Kolektyvinei sodininkystei Raseiniuose 45-eri

Versija spausdinimui

Dar 1977 metais Raseini? rajono valdyba gavo tuo metu dirbusio Ministr? Tarybos pirmininko
J. Maniuio rat? D?l kolektyvinio sodo steigimo Raseini? rajono dirbantiesiems. Gavus leidim? buvo priimtas sprendimas kolektyvinius sodus steigti Ston? kaime. Daugelis dabartin?s sodinink? bendrijos Dubysa sodinink? gerai prisimena pirm?j? sklypeli? dalybas, varputyn?, pirm?j? medeli?, darovi? sodinim?, tak? tiesim?, tvor?, laistymo vandens tiekimo sistemos rengim?, apvietimo ?vedim? ir t. t. Visi ir iandien u kolektyvin?s sodininkyst?s pl?tr? labai vertina ? amin? poils? i?jusius Pran? Laurinavi?i?, Aldon? Vai?iuvien?, Juoz? Jonait? ir kitus.
Raseini? rajone iandien yra 8 sodinink? bendrijos, jose 1 500 sodinink?. Kiekviena bendrija turi savo vadovyb?, veiklos planus, bendrijos veid?. Labai daug sodinink? puikiai tvarkosi savo sklypeliuose, augina vaisius, daroves, uogas, leidia laisvalaik?.
Rugs?jo 23 dien? rajono sodininkai kukliai pamin?jo kolektyvin?s sodininkyst?s Raseiniuose 45-met?. Atvykusiuosius i vis? bendrij? sodininkus sveikino Raseini? rajono susivienijimo Sodai pirminink? Ona Babonien?. Ji pad?kojo kiekvienam u sodininkyst?s pl?tr?, kviet? ir ateityje dirbti kartu, kad b?t? galima patogiau pasiekti savo sodus, juose patogiai, saugiai gyventi ir dirbti. Sodininkai d?kingi, kad Raseini? rajono savivadyb?s taryba pagal galimybes skiria l?? sodinink? bendrij? r?mimo fondui. Gautos l?os naudojamos gatvel?ms, takams, pralaidoms tvarkyti ir kt.
Kolektyvin?s sodininkyst?s 45-me?io vent?je dalyvavo Raseini? rajono administracijos direktorius Edmundas Jonyla ir jo pavaduotoja Irma Juknevi?ien?. Jie asmeniniais suvenyrais u ilgamet? kolektyvin?s sodininkyst?s pl?tr? apdovanojo E. Mikalauskien?, P. Stankien?, A. Tik?, M. R. Miniotien?, E. Matusevi?i? ir J. Bajorin?.
Raseini? rajono mero Andriaus Bautronio pad?komis u nuoird? visuomenin? darb? apdovanoti sod? bendrij? pirmininkai: Padubysio Lina Liutkien?, Dubysos Stonuose Gintautas Simonavi?ius, Dubysos Ariogaloje Valdemara Kuktien?, Ataugos Vidukl?je J?rat? Pakevi?ien?, Raizgupio Genovait? Lukoevi?ien?, Prabaudos Nerijus Bitvinskas, altin?lio Ariogaloje Vytautas Kolesinskas, Rakavos Valdas Butrimas.
Liepos ir rugpj??io m?nesiais steb?jome kiekvien? sklypel? ir rinkome geriausiai besitvarkan?ius sodininkus. U pavyzding? sodininkavim? ?teiktos pad?kos J. ir R. Petkams (Atauga),
A. Bartkui, R. Karosienei,
N. Adomaitienei, J. ir R. tadams, S. ir S. Endrikiams, V. ir P. Vakevi?iams (Dubysa), J. ir
E. Gedrimams, B. ir I. Ba?enskams,
J. ir M. Gotautams (Raizgupis), I. Kvietkauskienei, G. Kulikauskienei, R. at?nienei (altin?lis), M. Petrokui, N. Urbonavi?ienei, A. Klevinskui (Prabauda), taip pat Valin?iams, Bitvinskams, Grigorevi?iams, Kuzmarskiams (Padubysys), Kliunkams, Vai?iuliams, Saltonams, Kubiliams, A. ir P. Stankams (Dubysa Ariogaloje), D. Lukminienei, ikams, elviui, Rabams, J. Aleknienei (Rakava).
Ona Babonien?,
Raseini? susivienijimo Sodai pirminink?

Komentarų nėra