Knyga saldainis m?s? protui ir sielai

Versija spausdinimui

Rudeniui ?sib?g?jant prisiminimai apie vasar? vis labiau suildo m?s? irdis. Na, o jeigu knygos nepaleidote i rank? ir per vasaros atostogas, tada, pasak liaudies iminties, verta ruden? suskai?iuoti vi?iukus. Kiek knyg? perskait?te i? vasar?? i? met? birelio 1 dien? startavo skaitymo i?kis Vasara su knyga, jis kviet? ?vairaus amiaus mones iki rugpj??io 31 dienos perskaityti bent penkias knygas. Turining? projekt? jau septinti metai organizuoja Lietuvos apskri?i? vieosios bibliotekos ir Lietuvos akl?j? biblioteka kartu su savivaldybi? vieosiomis bibliotekomis. Visus tris m?nesius i?kio dalyvius lyd?jo projekto ambasador?, trij? knyg? autor?, daininink? ir muzikos k?r?ja Jurga eduikyt?. Ji primindavo mums, kad knygos mus praturtina, ugdo, kei?ia: Kai prie ger? deimtmet? labai krito skaitymo populiarumas, man tai buvo viena li?dniausi? ini?. Be galo diaugiuosi, kad d?l begal?s grai? iniciatyv? knyg? populiarumas v?l ov? auktyn. Knyga man mylimas ir stebinantis bendrakeleivis. Ji nepasiduoda jokiai madai, nepraeina ir n?ra iaugama. Visada skaitau bent kelias skirtingas knygas iem? ir vasar?.
Dalyvauti, ?veikti i?k? ir varytis d?l verting? priz? buvo kvie?iami ir Ariogalos miesto bibliotekos skaitytojai. Dalyvavo apie 50 jaun?j? skaitytoj?, dar tiek pat suaugusi?j?. Diugu, kad beveik visi usiregistrav? i?k? ?veik?.
Ne paslaptis, kad iandieniniame greitame pasaulyje danai neju?ia laik? praleidiame rankose laikydami telefon?, ne knyg?. Ta?iau inome ir tai, kad atsivertus ger? knyg? jos tiesiog nebegali paleisti, nes vienas po kito ver?iami puslapiai ?traukia ? smagius nuotykius, nepaprastus pasakojimus, nepaintus pasaulio kampelius, ? nepamirtam? heroj? draugij? ar ne?tik?tinas meil?s istorijas. Gera knyga kiekvienam skirtinga, bet savaip turtinga. Knygas renkam?s pagal nuotaik?, kartais pagal met? laik?, draug? atsiliepimus ar pasikliaudami bibliotekinink? rekomendacijomis. Bibliotekininkas neretai tampa tiltu tarp autoriaus ir skaitytojo, tad stengiam?s statyti vis tvirtesnius tiltus su m?s? ilgame?iais bibliotekos lankytojais ar pirm? kart? duris atv?rusiais maaisiais skaitytojais. Tuo tikslu vasar? bibliotekoje vyko keletas rengini?, skirt? skaitymo i?kiui.
Ma?j? skaitytoj? smalsum? danai paadina alia knyg? apsigyven? personaai, juos vaikai pirmiausia pamilsta akimis, o perskait? knyg? irdimi. ? vien? i nuotaiking? pain?i? su knyg? herojais kart? vasaros dien? leidom?s pas bibliotekos bi?iulius Ariogalos bendruomen?s namuose. Kaip tikri draugai ?ia dalinom?s viskuo: nuo ypsen? iki dovan?li?. Vaik? dienos centro lankytojai gal?jo pabendrauti ir su vis? mylimais personaais: Troliais Mumiais, Bite Maja, Mike P?kuotuku, Smurfais. O Pep? Ilgakojin?, ?tardama, kad rugs?jis nebe u kaln?, papasakojo vaikams apie savo nuotyki? kupin? keli? ? ? mokykl?. Malonu, kad nuotykiai patiko ir suaugusiesiems, jie m?s? popiet?je taip pat dalyvavo. Juk knygos suteikia diaugsmo, nuotyki? prieskonio ir praple?ia akirat? nepaisydamos amiaus, laikme?io, iemos ar vasaros. Knyga saldainis m?s? protui ir sielai. Pep?, inoma, abejing? nepaliko. Tad ir mai, ir su prisimintomis vaikyst?s idaigomis akyse dideli ?siliejo ? kart? viktorinos s?kur?. Juok?m?s, sp?liojome, diskutavome ir buvome vieni kitiems d?kingi u prasming? dien?. Ne veltui projekto Vasara su knyga ?kis ?kv?pk knyg? magijos!. Tikra magija matyti bibliotekai t?v? atsi?stas nuotraukas, kuriose maieji atostogautojai nepaisant saul?s ir vandens teikiam? malonum? panir? taip giliai, kad tik paskutinis knygos puslapis juos tegali sustabdyti. Juk skaitymui atostog? n?ra. Juk skaitymas terapija, poilsis, sav?s painimas, o galb?t atradimas ir maiems, ir dideliems.
Tad norime pad?koti visiems i?kio dalyviams, suteikusiems savo vasarai dar daugiau ?sp?di?, spalv? ir patyrim? skaitant. Tikim?s, kad kit? vasar? knyg? magijos ?kv?pti pasiry dar daugiau Ariogalos miesto gyventoj? ir sve?i?. Iki pasimatymo prie knyg? lentyn?!

Dal? Kvekevi?ien? ir
Daiva Aliauskien?,
Ariogalos miesto bibliotekos darbuotojos

Komentarų nėra