K?stutis Zigmantas

Versija spausdinimui

Viktoras Vitkus

Pirmoji eksporto banga i Lietuvos nusine? krepininkus, mokslininkus, menininkus. Antroji (nors kas dabar tiksliai nustatys ) banditus ir prostitutes. ? usienius dairosi akademinis jaunimas.

Nepad?jo ugningos politik? kalbos ir apeliavimas ? patriotizm?, nepad?jo ir TV laidos, kaip Emigrantai. Vien?dien pajutome, kad Lietuvoje neliko kvalifikuot? statybinink?. Vien? j? -K?stut? Zigmant? – kalbina Viktoras Vitkus.

Kelintais metais ir kur gimei? Koki? mokykl? baig?s?

Gimiau 1961-06-24 Raseini? rajone, Al?juose. Ten ir baigiau atuonmet? mokykl?.

Kur teko studijuoti baigus mokykl??

Baig?s mokykl? ?stojau ? tuometin? Kauno Stepo uko taikomosios dail?s technikum?. Pasirinkau menin? stiklo apdirbim?. Diplome pa-rayta: Pripainta dailininko – meistro kvalifikacija. Baig?s mokslus gavau paskyrim? ? Vilni?, Raudonosios auros stiklo fabrik?. Dirbau beveik dvejus metus, kol buvau atleistas savo noru, nes ne?tikau pamainos meistrei, buvau ne savas. Gr?au ? Raseinius. Dirbau siuvimo fabrike atrija altkalviu-remontininku. At?jus kooperatyv? laikams nutariauusiimti individualia veikla. Gr?au prie savo specialyb?s. Isinuomojau buvusiame buitinio gyventoj? aptarnavimo kombinate patalpas ir ?miau dekoruoti stiklus. Dariau vadinam? stal?iastikl? su pieiniais. Dar ir dabar Raseiniuose tenka pamatyti savo darbus.

Kod?l pasirinkai ne menininko profesij?, o pasin?rei ? statybininko amat??

O pasin?riau ? statybininko amat? tod?l, kad menininko profesija tapo niekam nereikalinga. Buvo tokie laikai. Apdailos darbai trauk? nuo jaunyst?s. Tod?l ?ia buvo kaip atsarginis variantas.

Teko dirbti usienyje. Koks ten poi?ris ? statybinink??

Taip, metus teko padirb?ti Norvegijoje, klojome parket?. Ten tave vertina kaip specialist?, kuris imano savo darb?, o pas mus Lietuvoje tave moko, kaip reikia dirbti.

V?l gr?ai ? Lietuv?. Ar tai reikia, kad ir ?ia tapo paklausi statybininko profesija?

Pakilus Lietuvoje pragyvenimo lygiui, nutar?me gr?ti ir pritaikyti savo inias bei ?gyt? praktik? t?vyn?je. Darbas sek?si gerai, usakym? netr?ko. Bet… At?jo kriz?s laikai ir tampi niekam nereikalingas. Taigi v?l teks kelti sparnus. Danijoje, ? kuri? krypsta mano ir mano draug? vilgsniai, gerai apmokam? darb? gali gauti tik auktos kvalifikacijos statybininkai, turintys rekomendacijas. ?ia nem?gsta nelegal?, o tai reikia, jog yra visos socialin?s garantijos.

Ar n?ra min?i? kokiais nors b?dais gr?ti prie vaizduojam?j? men??

Noro gr?ti prie vaizduojam?j? men? kol kas n?ra.

Esi melomanas, turi gan?tinai turting? ?vairiu formatu roko muzikos (ir ne vien jos) ?ra?. Kada prad?jai dom?tis muzika ir kas paskatino?

Muzika domiuosi nuo vaikyst?s, o paskatinimo nereik?jo, nes jai niekada nebuvau abejingas. Prisimenu, kaip kaime darydavome okius. A paraau skelbim?, pakabinu prie kult?ros nam?, suneame savo magus, juostas ir okiai vyksta. O jaunim?lio prisirinkdavo net i aplinkini? rajon?.

Kokias m?giamas grupes ar atlik?jus iskirtum?

Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Uriah Heep, White snake.

Be muzikos domiesi ir filmais. Ar ?ia galima ?velgti konkre?i? krypt??

Istorinis anras, dokumentika (d?l pastarosios truputi pami?s), rus? klasika. O iaip domiuosi tvirtai, gerai ,,sukaltu filmu.

Ar utenka laiko kitiems pom?giams, jeigu j? yra?

Kai vien? dien? dirbi Vilniuje, kit? kur nors Klaip?doje (?ia kaip pavyzdys), tai savaitgaliai leidiami prie kompo, skiriamas laikas film? peri?rai, muzikos perklausai, susitikimams (jei pavyksta) su bi?iuliais.

Anais laikais Leonidas Ilji?ius skatino mel?jas bolotiruotis ? TSRS liaudies deputatus, dabar Lietuvoje rinkimuose ? Seim? tapo madingos daininik? (?ia n?ra klaidos) ir oumen? profesijos. Ar pa?iam n?ra noro oktelti politikos laiptais. Juolab, kad rajone yra pavyzdi?.

Politika niekada nesidom?jau, tai ne man. Akivaizdu, kad tame m?le visi s?dime ?klimp? iki aus?. Geriau kiekvienas dirbkime savo darb?, kur? imanome.

D?koju u pokalb?.

Komentarų nėra