Kiek daržovių mums reikia?

Siųsti Versija spausdinimui

Kiek­vie­nas žmo­gus, šei­ma, gi­mi­nė tu­ri sa­vo dar­žo­vių var­to­ji­mo po­rei­kius, tra­di­ci­jas, pa­tie­ka­lus, mėgs­ta­mas ir ne­mėgs­ta­mas dar­žo­ves. To­dėl pa­sa­ky­ti, kiek ki­log­ra­mų vie­nų ar ki­tų dar­žo­vių žmo­gui rei­kia su­val­gy­ti per me­tus, yra sun­ku.

Šian­dien aiš­ku, kad su­au­gęs žmo­gus per die­ną tu­ri su­val­gy­ti 350-400 g dar­žo­vių ar­ba apie 120-150 kg per me­tus. Ne tiek jau ma­žai. Mū­sų lie­tu­viš­ko­se dar­ži­nin­kys­tės kny­go­se siū­lo­mas vie­nam žmo­gui me­tams toks dar­žo­vių asor­ti­men­tas: su­var­to­ti 20-30 kg gū­ži­nių ko­pūs­tų, 25-32 kg po­mi­do­rų, 10-13 agur­kų, po 6-10 kg mor­kų ir svo­gū­nų, 5-10 kg bu­ro­kė­lių, 5-8 kg ža­lių­jų žir­ne­lių, 3-5 kg žie­di­nių ko­pūs­tų, 2-5 kg agu­ro­čių, cu­ki­ni­jų, mo­liū­gų, 2-3 kg pa­pri­kos, 7-10 kg ki­tų dar­žo­vių.

Kaip be­gal­vo­tu­me, bet, pa­vyz­džiui, 4 as­me­nų šei­mai rei­kė­tų iš­si­au­gin­ti ar nu­si­pirk­ti apie 500 kg dar­žo­vių. Au­gi­nant sa­va­me dar­že, pa­kaks 2 arų, nes iš vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro ne­sun­ku už­si­au­gin­ti 2-3 kg dar­žo­vių. O pirk­da­mi tur­gu­je ar prekybos centre mo­kė­sime vi­du­ti­niš­kai po kelis li­tus už ki­log­ra­mą, be­veik tūks­tan­tė­lį iš­lei­si­me. Juk ir anks­ty­ves­nių rei­kės pirk­ti, ir vi­dur­žie­my, ka­da dar­žo­vės bran­gios. Ar ne pi­giau jų už­si­au­gin­ti sa­va­me dar­že?

Kei­čia­si lai­kai, kei­čia­si ir mū­sų mąs­ty­se­na. Šiame taip vadinamame sunkmetyje rei­kia iš­gy­ven­ti ir jau­nai šei­mai, ir pen­si­nin­kui. To­dėl dar­žas vie­nam pa­de­da su­tau­py­ti li­tą, ki­tam jį už­dirb­ti. Rei­kia, kad dar­bas dar­že teik­tų ma­lo­nu­mą ir gro­žį, kad ne­at­bai­dy­tų vai­kų ir anū­kų. To­kių ga­li­my­bių yra, tik rei­kia jas ži­no­ti, jo­mis pa­si­nau­do­ti.

Ne­leng­va at­sa­ky­ti ir į klau­si­mą, ku­rios dar­žo­vės ver­tin­giau­sios. Net pa­pras­tai mąs­tant ir am­žius, ir svei­ka­ta, o ir bū­das ga­li lem­ti, kad vie­nos dar­žo­vės ver­tin­ges­nės, tin­ka­mes­nės vie­nam žmo­gui, ki­tos – ki­tam. Ta­čiau per am­žius, ci­vi­li­za­ci­jas, tau­tų is­to­ri­jas iš­li­ku­si vie­na ben­dra nuo­sta­ta – dar­žo­vės bu­vo ir liks pa­grin­di­nis mais­to šal­ti­nis. Jos yra ne tik mais­tas, bet ir vais­tas.

Dar­žo­vių ver­tė – ne tik vi­ta­mi­nai ir mi­ne­ra­li­nės me­džia­gos, bet ir gy­do­mo­sios sa­vy­bės. Pa­gal vo­kie­čių moks­li­nin­ką G.Ri­no, mū­sų mėgs­ta­miau­sių dar­žo­vių še­še­tu­ko mais­tin­gu­mo ko­e­fi­cien­tai iš­si­ri­kiuo­tų taip: mor­kos – 8,2, žir­niai – 4,7, po­mi­do­rai – 3,8, bu­ro­kė­liai – 2,5, ko­pūs­tai – 2,4, agur­kai – 1,6. Tai­gi mū­sų pa­mėg­tas agur­kė­lis pa­čia­me ga­le…

Va­ka­rų ša­ly­se dau­giau mėgs­ta­mos tos dar­žo­vės, ku­rios tu­ri dau­giau ver­tin­gų mais­ti­nių sa­vy­bių. Be­je, ke­lios iš jų la­bai leng­vai au­gi­na­mos. Pa­ly­gin­ki­me to­kių dar­žo­vių še­še­tu­ko mais­tin­gu­mo ko­e­fi­cien­tus: špi­na­tai – 8,8, pa­pri­ka – 8,5, man­gol­dai – 6,2, Briu­se­lio ko­pūs­tai – 6,0, bro­ko­liai – 5,8, gū­ži­nės sa­lo­tos – 4,6. Tad pra­džiai pa­si­sė­ki­me tik po 1 m² šių dar­žo­vių. Ne­si­gai­lė­si­me. Ki­tą­met ir lys­vės pri­reiks…

Ne­leng­va su­pla­nuo­ti šei­mos dar­žą, kad vi­sos dar­žo­vės ras­tų sau tin­ka­mą vie­tą. An­tai vie­noms juk rei­kia daug sau­lės, ki­tos, kaip špi­na­tai ar bu­ro­kė­liai, ir pa­vė­sy­je pa­ken­čia. Rei­kia pa­gal­vo­ti, kur agur­kams ar cu­ki­ni­joms šil­čiau­sią so­do kam­pe­lį su­ras­ti. O dar­žo­vių įvai­ro­vė, kad vi­są va­sa­rė­lę tu­rė­tu­me švie­žių sa­lo­tų, kad vis ką bū­tų į pie­tų puo­dą įdė­ti, o ir sve­čiui ką man­dres­nio duo­ti pa­sma­gu­riau­ti.

Skir­tin­gi tie šei­mos dar­žai. An­tai ke­tu­rių as­me­nų šei­mos dar­žas, kur tė­vai jau­ni, vai­kai dar au­ga, bus vie­noks. Pen­si­nin­kų šei­mos dar­žas, kad dar šiek tiek už­si­dirb­tų pra­gy­ve­ni­mui – ki­toks. Pe­da­go­gės rep­re­zen­ta­ci­nia­me dar­že ly­gi­na­ma daug veis­lių, su no­ru pa­si­gir­ti… Tin­gi­nio dar­žas, ku­rio šei­mi­nin­kas va­sa­rą atos­to­gau­ja prie jū­ros, o ru­de­nį vis tik no­ri pri­kas­ti dar­žo­vių pil­ną rū­sį. Ir įvai­re­ny­bių my­lė­to­jo ar nuo­tai­kos dar­žas, kur daug įvai­rias­pal­vių mo­liū­gų, ku­ku­rū­zų, prieskoninių augalėlių… Kiek įvai­riau­sių pa­si­rin­ki­mų, kiek įvai­riau­sių sėk­lų rei­kia!

Komentarų nėra