Kod?l svarbu paenklinti ir uregistruoti gyv?n? augintin??

Versija spausdinimui

Raseini? rajone iki gegu?s 1 d. paenklinti ir uregistruoti 2 204 gyv?nai augintiniai. Nesp?jusieji iki io Gyv?n? gerov?s ir apsaugos ?statymu numatyto termino mikroschema paenklinti pasiutligei imli? gyv?n? augintini? un?, ka?i? ir ek? nors ir v?liau, tai privalo atlikti. Primename, kod?l tai padaryti ne tik reikalinga, bet ir naudinga.

ATSAKINGO EIMININKO PAREIGA
Iki gegu?s 1 d. i viso Lietuvoje paenklinti 287 762 gyv?nai: daugiau nei 94 t?kst. ka?i?, beveik 200 t?kst. un? ir daugiau nei 400 ek?. Registruota ir per 300 i Ukrainos ?vet? gyv?n?.

Skai?iuojant procentais, daugiausia gyv?n? augintini? paenklino ir uregistravo Utenos rajono (42,64 proc.), Kalvarijos (37,84 proc.), Kelm?s rajono (36, 67 proc.) ir Kauno rajono savivaldybi? (36,64 proc.) gyventojai.

enklinimas ir registravimas Lietuvoje ?sib?g?jo. Tikime gyventoj? s?moningumu. Nors tam numatytas laikas jau pra?jo, kvie?iame paskub?ti atlikti atsakingo eimininko pareig?. enklinimas ir registravimas tai pirmiausia atsakomyb? ir r?pestis savo augintiniu, sako em?s ?kio ministras K?stutis Navickas.

TIKSLAS NE BAUSTI, O APSAUGOTI GYV?N?
Remiantis em?s ?kio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis ir kita augintini? statistika, Lietuvoje i viso gal?t? b?ti apie 550 t?kst. un? ir apie 600 t?kst. ka?i?.

enklinti ir registruoti savo augintinius gyventojai visus metus buvo raginami ?vairiausiomis priemon?mis, ta?iau danas j? suskubo tai padaryti tik pas-kutin?mis balandio dienomis.

Nors ?statyme u ios prievol?s nevykdym? yra numatytos baudos, tikslo organizuoti baudiam?j? akcij? n?ra. Svarbu, kad gyv?n? savininkai augintini? enklinimu pasir?pint? aikiai suprasdami, kad tai ne tik b?tina, bet ir svarbu apsaugant gyv?n? ir aplinkinius.

KOD?L REIKIA ENKLINTI IR REGISTRUOTI?
Augintiniai mikroschemomis enklinami ir registruojami beveik visoje Europos S?jungoje d?l daugelio prieas?i?:

Viena svarbiausi? gyv?no atsekamumas, jis svarbus d?l ukre?iam?j? lig? steb?senos, kontrol?s ir likvidavimo. Viena i gyv?nams ir mon?ms pavojingiausi? ukre?iam?j? lig? pasiutlig?, tad ios ligos steb?senai skiriamas ypatingas d?mesys. Kadangi liga pavojinga gyv?nams ir nuo j? gali usikr?sti mon?s, yra prievol?, kad gyv?nas b?t? nuolat vakcinuojamas nuo ios ligos, o gyv?no vakcinavimo duomenys registruoti Gyv?n? augintini? registre (GAR). Tokiu b?du sudaryta galimyb? GAR nustatyti augintini? laikymo viet?, identifikuoti j? savininkus ir, esant b?tinybei, imtis priemoni?, leidian?i? ukirsti keli? ukre?iamosioms ligoms plisti.

Gyv?nui pasiklydus j? skubiai sugr?inti savininkui. Pasiklydus? gyv?n? sugav?s mogus gali kreiptis ? priva?ius veterinarijos gydytojus, taip pat ? Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyb?, gyv?n? glob?jus, gyv?n? augintini? enklinimo paslaugas teikian?ius asmenis, savivaldybi? administracijas d?l sugauto gyv?no mikroschemos nuskaitymo ir, jeigu gyv?nas registruotas, pagal GAR duomenis galima operatyviai suinoti gyv?no savinink? ir jo kontaktus. Be to, jeigu ir usienyje (pvz., kelion?s, atostog? metu) pasimest? Lietuvoje GAR registruotas gyv?nas, jo savinink? surasti neb?t? sud?tinga, nes GAR kei?iasi duomenimis su Europos ali? gyv?n? augintini? registr? duomen? tinklu (EuroPetNet).

Gyv?nai augintiniai enklinami ir registruojami d?l efektyvesn?s vieosios tvarkos kontrol?s, siekiant paskatinti gyv?n? laikytojus atsakingiau r?pintis gyv?nais, nepalikti likimo valiai kad jie nesukelt? alos kitiems asmenims, tinkamai jais r?pint?si.

Augintini? enklinimas ir registravimas labai svarbus d?l galimyb?s keliauti su gyv?nu po kitas alis. Paenklintas gyv?nas turi individual? numer?, tod?l jam iduodami kelion?s dokumentai ir jis gali laisvai keliauti su savo eimininku.

Gyv?n? augintini? enklinimo informacija privaloma veis?jams. Platinant skelbimus d?l augintini? pardavimo ar dovanojimo reikia nurodyti augintinio mikroschemos numer?, jo kilm?s al?.

Svarbu ir d?l gyv?n? augintini? apskaitos ir statistikos tik uregistravus visus gyv?nus augintinius suinosime, kiek j? yra Lietuvoje.

Daugiau informacijos ir artimiausi? enklinimo paslaugas teikian?i? specialist? kontaktus rasite interneto svetain?je www.pazenklinkmane.lt.

Kas yra augintinio enklinimas ir registravimas?
enklinimas tai paprasta ir greita proced?ra, kai gyv?nui po oda ties ketera ?vedama unikal? numer? turinti ryio gr?do dydio mikroschema. J? galima nuskaityti skaitmeniniu skaitytuvu, kur? turi dauguma veterinarijos klinik? ir gyv?n? prieglaud?.

Registravimas tai gyv?no numerio ir jo savininko kontaktini? duomen? ?raymas ? valstybin? Gyv?n? augintini? registr?.

Abi paslaugos atliekamos vienu metu.

em?s ?kio ministerijos informacija

Usak. Nr. 22-01

1 Komentaras

  1. uGHIovTK

    2022-05-21 03:44

    hPbXiGEg