Kolektyvinei sodininkystei Raseiniuose 45-eri

Siųsti Versija spausdinimui

Dar 1977 metais Raseinių rajono valdyba gavo tuo metu dirbusio Ministrų Tarybos pirmininko
J. Maniušio raštą „Dėl kolektyvinio sodo steigimo Raseinių rajono dirbantiesiems“. Gavus leidimą buvo priimtas sprendimas kolektyvinius sodus steigti Stonų kaime. Daugelis dabartinės sodininkų bendrijos „Dubysa“ sodininkų gerai prisimena pirmųjų sklypelių dalybas, varputyną, pirmųjų medelių, daržovių sodinimą, takų tiesimą, tvorą, laistymo vandens tiekimo sistemos rengimą, apšvietimo įvedimą ir t. t. Visi ir šiandien už kolektyvinės sodininkystės plėtrą labai vertina į amžiną poilsį išėjusius Praną Laurinavičių, Aldoną Vaičiuvienę, Juozą Jonaitį ir kitus.
Raseinių rajone šiandien yra 8 sodininkų bendrijos, jose 1 500 sodininkų. Kiekviena bendrija turi savo vadovybę, veiklos planus, bendrijos veidą. Labai daug sodininkų puikiai tvarkosi savo sklypeliuose, augina vaisius, daržoves, uogas, leidžia laisvalaikį.
Rugsėjo 23 dieną rajono sodininkai kukliai paminėjo kolektyvinės sodininkystės Raseiniuose 45-metį. Atvykusiuosius iš visų bendrijų sodininkus sveikino Raseinių rajono susivienijimo „Sodai“ pirmininkė Ona Babonienė. Ji padėkojo kiekvienam už sodininkystės plėtrą, kvietė ir ateityje dirbti kartu, kad būtų galima patogiau pasiekti savo sodus, juose patogiai, saugiai gyventi ir dirbti. Sodininkai dėkingi, kad Raseinių rajono savivadybės taryba pagal galimybes skiria lėšų sodininkų bendrijų rėmimo fondui. Gautos lėšos naudojamos gatvelėms, takams, pralaidoms tvarkyti ir kt.
Kolektyvinės sodininkystės 45-mečio šventėje dalyvavo Raseinių rajono administracijos direktorius Edmundas Jonyla ir jo pavaduotoja Irma Juknevičienė. Jie asmeniniais suvenyrais už ilgametę kolektyvinės sodininkystės plėtrą apdovanojo E. Mikalauskienę, P. Stankienę, A. Tiškų, M. R. Miniotienę, E. Matusevičių ir J. Bajoriną.
Raseinių rajono mero Andriaus Bautronio padėkomis už nuoširdų visuomeninį darbą apdovanoti sodų bendrijų pirmininkai: „Padubysio“ – Lina Liutkienė, „Dubysos“ Stonuose – Gintautas Simonavičius, „Dubysos“ Ariogaloje – Valdemara Kuktienė, „Ataugos“ Viduklėje – Jūratė Paškevičienė, „Raizgupio“ – Genovaitė Lukoševičienė, „Prabaudos“ – Nerijus Bitvinskas, „Šaltinėlio“ Ariogaloje – Vytautas Kolesinskas, „Rakavos“ – Valdas Butrimas.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais stebėjome kiekvieną sklypelį ir rinkome geriausiai besitvarkančius sodininkus. Už pavyzdingą sodininkavimą įteiktos padėkos J. ir R. Petkams („Atauga“),
A. Bartkui, R. Karosienei,
N. Adomaitienei, J. ir R. Štadams, S. ir S. Endrikiams, V. ir P. Vaškevičiams („Dubysa“), J. ir
E. Gedrimams, B. ir I. Bačenskams,
J. ir M. Gotautams („Raizgupis“), I. Kvietkauskienei, G. Kulikauskienei, R. Šatūnienei („Šaltinėlis“), M. Petrokui, N. Urbonavičienei, A. Klevinskui („Prabauda“), taip pat Valinčiams, Bitvinskams, Grigorevičiams, Kuzmarskiams („Padubysys“), Kliunkams, Vaičiuliams, Saltonams, Kubiliams, A. ir P. Stankams („Dubysa“ Ariogaloje), D. Lukminienei, Žikams, Želviui, Rabams, J. Alek­nienei („Rakava“).
Ona Babonienė,
Raseinių susivienijimo „Sodai“ pirmininkė

Komentarų nėra