Kaulaki? bibliotekoje lank?si raytoja R. Vanagait?

Versija spausdinimui

Kaulaki? bibliotekos skaitytoj? kvietimu bibliotekoje surengtas susitikimas su dalies skaitytoj? prietaringai vertinama raytoja R. Vanagaite. Jos k?ryba populiari ir skaitoma. R. Vanagait? gyvena Ispanijoje ir tik savaitei gr?usi ? Lietuv? apsilank? Kaulakiuose.
Klaus?m?s ?domaus pasakojimo apie naujausi?, jau septint?j?, knyg? Lukik?s: tamsioji Vilniaus irdis. Visose savo knygose R. Vanagait? neveng? lauyti taisykli? ir nagrin?ti nelengv? tem?. Ne iimtis ir i knyga. Steb?jom?s jos dr?sa susitikimuose su Lukiki? kal?jime kal?jusiais kaliniais, kai reik?jo rinkti mediag? knygai, netgi tokiais, kurie nuteisti iki gyvos galvos, vadinamais gyvagalviais. Knygoje atsispindi visa Lukiki? kal?jimo istorija, kuri t?s?si itisus 115 met?. Kal?jimas udarytas 2019 m. liep?. Knygoje 25 istorijos papasakotos nuteist?j? ir juos painojusi? l?pomis. Nuo revoliucionieriaus Kapsuko ar raytojos emait?s, nuo Izraelio premjero ar pranc?z? roko vaigd?siki skaudi? ir baisi? likim? t?, kurie s?d?jo ar tebes?di u mogudyst? ar net kelias. Ji sak?: Atsiverskite knyg?, igirskite, kaip plaka tamsioji Vilniaus irdis.
Raytoja papasakojo ne tik apie naujausi? knyg?, bet ir apie save, gyvenim? trejus metus Izraelyje, kur nepritapo, nenor?jo paklusti grietoms taisykl?ms, kuri? laikymasis yra auk?iau visko. Jai buvo nepriimtina gyvenim? kaustanti yd? religija. A lietuv?, ne yd?, sak?
R. Vanagait?. Pai?r?kite ? mano nos?.
Gr?o ? Lietuv?, o v?liau d?l palankesnio klimato ir lengvesnio pragyvenimo nusprend? ?sikurti Ispanijoje. Pasakojo, kad kakada, jai dar b?nant Izraelyje, buvo u?j?s li?desys. Tada buvusi kompanijoje ir pasakiusi: Klausykit, man atrodo, kad esu geras mogus, ir kod?l man?s mon?s itaip nem?gsta? O man atsako: mes, ydai, taip jau?iam?s du t?kstan?ius met?.
Raytoja kalb?jo apie kitas anks?iau ileistas knygas, Ne bob? vasara leidyklos Obuolys perleista pavadinimu Renkuosi vasar?, knyga atnaujinta, prid?ta 100 nauj? puslapi?, o ant virelio pa?ios autor?s nuotrauka.
Atsive? knyg?: naujausi? ir anks?iau ileist?. Knyg? Lukik?s: tamsioji Vilniaus irdis biblioteka jau turi, tai padovanojo anks?iau ileist? Pareigos metas. Dal? senesnio leidimo knyg? idalijo nemokamai.
Pokalbius prat?s?me prie kavos puodelio. Nesinor?jo isiskirti, bet raytoja ad?jo sugr?ti, kai parays nauj? knyg?, kurios tem? rinkome kartu, nes, kaip ji sak?, i anksto nieko neplanuoja, viskas gimsta spontanikai.
Zita Gedminien?,
Kaulaki? bibliotekos
vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra