Komandinis darbas raktas ? vaiko ugdymosi s?km?

Versija spausdinimui

?traukties principo ?gyvendinimas aptariamas visose Lietuvos ugdymo ?staigose, ruoiamasi kiekvienam vaikui sudaryti s?lygas ugdytis artimiausioje ugdymo ?staigoje kartu su savo bendraamiais.
Raseini? lopelyje-darelyje Saulut? aktyviai ruoiamasi iam pakeitimui ir ?traukusis ugdymas ?gyvendinamas jau ne vienus metus. Siekiant kokybiko ugdymo, atitinkan?io kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius, ?staigoje ?traukusis ugdymas organizuojamas planavimo, ?gyvendinimo, veiklos analiz?s ir korekcijos etapais. Kiekvienas i min?t? etap? svarbus ir b?tinas siekiant kuo geresnio proceso supratimo bei s?kmingo ?gyvendinimo.
Lopel?-darel? iuo metu lanko 18 vaik?, kuriems Raseini? vietimo pagalbos tarnyboje nustatyti dideli, vidutiniai ir nedideli specialieji ugdymosi poreikiai. Vaikai ugdomi pagal parengtas pritaikytas individualizuotas ugdymo programas ir individualius pagalbos planus, kurie nuolatos analizuojami, aptariami, esant reikalui kei?iami. Grupi? mokytojai kartu su vietimo pagalbos specialistais ?gyvendina priemoni? plan? (t?v? vietimas, prevencini? program? ?gyvendinimas, problem? sprendimas, grup?s bendruomen?s veiklos organizavimas ir pan.), utikrinan?i? grup?s bendruomen?s nari? emocin? gerov? ir tolerantikus tarpusavio santykius.
?staigoje veikia Vaiko gerov?s komisija (VGK), j? sudaro gausi vietimo pagalbos specialist? komanda logopedai, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, visuomen?s sveikatos specialistas ir mokytojo pad?j?jai. Mokytojo pad?j?jams yra suteikiama galimyb? lankyti paskaitas, seminarus, konsultacijas ir taip ?gyti reikiam? ini?.
Ikimokyklin?s ?staigos VGK vykdo ?traukiojo ugdymo steb?sen?, pos?diuose periodikai analizuoja teikiamos vietimo pagalbos vaikui veiksmingum?, prireikus koreguoja vietimo pagalbos b?dus, formas. 2022 metais Saulut?s Vaiko gerov?s komisija nuolat tobulino savo inias ir ?g?dius rajono bei respublikos renginiuose, k?r? vaik? pasiekim? vertinimo sistem?, formas pagalbos planams ir programoms.
?staigoje utikrinamas ugdymo aplinkos pritaikymas ir modernizavimas, ?sigyjamos reikalingos priemon?s, atitinkan?ios ?vairius ugdymosi poreikius, aktyviai naudojamos informacin?s technologijos (Canva programa, Zoom, Padlet, Wordwall, Storyjumper, Learning Apps platformos). Lopelio-darelio vietimo pagalbos specialistai aktyviai ?sitraukia ? respublikos gerosios patirties sklaid? ir dalinasi savo kurtomis priemon?mis, sukaupta patirtimi.
Saulut?je ugdytiniams, turintiems speciali?j? ugdymosi poreiki?, yra sudaromos s?lygos bendrauti su bendraamiais, dalyvauti bendroje veikloje, parodyti savo geb?jimus, gauti reikiamos mokytoj?, mokytoj? pad?j?j? ir specialist? pagalbos. Siekiant gerinti ?trauk?j? ugdym? yra planuojamos ir vykdomos ?vairios prevencin?s programos.
?traukusis ugdymas yra nesibaigiantis procesas, jo variklis yra ugdymosi pasiekimus stabdan?i? kli??i? identifikavimas ir alinimas. Stengiam?s, kad iame procese dalyvaut? visa bendruomen?, ?skaitant t?vus (glob?jus), jie lopelyje-darelyje yra nuolat konsultuojami, jiems teikiama ?vairiapus? pedagogin? ir specialioji pedagogin? pagalba.
Milda Vebavi?ien?,
Raseini? lopelio-darelio Saulut?
Vaiko gerov?s komisijos pirminink?, logoped?

Komentarų nėra