Koks ko­pūs­tas ver­tin­giau­sias?

Siųsti Versija spausdinimui

Pa­si­žiū­rė­ki­me į ko­pūs­tų šei­mą – bal­ta­gū­žiai, rau­don­gū­žiai, ro­pi­niai, žie­di­niai, bro­ko­liai… Pas mus dau­giau­siai mėgs­ta­mi bal­ta­gū­žiai, tuo tar­pu ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se bal­ta­gū­žių ko­pūs­tų plo­tai nėra dideli, jie ten ne per daug ver­ti­na­mi.

Bal­ta­gū­žiai ko­pūs­tai – leng­vai au­gi­na­ma dar­žo­vė. Ver­ta jų sa­va­me dar­že pri­si­au­gin­ti, sa­vi vi­sa­da ska­nes­ni, ypač jei kir­mi­nė­lius lai­ku nu­ren­ka­me… Bal­ta­gū­žiuo­se ko­pūs­tuo­se daug ang­lia­van­de­nių, mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų, vi­ta­mi­no C. O troš­kin­ti ko­pūs­tai su bul­vė­mis – be­ne pi­giau­sias ir so­čiau­sias pa­tie­ka­las, net kas­dien val­go­mas ne­nu­si­bos­ta…Ne­rei­kia rek­la­muo­ti ir žie­di­nių ko­pūs­tų, nes tai vie­na ge­riau­sių die­ti­nių dar­žo­vių!

Bet dau­giau­siai mū­sų pri­mirš­tos dvi ypač leng­vai au­gi­na­mos ko­pūs­ti­nės dar­žo­vės – ro­pi­niai ko­pūs­tai, ar­ba ka­lia­ro­pės, ir bro­ko­liai. Be­je, įdo­mu pa­ly­gin­ti mais­tin­gu­mo ko­e­fi­cien­tus: bal­ta­gū­žių – 2,4, kai ro­pi­nių ko­pūs­tų – 3,6, bro­ko­lių – net 5,8! O at­ski­ri jų ko­ky­bės ro­dik­liai ma­to­mi len­te­lė­je.

Ro­pi­niai ko­pūs­tai – vie­na anks­ty­viau­sių ko­pūs­ti­nių dar­žo­vių. Pir­mo der­liaus su­lau­kia­me po dvie­jų mė­ne­sių. Va­sa­ros pra­džio­je ga­li­me val­gy­ti ža­lius, vir­tus, kep­tus, troš­kin­tus. La­bai mais­tin­gi ir šių ko­pūs­tų lap­ko­čiai.

Ro­pi­nius ko­pūs­tus la­bai leng­va au­gin­ti. So­di­na­mi jie kiek tan­kiau ne­gu ki­tos ko­pūs­ti­nės dar­žo­vės, ei­lu­tė­se kas 20-30 cm, ne per gi­liai. Gi­liau pa­so­din­tų, daž­nai de­for­muo­ja­si stie­ba­gum­biai. Ro­pi­nių ko­pūs­tų dai­gai leng­vai pri­gy­ja. Pa­tar­ti­na juos so­din­ti skir­tin­gu lai­ku, kad var­to­ji­mui tu­rė­tu­me il­ges­nį lai­ką. Ne­vė­luo­ki­me jų nu­im­ti, nes vė­liau stie­ba­gum­biai su­me­dė­ja ir val­giui ne­be­tin­ka. Ro­pi­niai ko­pūs­tai ge­rai lai­ko­si per žie­mą.

Bro­ko­liai – leng­viau­siai au­gi­na­ma ir grei­čiau­siai de­ran­ti ko­pūs­ti­nė dar­žo­vė. Jų žie­dy­nus pjau­na­me jau po 50-60 die­nų. Ir sko­niu, ir die­ti­nė­mis sa­vy­bė­mis bro­ko­liai len­kia žie­di­nius. Ne­at­si­tik­ti­nai kai ku­rio­se Va­ka­rų ša­ly­se bro­ko­lių au­gi­na­ma kur kas dau­giau ne­gu žie­di­nių. Mes nors ma­žą lys­ve­lės kampelį pa­si­so­din­ki­me.

Bro­ko­lius rei­kia lai­ku nu­pjau­ti ir su­val­gy­ti, kol jie dar ne­pra­žy­dę. Jei nes­pė­jo­me su­val­gy­ti, li­ku­sius su­dė­ki­me į šal­dy­mo ka­me­rą. Bro­ko­liai pjau­na­mi kar­tu su su­ltin­gu žied­ko­čiu. Vė­liau iš pa­žas­ty­se esan­čių pum­pu­rų iš­au­ga ki­ti žie­dy­nai – nau­jas der­lius. Iš 1 m² ga­li­ma gau­ti po 10-12 kg bro­ko­lių. Pa­tie­ka­lai ga­mi­na­mi kaip iš žie­di­nių ko­pūs­tų.

Kokybės rodikliai mg/100g daržovės
baltagūžiai kopūstai ropiniai kopūstai brokoliai
Vitaminas C 40 60 90
Karotinas 0,02 0,1 0,6
Kalcis 40 52 45
Kalis 230 288 310
Geležis 0,6 0,8 1,5

2 Komentarai

  1. Geležies stoka

    2019-12-17 14:52

    O ką vartoti kai trūksta geležies organizme?

  2. TRV

    2022-02-14 13:26

    Ačiū!