Kli??i? ruoas ?veiktas Lyduv?n? tiltas jau ruoiamas lankytojams

Versija spausdinimui

J?rat? KIEL?
jurate.alioraseiniai@gmail.com

Auk?iausias ir ilgiausias Baltijos alyse Lyduv?n? geleinkelio tiltas bus atvertas lankytojams. Iki iol iuo statiniu gro?jom?s tik nuo em?s, bet jau netrukus bus galima ? j? ir pakilti pasivaik?ioti unikaliomis konstrukcijomis, i auktai pavelgti ? Dubysos sl?nio panoram?. Dubysos regioniniame parke esantis tiltas yra Nacionalin?s reikm?s kult?ros paminklas.

Lyduv?n? tilto pritaikymo turizmo reikm?ms projektas puosel?tas ne vienus metus. Jo ?gyvendinimas buvo tap?s Raseini? rajono savivaldyb?s principo reikalu varstytos sostin?s institucij? durys, si?sti ratai, inicijuoti susitikimai. Viso to ?dirbio rezultatas naujas traukos takas lankytojams i visos Lietuvos, naujos galimyb?s j? pristatantiems raseinikiams.

Id?jos variklis Raseini? rajono savivaldyb?
Ant Lyduv?n? tilto statybininkai darbuojasi nuo vasario m?nesio. Pritaikant j? lankytojams bus pertvarkytas metalin?je konstrukcijoje esantis tilto aptarnavimo takas, ?rengta nauja jo danga, taip pat sukurta visa reikalinga objekto infrastrukt?ra apvietimas, laiptai, automobili? aiktel?, takas nuo jos iki tilto, informaciniai stendai ir enklai. iems darbams ?sib?g?ti ilg? laik? neleido utrukusios tarpinstitucin?s diskusijos, nepakankamas finansavimas.
Id?j? gvildenome nuo 2019 met?, pristatydami j? tiek bendrovei Lietuvos geleinkeliai, kurios infrastrukt?ros dalimi yra Lyduv?n? tiltas, tiek Valstybinei saugom? teritorij? tarnybai. Buvo labai daug diskusij?, ?vairiausi? nuomoni?, argument? prie ir u, kol galiausiai pasiek?me savo: prad?tas rengti techninis projektas ir po to sek?s rangos darb? pirkimas, pa?i? pradi? prisimin? Raseini? rajono meras Andrius Bautronis.
Techninis projektas buvo baigtas prie pusantr? met?, ta?iau prasid?jus rangos darb? pirkimui paaik?jo, kad jam ?gyvendinti tr?ksta l??. D?l tr?kstamos dalies pavyko susitarti su Lietuvos geleinkeliais. iam planui keli? ukirto bendrov? itikusi kriz? d?l sankcionuot? baltarusik? tr?? gabenimo, l?musi ir jos veiklos rezultatus.
Tada lyderyst?s d?l l?? paiek? ?m?si Valstybin? saugom? teritorij? tarnyba (VSTT). Peri?r?jusi europines l?as, kurios buvo numatytos kitiems projektams, tarnyba nukreip? jas ? Lyduv?n? tilt?.

Atidarymo tikimasi rugpj?t?
Savo ruotu mes vykdome paadus d?l tilto prieig? sutvarkymo, pabr?ia A. Bautronis. Apvalga prasid?t? iaurin?se tilto prieigose, kur numatyta vieta automobili? aiktelei, informaciniams stendams ir kitai turistinei infrastrukt?rai. Nuo ?ia b?t? kylama auktyn, per?jus tilt? kitu laitu nusileidiama ? Lyduv?n? miestel? ir sugr?tama ? starto viet?. ie darbai, Savivaldyb?s ?gyvendinami kartu su emaitijos saugom? teritorij? direkcija, pajud?s vos prasid?jus pavasariui. Jiems numatyta 30 t?kstan?i? eur?.

Dar vienas Savivaldyb?s ?sipareigojimas sanitarinis mazgas Lyduv?nuose. Jis bus ?rengtas jau i? vasar?. Numatytas darb? pabaigos terminas rugs?jo pabaiga, bet rangovai ada j? paankstinti. A. Bautronis viliasi, kad pakilti ant Lyduv?n? tilto lankytojai gal?s dar rugpj?t?.

I auktai unikali Dubysos sl?nio panorama
Iskirtin? projekt? Lyduv?nuose ?gyvendina VSTT, skirianti iam projektui finansavim?, ir Lietuvos vieosios geleinkeli? infrastrukt?ros tinkl? valdanti bendrov? LTG Infra.
Pritaikymo lankyti rangos darbus atlieka statyb? ?mon? UAB vykai. ?mon? laim?jo LTG Infra skelbt? vie?j? konkurs?. Planuojama rangos darb? vert? siekia 1,46 mln. eur? be PVM.
Diaugiam?s prasmingu bendradarbiavimu, kuris saugom? teritorij? lankytojams atvers vien? ?domesni? m?s? krato lankom? objekt?. Nuo Lyduv?n? tilto atsivers unikali Dubysos up?s sl?nio panorama. ?ia aikiau bus galima suvokti vien? i pagrindini? Dubysos regioninio parko vertybi? kaip ledynas, tirpsmo vandenys ir up? suformavo iraiking? sl?n?, teig? sprendimui d?l projekto finansavimo pritar?s tuometis Valstybin?s saugom? teritorij? tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis.
Apie galimyb? pasigro?ti unikalia krato gamta kalba ir emaitijos saugom? teritorij? direkcijos direktoriaus pavaduotojas Vygantas Kil?auskas. Vis kartojame, koks tas Dubysos sl?nis vaizdingas, koks gilus, koks siauras ir taip toliau, bet tikro vaizdo nesame reg?j?. Ulipus ant Lyduv?n? tilto, visa jo strukt?ra bus kaip ant delno, pabr?ia V. Kil?auskas.
Jis neabejoja, kad tiltas taps tuo arkliuku, d?l kurio turistai trauks ? Lyduv?nus, o kartu pasidom?s ir kitomis Dubysos regioninio parko vertyb?mis. Lankytoj? srautai gal?t? suteikti post?m? nedideliems vietos verslams, nauj? id?j? papildomoms paslaugoms.

Faktai
Lyduv?n? tiltas unikalus ininerinis statinys, neturintis analogo Baltijos alyse.
Jis yra 599 metr? ilgio ir 42 metr? auk?io. Tiltas auk?iu lenkia tokius populiarius turistinius objektus kaip Anyk?i? laj? takas ar Labanoro girioje esantis auk?iausias apvalgos boktas Lietuvoje.
Tai saugomas strateginis objektas. Juo iki iol vain?jo tik traukiniai, p?stiesiems jis nebuvo pritaikytas.
Lyduv?n? tilto statybos prasid?jo 1916 m., kai vokie?i? kariuomen? pastat? medin? estakad?. Tuo metu tai buvo didiausias medinis tiltas Europoje. 1918 m. jo vietoje vokie?i? okupacin? valdia pastat? plienin? tilt?, j? pritaik? traukini? eismui. Tuo metu statinys buvo 570 m ilgio ir buvo sudarytas i devyni? santvar?. Ant tilto stov?jo Vokietijos kanclerio Otto von Bismarko statula.
1944 m. susprogdintas tiltas 1952 m. buvo atstatytas, panaudojant ilikusias atramas ir perdangas ar j? elementus, 2005 m. restauruotas.
Lyduv?n? tiltas turistams buvo atvertas 2017-?j? birel?. Pirm? kart? istorijoje juo buvo leista pasivaik?ioti visiems ? ekskursijas usiregistravusiems dalyviams. Po didiulio susidom?jimo kilo id?ja pritaikyti Lyduv?n? tilt? nuolatiniam lankymui.
Tikimasi, kad tilt? kasmet aplankys 1015 t?kst. moni?.
Statinys patenka ? Dubysos regioninio parko, Lyduv?n? kratovaizdio draustinio, Dubysos up?s emiau Lyduv?n? draustinio (buveini? apsaugai svarbi Natura 2000 teritorija), Dubysos up?s sl?nio (pauk?i? apsaugai svarbi Natura 2000 teritorija) teritorijas.

1 Komentaras

  1. Vilius

    2023-03-16 16:12

    Mano t?velis dirbo geleinkelyje dar prezidento Smetonos laikais, buvo io tilto b?gi? prii?r?toju, kelis kartus su iuo lank?m?s prie tilto. T?tis mir? 103,5 met? amiaus…Bus idomu v?l aplankyti Lyduv?n? tilt? ir gal ulipti ir apvelgti nuostab? Dubysos sl?n?, gal dievas leis, nes man 82 metai, norisi aplankyti ir iluv? ir tilt?, taip darydavome rugs?jis… gal pasiseks…Vilius A?i? u geras inias, link?jimairaseinikiams