Kaulakiuose lank?si Nijol? Oelyt?

Versija spausdinimui

Kaulaki? bibliotekoje surengtas susitikimas su aktore, suk?rusia daugiau nei trisdeimt vaidmen? televizijos ir kino filmuose, Lietuvos Nepriklausomyb?s Akto signatare, politikos ir visuomen?s veik?ja Nijole Oelyte, vyko knygos Atatrankos pristatymas. Knyga ileista 2022 m. leidyklos Tyto alba. Joje sud?tos N. Oelyt?s mintys apie praeities ?vykius, apm?stymai ?vairiais gyvenimo klausimais. Tekstai tokie taikl?s ir aktual?s iuolaikini? ?vyki? kontekste, lyg b?t? parayta iandien. Tai pirmoji N. Oelyt?s knyga. ? j? sud?ti geriausi autor?s tekstai nuo 2011 met?, paimti i jos paskyros socialiniame tinkle Facebook. Kai pati visuomen?s veik?ja, penkerius metus planavusi parayti knyg?, tam nesurado laiko, to ?m?si leidykla. Tekstai atrinkti tie, kurie neliet? jos privataus gyvenimo. N. Oelyt? diaug?si puikiu leidyklos sumanymu ir ileista knyga.
Susitikime knygos autor? kalb?jo apie save: vaikyst?, paauglyst?, aktoryst?. Isak? savo poi?r? apie mus supant? pasaul?, ?terpdama ir poezijos posm?. Nors ne visoms jos isakytoms mintims pritar? susirinkusieji, bet, pasak N. Oelyt?s, taip ir turi b?ti, nes kiekvienas esame skirtingi, skirtingas poi?ris, patirtis, suvokimo lygis. Pasak knygos autor?s, to paties odio turinys kiekvienam mogui yra skirtingas. Daugyb? odi? danai liejasi beprasmikai, nes tik kalb?damas mogus jau?ia, kad jis ivis yra. Ta?iau jeigu norime, kad odiai tapt? mus jungian?iu susikalb?jimo tiltu, o ne sprogmeniu po juo, kalbant svarbu ne isakyti, o pasakyti. Susirinkusiuosius av?jo knygos autor?s begalin? energija, kaip ji atriai, jautriai velgia ? save ir pasaul?, ragina kovoti u gyvenim?, kuriame n?ra veidmainyst?s.
Susitikime dalyvavo Pagojuk? seni?nijos seni?nas Antanas Valantinas. Lankytoj? atvyko ir i toliau: Akstin?, Raseini?, Girkalnio ir kitur, netgi i Kelm?s. D?koju visiems apsilankiusiems. N. Oelyt? ivyko d?kinga u surengt? susitikim?, su gl?biu sveikinim? ir g?li?. O mes prisiminsime isakytas mintis, skaitysime knyg? Atatrankos su autor?s autografu.
Zita Gedminien?,
Kaulaki? bibliotekos vyresn.
bibliotekinink?

Komentarų nėra