Kaupti rink?j? balsus sunkiau nei pinigus

Versija spausdinimui

Ar?nas Dambrauskas

Ateinan?i? met? pradioje numatyti rinkimai ? savivaldybi? tarybas gali b?ti labai netik?ti: politikai pajus tai, k? jau gerokai anks?iau pajuto ekonomistai, verslininkai ir alies ?k? administruojantys specialistai sunkme?io laikotarpiu vykdyti optimistinius planus labai sud?tinga ar net beviltika.

Lygiai taip pat sunku bus surinkti balsus, leidian?ius politikams palaikyti savo politin? gyvyb? ir ilikti politiniame em?lapyje.

iuo atveju rink?jai yra savotiki politik? donorai. Nor?dami gauti politinio kraujo, kandidatai ? vietos valdi? rink?jus turi so?iai maitinti ir prii?r?ti, kad jie prasid?jus rinkimams, tur?t? noro ir j?g? ateiti iki urn?.

Aminas klausimas – kiek bus at?jusi?j?? J? gali b?ti arba labai maai, arba labai daug. Kakokia pusin?, nuosaiki situacija maai tik?tina, nes kit? met? sausio – vasario m?nesiais rink?j? nuotaikos gali b?ti neeilin?s: ypating? jautrum? ar net dirglum? didins naujos s?skaitos u ildym? ir labai neaikios gyvenimo perspektyvos.

Nors, pasak statistikos, ekonomikoje jau ?sivyrauja teigiami l?kes?iai, ta?iau tokie l?kes?iai dar tikrai nepasiek? kasdienio gyvenimo dumble klampojan?ios pilie?i? daugumos.

Tokioje situacijoje tik?tinos dvi perspektyvos: arba nemenka dalis rink?j? ? visk? nusispjaus, arba politikai sugeb?s inaudoti pastaruoju metu ?sivyravus? ypating? socialin? jautrum? iradingomis rinkimin?mis priemon?mis ir miniomis atvilios mones iki urn?.

Kad taip ?vykt?, reikia surengti labai ?tikinam? ir ryki? rinkim? kampanij?. Jau yra poymi?, kad kai kurie Raseini? rajono politikai tokiai kampanijai pasireng? ir planuoja energingus veiksmus.

Politikus, be abejon?s neramina, kad rink?j? bals? ,,biudetas bus deficitinis. Tod?l bals? surinkimo planai tur?t? b?ti labai kruop?iai apgalvoti, veikiau pesimistiniai, nei optimistiniai. Taip planuoti mes jau imokome. Sunkme?io biudet? planavimas Lietuvoje tapo ?prastas ir gana efektyvus. Antai Finans? ministerija skelbia, kad ? valstyb?s biudet? pirm?j? i? met? pusmet? surinkta 8,3 procentais daugiau nei planuota. Sunkme?io laikais tai labai ?prasta naujiena. Planuotus biudetus dabar vykdo ir virija net ir neypatingai turtingos savivaldyb?s, nes ekonomistai jau imoko kurti ne ,,burbulinius, bet realius (arba pesimistinius) biudeto surinkimo planus.

Kita vertus, kaupti rink?j? balsus yra gal net sunkiau nei pinigus. Tuo pastarosiomis dienomis ?sitikino net labai patyr? vadybininkai. Pavyzdiui, mobiliojo ryio bendrov? ,,Omnitel per pirm?j? i? met? pusmet? prarado net 25 t?kst. klient?. nekant rinkim? kalba, didiulis kiekis moni? atsisak? balsuoti u inom? bendrov?.

Tarp verslo ?moni? klient? pastebima labai aktyvi migracija. Pana?s procesai vyksta ir tarp partij? r?m?j? balsuotoj?. Prognozuojami yra tik vadinamieji ,,id?jiniai rink?jai mon?s, kurie ?sitikin?, kad palaiko vien? ar kit? politin? j?g? d?l tam tikr? vertybini? pozicij?. Toki? rink?j? n?ra daug. Ta?iau ir nedidelis kiekis bals? ,,?plauk? ? urnose kaupiam? politin? biudet? gali b?ti labai reikmingas. Kitaip tariant, politin?je buhalterijoje bus skai?iuojamas kiekvienas centas, o to cento vert? gali keleriopai iaugti. Tod?l dabar b?tent tas laikotarpis, kai rink?jai yra ypatingai vertinami, o ? j? pageidavimus gana rimtai ?siklausoma. Taigi metas politikus uversti reikalavimais ir pageidavimais. Didel? tikimyb?, kad ? juos bus atsivelgta.

Komentarų nėra