,,Keli? remonto grup?s darbininkai vietoj pinig? gauna tik paadus

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Pinig? negauname nuo birelio m?nesio ir niekas mums nepaaikina, ko galime tik?tis ateityje, tokias frazes i eilini? ?mon?s darbuotoj? urnalistas igirdo apsilank?s bendrov?s Keli? remonto grup? (KRG) Raseini? padalinyje ir panekin?s teritorijoje sutiktus mones.
Nors buvo pats vidurdienis, ta?iau darbuotojai jau skirst?si namo. Darbo n?ra. Pai?r?kite visa technika stovi kieme, sak? vyrai. Jie teig?, kad dauguma ieko darbo kitose bendrov?se.
I ties?, darbuotoj? pas mus ma?ja. Tai n?ra gerai. Ta?iau stengiam?s ilaikyti branduol?, savaitra?iui Alio, Raseiniai sak? ?mon?s generalinis direktorius Sigitas Dobilinskas.
Bendrovei jis prad?jo vadovauti pra?jusios vasaros pradioje. Pasikeitus vadovams, buvo tikimasi, kad susitvarkys atsiskaitymas su darbuotojais. Ta?iau taip ne?vyko. S.Dobilinsko papra?me paaikinti, kod?l neatsiskaitoma su mon?mis.
Negalima sakyti, kad visikai neatsiskaitoma. Pagal galimybes mokame, bet ne visiems vienodai.
?mon?s finansin? situacij? sunkina tai, kad usakovai naudojasi sutartyse numatytais atsiskaitym? atid?jimais. Be to, nemenk? dal? gaunam? pajam? turime skirti statybin?ms mediagoms ?sigyti, aikino S.Dobilinskas.
Kalb?damas apie ateit?, ?mon?s vadovas pabr??, kad iemos sezonas kelininkams yra sunkus laikotarpis, tod?l finansin?s situacijos pager?jimo tik?tis sunku. Jo teigimu, ?siskolinimas darbuotojams tur?t? b?ti sumaintas kit? m?nes?.

Komentarų nėra