Keliaudami iekome draug?

Versija spausdinimui

Graia tradicija tapo kasmet aplankyti naujus Lietuvoje esan?ius objektus, susidraugauti su nauja bendruomene. ?gyvendindami projekt? pagal priemon? Stiprinti bendruomenin? veikl? savivaldyb?se ankst? liepos 8 dienos ryt? Steponkaimio ir Betygalos kaim? bendruomeni? nariai isiruo? ? kelion? po Lietuv?. Sudarytas kelion?s marrutas ved? Panev?io link. Jau daug met? kelion?se mus lydi turinti ilgamet? darbo patirt? gid? Graina Pe?kaitien?. Ji kelion?s pradioje pasakojo apie Raseini? vardo 770 m. pamin?jimo renginius ir akcentus, Mindaugo kar?navimo reikm?, tautin? kostium? ir art?jant? svarb? NATO vir?ni? susitikim? Vilniuje.
Pravaiavome Vosilikio ir Grinkikio gyvenvietes. J? istorij? vienija Belozaro vardas, nes abiejuose miesteliuose buvusius dvarus vald? tas pats dvarininkas. Miestelius puoia v. Juozapo (1812 m.) ir v?. M. Marijos Apsilankymo (1887 m.) bany?ios.
Baisogalos miestelio istorij? pasakojo Rita Ka?iuien?, ?ia ji praleido savo vaikyst?, ?ia tebegyvena mama. Jos pasakojime graiai persipyn? miestelio istorija, t?v? pasakojami prisiminimai. Aplank?me v?. Trejyb?s (1781 m.) bany?i?, pastatyt? V. Komaro. Pasivaik?iojome Komar? dvare, kuris inomas jau nuo XVI a. ir raytiniuose altiniuose minimas kaip karalikasis dvaras. Jame 1956 m.
buvo ?kurtas Lietuvos gyvulininkyst?s mokslinio tyrimo institutas, jis iuo metu t?sia darb? ir veikl?. Pasigro?jome centriniais dvaro r?mais, 12 ha parku, jame ilikusios liep? ir katon? al?jos, retos egzotini? medi? r?ys. Tai vienas i Lietuvos park?, kurio ??jim? puoia li?t? fig?ros. Puikiai ilik?s irgyno statinys, oficina, ledain?, ulinys, parko teritorij? puoia tvenkiniai. Miestelio centre stovi 1928 m. A. Aleksandravi?iaus pastatytas paminklas uvusiems u Lietuvos laisv? ir nepriklausomyb?.
eduvos miestelyje api?r?jome naujai kuriam? memorial? Miestelio t?sinys bendruomen?, kurios n?ra. Tai yd? memorialinio fondo projekto Ding?s tetlas priva?iomis l?omis kuriamas muziejus. Tai abo vak?s ir chavos, maudyn?s ir skerdyn?s, abo vakarien? gaudiant bany?ios varpams, keitimasis macais, prietarai ir pagalba bei kitos tradicijos. Api?r?jome graiai tvarkomas sen?sias yd? kapines.
Kelion?s marrutas toliau atved? ? Bistrampolio dvar?. Vietin? gid? papasakojo apie dvaro istorij?, kartu pavaik?iojome po dvaro park? ir centrinius r?mus.
Neidildom? ?sp?d? paliko netoli Panev?io ?sik?rusi ?stros porceliano galerija (privati Puidok? gimin?s kolekcija). Visus suav?jo r?pestingai ir su didele meile surinkti eksponatai i porceliano, o puikus savinink?s pasakojimas nuved? ? Europos porceliano istorij?.
Paskutinis kelion?s objektas Bernatoni? kaimo bendruomen?, dideli? pastang? d?ka ?k?rusi Sveikatingumo centr?, tikrai vert? d?mesio. Iband?me ?vairias sporto priemones: masaus, aidimus, okius, treniruoklius. Mus pasitiko malonus ir nuoirdus kolektyvas, per edukacij? vaiinom?s j? pagamintais 4 r?i? s?riais, g?r?me kombu?i?, dalinom?s patirtimi. Naujuosius draugus pakviet?me apsilankyti Raseiniuose ir m?s? bendruomen?je.
Keliaudami sprend?me m?sles, galvos?kius, organizavome konkursus, k?r?me savo bendruomen?s konstitucij?, eiles. Kelion? neprailgo ir ?sp?di? tikrai uteks ilgam laikui.

Komentarų nėra