Kod?l lietuvikoje em?je br?sta kart?s demokratijos vaisiai?

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Paskutiniai tyrimai parod?, kad lietuviai visikai nesiavi demokratija. Daugumai tautie?i? stipri ekonomin? pad?tis atrodo patrauklesn? nei demokratinio valdymo sistema. Dar daugiau: net 52 procentai apklaust?j? lietuvi? visai nesusigraudint?, jei demokratij? sutrypt? stiprus lyderis, kurio nevaryt? nei rinkimai, neiparlamentas.
Ar verta steb?tis, kad nemenka dalis m?s? alies gyventoj? demokratijos nevertina? Steb?tis, manau, b?t? naivu. Tiesiog daugelis moni? n?ra ragav? tikros demokratijos vaisi?. Net apsilank? tokiose ivystytos demokratijos alyse, kaip Amerika ar Anglija, ateiviai i Lietuvos neturi jokios galimyb?s pamatyti tikrojo demokratijos veido. Daniausiai jie priversti spoksoti ? atgras? pinig? diktat?ros snuk?.
Galima sakyti, kad demokratija niekada rimtai nesigiminiavo su Lietuva. A.Smetonos laikais alis gyveno namin?s diktat?ros s?lygomis. O iki tol gyveno caro, lenk? ir sav? feodal? e?lyje. Taigi Lietuvos moni? paintis su demokratija atsitiktin?, nepagr?sta jokiais ilgalaikiais santykiais. Prie kelis deimtme?ius mon?s demokratij? ?sivaizdavo gana paprastai kaip geresn? gyvenim?. Nesulauk? ?sivaizduojamo gyvenimo, kartu su lugusiomis viltimis ? atliek? kategorij? nura? ir demokratij?.
Gyventojai yra ?sitikin?, kad Lietuvoje demokratija paskirstoma ne pagal poreikius, bet pagal paintis. K? mogus rinkt?si demokratij? ar galimyb? susitvarkyti dantis? Manau, kad sutvarkyti dantys nemenkai daliai atrodyt? gerokai patraukliau. Skamba paradoksaliai ir net absurdikai, ta?iau, kaip sakoma, gyvenimikai.
Tad kur Lietuvoje auga demokratijos vaisiai? Galimyb? j? paskabyti atsiras ateinant? vasar?, kai vyks rinkimai ? savivald?. Ties? sakant, tai gal ne vaisi? skabymas, bet tik
demokratijos vaismedi? sodinimas. O k? jie umegs, prad?s aik?ti, tik?kim?s, jau ateinan?i? vasar?, kai ? savivald? irinkti politikai jau bus atlik? bent dal? rink?jams paad?t? darb?.
Sprendiant pagal jau min?tos apklausos rezultatus, mon?s mieliau rinkt?si ne demokratin? savivald?, bet tvirt? feodalo rank?, kuri tur?t? gali? apr?pinti darbu, suteikti mogaus orumo neeminan?ias gyvenimo s?lygas. Galb?t tai vergikos viltys?
?domu tai, kad demokratinio valdymo sistema labai nesiavi ne tik ?vairi? jung? s?lygomis imtme?ius gyven? lietuviai, bet ir demokratijos keliu gerokai toliau paeng? ispanai. Apklausa rodo, kad daugiau ios alies gyventoj? rinkt?si stipri? ekonomin? pad?t?, nei ger? demokratinio valdymo sistem?. Diktat?ros ragav? ispanai, regis, n?ra labai entuziastingi demokratijos garbintojainairavimas ? demokratij?, be abejon?s, liudija apie labai rimtas socialines ligas nepasitik?jim? savo j?gomis ir nor? saugiai gyventi tvirt? pe?i? e?lyje. ? klausim?, ar valdia tur?t? utikrinti, kad b?t? patenkinti visuomen?s poreikiai, ar kiekvienas mogus pats turi r?pintis savimi, pirm?j? variant? rinkosi net 79 proc. lietuvi?. Tokio pasikliovimo valdios malone niekur daugiau Europoje n?ra. ?domu tai, kad tik?jimas savo j?gomis per bema du
deimtme?ius suma?jo per pus?: 1991 metais apie 40 proc. lietuvi? teig?, kad mon?s individualiai tur?t? siekti savo tiksl?.
iuo atvilgiu lietuviai labai pana?s ? pranc?zus (73 proc. mano, kad valdia turi patenkinti visuomen?s poreikius), bulgarus (72 proc.), lenkus (71 proc.). Labiausiai savarankiki ioje apklausoje pasirod? ?ekai ir amerikie?iai. Apklausa atskleid? kai kurias prieastis, smukdan?ias demokratijos reputacij?. Bene didiausi? nepasitenkinim? demokratine sistema kelia valdios nesugeb?jimas priimti reikiam? sprendim? taip mano 62 proc. demokratija nepatenkint? respondent?. i pozicija
lyg ir paaikint?, kod?l Lietuvoje toks didelis atotr?kis tarp pasitik?jimo parlamentu, Vyriausybe ir prezidento institucija.
Analitikai pastebi, kad daugiapartin? demokratija ir Lietuvos Konstitucijoje ?tvirtinta miri rinkim? sistema ? valdi? leidia patekti penki? atuoni? aktyvesni? partij? atstovams ir madaug tuzinui pavieni? politik?. Toks politini? j?g? isibarstymas po kiekvien? rinkim? uprogramuoja galimyb? iekoti galim? partneri?, su kuriais b?t? paranku dalytis valdios postus ir derinti politines programas. Koalicij? lipdymas tampa esminiu tikslu, ieikvojan?iu daug energijos ir itirpdan?iu rink?jams vilioti skirtus paadus. Lietuvoje jau seniai ?prasta, kad po rinkim? aktyviausiai svarstomi klausimai, susij? ne su tuo, kaip bus vykdomos moni? gyvenimo kokyb? galin?ios pagerinti reformos, o su tuo, kas gaus kur? post?.
Net ir suformavus Vyriausyb? nuolatinis koalicijos lipdymas ir kompromisai neleidia susitelkti ir spr?sti esmini? problem?. Politiniame turguje svarbesnis tampa pats procesas stiprinti ar bent jau ilaikyti valdi?. Deryb? ir kovos ?kartyje pamirtama ilgalaik? politin? reputacija, propaguotos vertyb?s ir prasideda skrupul? neturin?ios ir demokratij? menkinan?ios derybos. Pavyzdiui, d?l trij? bals? Seime galima suteikti iimtines privilegijas ?takingiems ?kininkams, nemainti tiesiogini?
subsidij? emdirbiams ir pan.Toks vertybini? pozicij? praradimas sukelia daug nusivylimo po rinkim?. Analitikai pastebi, kad Lietuvoje partijos vis pras?iau valdioje atstovauja u jas balsavusiems rink?jams. Rink?jai padaro savo ivadas. Viena i toki? ivad? yra ta, kad demokratija jiems ima atrodyti, kaip kat? maie. Ir neteisinga d?l tokio ydingo poi?ro b?t? apkaltinti rink?jus Lietuvoje, kurie kaip ir rusai ar ukrainie?iai, mieliau rinkt?si ekonomin? gerov? (78 proc.) nei demokratin? santvark? (17 proc.).

1 Komentaras

  1. Periodontologas

    2023-12-05 18:36

    Pritariu, aciu uz izvalgas!