Komandinis darbas – raktas į vaiko ugdymosi sėkmę

Siųsti Versija spausdinimui

Įtraukties principo įgyvendinimas aptariamas visose Lietuvos ugdymo įstaigose, ruošiamasi kiekvienam vaikui sudaryti sąlygas ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje kartu su savo bendraamžiais.
Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ aktyviai ruošiamasi šiam pakeitimui ir įtraukusis ugdymas įgyvendinamas jau ne vienus metus. Siekiant kokybiško ugdymo, atitinkančio kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius, įstaigoje įtraukusis ugdymas organizuojamas planavimo, įgyvendinimo, veiklos analizės ir korekcijos etapais. Kiekvienas iš minėtų etapų svarbus ir būtinas siekiant kuo geresnio proceso supratimo bei sėkmingo įgyvendinimo.
Lopšelį-darželį šiuo metu lanko 18 vaikų, kuriems Raseinių švietimo pagalbos tarnyboje nustatyti dideli, vidutiniai ir nedideli specialieji ugdymosi poreikiai. Vaikai ugdomi pagal parengtas pritaikytas individualizuotas ugdymo programas ir individualius pagalbos planus, kurie nuolatos analizuojami, aptariami, esant reikalui keičiami. Grupių mokytojai kartu su švietimo pagalbos specialistais įgyvendina priemonių planą (tėvų švietimas, prevencinių programų įgyvendinimas, problemų sprendimas, grupės bendruomenės veiklos organizavimas ir pan.), užtikrinančių grupės bendruomenės narių emocinę gerovę ir tolerantiškus tarpusavio santykius.
Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija (VGK), ją sudaro gausi švietimo pagalbos specialistų komanda – logopedai, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, visuomenės sveikatos specialistas ir mokytojo padėjėjai. Mokytojo padėjėjams yra suteikiama galimybė lankyti paskaitas, seminarus, konsultacijas ir taip įgyti reikiamų žinių.
Ikimokyklinės įstaigos VGK vykdo įtraukiojo ugdymo stebėseną, posėdžiuose periodiškai analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos būdus, formas. 2022 metais „Saulutės“ Vaiko gerovės komisija nuolat tobulino savo žinias ir įgūdžius rajono bei respublikos renginiuose, kūrė vaikų pasiekimų vertinimo sistemą, formas pagalbos planams ir programoms.
Įstaigoje užtikrinamas ugdymo aplinkos pritaikymas ir modernizavimas, įsigyjamos reikalingos priemonės, atitinkančios įvairius ugdymosi poreikius, aktyviai naudojamos informacinės technologijos („Canva“ programa, „Zoom“, „Padlet“, „Wordwall“, „Storyjumper“, „Learning Apps“ platformos). Lopšelio-darželio švietimo pagalbos specialistai aktyviai įsitraukia į respublikos gerosios patirties sklaidą ir dalinasi savo kurtomis priemonėmis, sukaupta patirtimi.
„Saulutėje“ ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, yra sudaromos sąlygos bendrauti su bendraamžiais, dalyvauti bendroje veikloje, parodyti savo gebėjimus, gauti reikiamos mokytojų, mokytojų padėjėjų ir specialistų pagalbos. Siekiant gerinti įtraukųjį ugdymą yra planuojamos ir vykdomos įvairios prevencinės programos.
Įtraukusis ugdymas yra nesibaigiantis procesas, jo variklis yra ugdymosi pasiekimus stabdančių kliūčių identifikavimas ir šalinimas. Stengiamės, kad šiame procese dalyvautų visa bendruomenė, įskaitant tėvus (globėjus), jie lopšelyje-darželyje yra nuolat konsultuojami, jiems teikiama įvairiapusė pedagoginė ir specia­lioji pedagoginė pagalba.
Milda Vežbavičienė,
Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“
Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, logopedė

Komentarų nėra