Kompleksin?s paslaugos nukent?jusiems nuo smurto vaikams ir j? eim? nariams

Versija spausdinimui

Raseini? krizi? centras ?gyvendina LR socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos finansuojam? projekt? Kompleksin?s paslaugos vaikams, nukent?jusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir j? eim? nariams (toliau kompleksin?s paslaugos vaikams). Projekto tikslas suteikti kompleksines paslaugas vaikams, nukent?jusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir j? eim? nariams. Kompleksin?s paslaugos Raseini? krizi? centre teikiamos nuosekliai vaikams ir suaugusiesiems, moterims ir vyrams, aukoms ir smurtautojams ar igyvenantiems emocines ir psichologines krizes.
Vasario 8 d. vyko apskritojo stalo diskusija, joje dalyvavo Raseini? rajono mero pavaduotojas K?stutis Uemeckas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinator? Asta Cic?nien?, Valstyb?s vaiko teisi? apsaugos ir ?vaikinimo tarnybos prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisi? apsaugos skyriaus patar?ja Raseini? rajone Valerija Jankauskien?, Raseini? socialini? paslaug? centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Asta Urbonien?, iauli? apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseini? PK virininkas Art?ras Koikas, Savivaldyb?s ugdymo ?staig? vaiko gerov?s komisij? nariai.
Raseini? krizi? centras pasidalino statistine informacija apie smurt? artimoje aplinkoje ir teikiamas kompleksines paslaugas vaikams psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko konsultacijas, apie organizuojamus pozityvios t?vyst?s ?g?di? ugdymo mokymus, apie smurtinio elgesio keitimo programos mokymus.
Pozityvios t?vyst?s ?g?di? ugdymo grupi? vadov?, socialin? darbuotoja Rima ukauskien? diskusijos dalyvius supaindino su pozityvios t?vyst?s ?g?di? ugdymo grup?se vykdoma veikla. Akcentavo, kad didel? d?mes? skiria t?v? ir vaik? tarpusavio santyki? formavimui, suteikia ini? apie vaiko raid?, poreikius, konflikt? sprendimo b?dus, analizuoja ?vairias situacijas, atkreipia d?mes? ? kalbos kult?r? eimoje, moko t?vus klausyti ir gird?ti savo vaikus. Labai svarbu, kad eimoje kiekvienas asmuo, o ypa? vaikai, jaust?si saug?s, vertingi ir tur?t? tinkamas s?lygas normaliai fizinei, psichologinei ir emocinei raidai. Daug eim?, kuriose vis dar naudojama prievarta, smurtas, manipuliacijos, suformuotas netinkamas eimos modelis. Atkreiptas d?mesys, kad ios pozityvios t?vyst?s grup?s yra pritaikytos ne tik eimoms, patirian?ioms sunkum?, bet ir visoms eimoms, kurios nori ?gyti daugiau ini? ir supratimo vaik? aukl?jimo klausimais.
Diskusijos dalyviai dom?josi, kiek danai gyventojai gali kartoti pozityvios t?vyst?s ugdymo mokymus, ar yra galimyb? gauti nuotolinius mokymus ir t. t. Atsakymas b?t? paprastas: t?vyst?s mokom?s vis? gyvenim?, siekiame, kad vaikai augt? sveikose eimose, kuriose vyrauja tarpusavio supratimo ir palaikymo atmosfera. Nuotoliniai mokymai bus vedami susidarius grupei (1012 dalyvi?).
Apie smurtinio elgesio keitimo program?, apie jos tikslus kalb?jo psicholog? Asta Montvydien?. Ji teig?, kad programos pagrindinis tikslas pad?ti paeid?jams atsikratyti smurtinio elgesio ?pro?i?. Smurtinio elgesio keitimo mokymuose smurtautojai mokomi suvokti, kad smurtas n?ra konflikt? sprendimo b?das, koks elgesys laikomas smurtiniu, analizuojama, kokio pob?dio smurtas vyko j? eimoje / poroje, padedama atpainti ?sp?jamuosius smurtinio elgesio enklus.
Per mokymus smurtautojai ?gyja nauj? ?g?di?, padedan?i? be agresijos spr?sti eimos konfliktus, imoksta kurti tarpusavio pagarba gr?stus santykius eimoje ir nebijoti kreiptis pagalbos. Sudaromas saugumo planas, padedantis atpainti ?tampos augim?. Dalyviai daug diskutuoja tarpusavyje, aptaria galimas prevencines priemones siekiant ivengti smurto eimoje.
Vicemeras K. Uemeckas pritar? smurto artimoje aplinkoje komisijos sudarymui, palink?jo, kad sudaryta komisija dirbt? intensyviai ir rast? sprendimo b?dus. Palink?jo dr?siai ?sitraukti ? grup?s darb?, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas b?t? naudingas m?s? gyventojams.
Kompleksin?s paslaugos (psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko) vaikams ir j? eimos nariams organizuojamos kontaktiniu ir nuotoliniu b?dais. D?l pozityvios t?vyst?s ?g?di? ugdymo ir smurtinio elgesio keitimo program? paome kreiptis telefonu 8 670 70 303, internetu www.raseiniukriziucentras.lt registracijos skiltyje, el. patu info@raseiniukriziucentras.lt.

Asta Montvydien?,
Raseini? krizi? centro vadov?

Komentarų nėra