jubiliejiniu tortu.
Zita Gedminienė,
Kaulakių bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Komentarų nėra