Komunalinis ?kis: nuo iukli? iki g?li?

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Raseini? komunalininkai, atrodo, tur?t? nuleisti rankas, pamat? mieste irautas g?les, kur papuol? imestas atliekas, itryptas vejas, nuverstas iukliad?es ir konteinerius. Bet kol kas jiems kantryb?s utenka g?l?s v?l sodinamos, atliekos iveamos ir bendras miesto vaizdas ities neblogas. Paanga akivaizdi, ypa? palyginus su situacija, kuri buvo prie kokius penkerius metus, kai nebuvo konteineri? ir neretai iukli? maieliai m?t?si kur papuol?. Tiesa, kartais dar pasitaiko toki? atvej?. Pavyzdiui, viena skaitytoja skund?si esama netvarka Jaunimo gatv?je, prie buvusi? bendrabu?i?. Kartais tiesiog per langus imetami plastikiniai buteliai, nuor?kos ar kitos atliekos.

Atliek? problemoms nesimato pabaigos

UAB Raseini? komunalin?s paslaugos direktorius Jonas Kiauas pripa?sta, kad atliek? tvarkymo problemos nesibaigia: alia buitini? ir pramonini? atliek? paliekamos naudotos automobili? detal?s bei dideli? gabarit? nereikalingos mediagos. Nors d?l stambiagabari?i? atliek? (?vairi? bald?, r?m? ir kt.) siun?iama speciali technika, sudaromas grafikas, kada ir kur jos bus surenkamos, ta?iau situacija nesikei?ia.
Negana to, imetamos ?vairios pavojingos atliekos: senos padangos, ?vair?s filtrai, minktos automobili? dalys, plastikas, galvaniniai elementai, naftos produktai ir jais utertos talpos. Visas tas pavojingas atliekas danai nesusim?stydami ipilame ? bendr? iukli? konteiner?, ? pamik? ar alikel?je ? griov?, taip sukeldami pavoj? viskam, kas gyva. Patekusios ? aplink? ios mediagos gali garuoti, patekti ? gruntinius vandenis, usidegusios iskirti toksikas daleles.

Vandal? taikiniai

Pasak ?mon?s vadovo ir jo pagalbinink?s apeldinimo meistr?s Danut?s Aniulien?s, Raseiniuose vandalizmo atvejai (g?lyn? niokojimai, stend? dauymai) ypa? padan?ja po mokyklose nuaid?jusio paskutiniojo skambu?io atostog? metu. Vis? pavasar? buvo galima diaugtis, kad panai? atvej? nebuvo. Deja, tik iki moksleivi? atostog?.
Mieste yra keletas jaunimo susib?rimo viet?. Viena j? prie Magd?s ulinio. ?ia nuolat nupl?iami mediniai bareljefai, v?liau niokojami g?lynai Ateities ir Maironio gatv?se. Paprastai tai vyksta savaitgal?, anksti pary?iui, matyt, gr?tant i oki? klubuose. Prie Jonines komunalininkai netgi nukabino gatves puousius lovelius su g?l?mis tam, kad jie nenukent?t?. Ne kart? vandalai juos nu?m? nuo apsaugini? tvoreli? ir tiesiog sudau?. Pana?s atvejai kartojasi ir Nepriklausomyb?s aikt?je. Ten sudauytas miesto jubiliejui pastatytas laikrodis, ilupti fontano borteliai, suniokotos iukli? d??s. Tokie akibroktai brangiai kainuoja visuomenei. Akivaizdu, kad vandal? siaut?jim? skatina ir gyventojus nesaugiai ver?ia jaustis neapviestos miesto gatv?s rajono valdia tam vis neranda l??. Tod?l vandalizmo protr?kiai lieka didiausiu miesto teritorij? prii?rin?i? darbuotoj? galvos skausmu.
Nenaud?liams ukliuvo ir laikinos iukliad??s tai yra metaliniai lankai su prikabintais maiais, kurie buvo pastatyti prie bany?ios esan?io tvenkinio. Kelet? dien? tvarkingi mon?s sumesdavo iukles, kiemsargiai maius itutindavo. Deja, po savait?s metaliniai lankai buvo irauti ir dingo.
Daug alos padaro ir asocial?s asmenys, kurie apver?ia stiklo taros konteinerius, ieko ten buteli?, palieka kr?vas uki?. Danai nuo vartymo konteineriai l?ta gadinamas inventorius, o stiklo duenos kelia pavoj? tiek vaikams, tiek suaugusiems.

Stebina gyventoj? netvarkingumas

Raseiniuose pasteb?ti keli daugiabu?iai namai, d?l kuri? alia esan?iuose kiemuose ir gatv?se komunalininkams tenka daugiau r?pes?i?. Be min?to buvusio bendrabu?io Jaunimo gatv?je pasteb?ti iuklinimo atvejai prie daugiabu?i? Ston? (tarp Dubysos ir Vilniaus gatvi?) ir Pienin?s gatv?se. Keista, ta?iau buvo atvej?, kai prie i? daugiabu?i? v?jas neiojo netgi panaudot? tualetin? popieri?. Paprastai n?ra problem? prie t? nam?, kuriuose yra ?sik?rusios bendrijos. tai kai kuri? daugiabu?i? gyventojai ?sivaizduoja, kad kiem?, kaip ir sovietme?iu, jiems turi tvarkyti komunalininkai. Bet butai privatizuoti, ir komunalininkams ie kiemai kaip ir nepriklausyt? (l?os tam neskiriamos). B?da tik, kad em? yra likusi valstybin?, tod?l Savivaldyb? tur?t? ispr?sti i? problem?. odiu, gyventojai turi stengtis savo kiemuose susitvarkyti, o kad tai b?t? lengviau, b?tina ?kurti nam? bendrij?.
Kartais negraiai elgiasi ir individuali? nam? gyventojai. Pavyzdiui, nupjov? vejos ol?, sutvark? darel? ar apkarp? gyvatvor?, vis? atliek? turin? imeta ? gatv?. Danai toki? kupst? lieka po savaitgali?. Atseit, vaiuoja komunalininkai, kurie surenka s?lavas, tai paims. To jokiu b?du negalima daryti. Kas b?t?, jei visk? i kiemo verstume ? gatv?? Tvarkingas eimininkas ali?sias atliekas kompostuoja tam skirtuose konteineriuose arba papras?iausiai sukaltose talpose. Dirvoem?, ol?, lapus, akeles ir kitas atliekas, pvz., vaisi? ir darovi? liku?ius, galima sukrauti ? kr?v? ir po keleri? met?, jei bus tinkamos s?lygos, jie pavirs geros kokyb?s kompostu. Tokiu b?du naudingai atsikratydami atliek? gauname puikios tamsios em?s. Beje, d?l ali?j? atliek? jau prad?tas ?gyvendinti europinis projektas, kurio metu gyventojams bus dalinami konteineriai kompostavimui.
Niekam ne paslaptis, kad jaunimas m?gsta v?sti ir vartoti ?vairius g?rimus automobiliuose. Savaitgaliais, o atostog? metu ir daniau, galima pamatyti ne vien? j? stovint? prie buvusios duonos kepyklos, prie duj? ?mon?s, prie kapini? bei kitose vietose. Pasibaigus puotai ir pajud?jus automobiliams, per langus skrieja tuti buteliai, vienkartiniai indai ir kitos iukl?s. Raseini? komunalini? paslaug? darbuotoj? teigimu, jie nesp?ja t? priiuklint? tak? sutvarkyti tik apsisukai ir v?l tas pats.

Pilietikumo apraikos

Jei nepamin?tume pilietikai besielgian?i? gyventoj?, b?tume taip pat neteis?s. Be abejon?s, pirmiausia tur?t? policija sudrausminti vandalus, nustatyti paeid?jus ir
juos nubausti, ta?iau kiekvienoje gatv?je policininko nepastatysi. Tod?l labai svarbu, kad gyventojai b?t? neabejingi ir pranet? apie pasitaikan?ius negatyvius reikinius.Neseniai mon?s prane? policijai apie g?li? vagyst? turgaus rajone. Bagdonik?s gatv?je buvo bandyta pavogti vejos bortelius, bet v?lgi laiku ?sikio gyventojai. Taigi mon?s yra pakankamai pilietiki, piktinasi, reaguoja ? panaius atvejus ir j? d?ka kai kurie vandalizmo ar vagys?i? atvejai yra iaikinami. Ta?iau komunalininkai nor?t? didesnio ekolog?, aplinkos apsaugos bei seni?nijos darbuotoj? d?mesio. Bendromis j?gomis visgi galima ? t? nuveikti.

Nuostoli? neivengiama

Komunalinink? vadovo J. Kiauo odiais tariant, utikrinant mieste var? ir tvark?, specialiai technikai tenka vaiuoti papildomai ir visi tie reisai b?na nuostolingi. Pavyzdiui, imetamos prie konteineri? dideli? gabarit? atliekos arba supilamos ? konteiner? ne pagal jo paskirt? numatytos iukl?s. Visa tai gadina miesto ?vaizd?, ir komunalininkai vaiuoja ias vietas tvarkyti.
iuo metu Raseini? komunalin?s paslaugos atliekas vea pagal 2008 m. pavasar? patvirtint? kain?. mon?s tebemoka tuos pa?ius mokes?ius, bet ?vertinant tai, kiek kilo degal? kainos, sunku ?sivaizduoti, kaip komunalininkai igyvena. Paprastai skai?iuojant, mokes?iai jau tur?jo b?ti padidinti. Pasak direktoriaus, ?mon? gelbsti tai, kad jos veikla yra daugiaak?. Tod?l nuostolingas sritis padengia pelninga veikla.

Mieste ydi komunalinink? g?l?s

Raseinikiai ir j? sve?iai gali diaugtis kasmet gra?jan?iu miestu gatves puoia skoninguose stovuose sukabintos spalvingos g?l?s, kruop?iai prii?rimos vejos, ydig?lynai. Pamau aplinka aukl?ja ir mog?, nes, kaip papasakojo darbuotojai, kai prie kelet? met? miest? prad?ta puoti, vandalizmo atvej? b?davo daugiau.
Apeldinimo meistr? D. Aniulien? Alio, Raseiniams parod?, kur iauginamos miest? puoian?ios g?l?s. Pasirodo, sovietme?iu pastatytas iltnamis, gerokai apir?s ir nuraytas, i dalies veikia ir dabar. Tiesa, jo viduje yra pastatyti pl?veliniai iltnamiai, kuriuose ir puosel?jamos ?vairi? r?i? g?l?s. Tod?l komunalininkai g?les Savivaldybei parduoda labai nebrangiai, o kartu ir ?darbina mones. Per metus uauginama apie 10 t?kst. vnt. g?li?.

1 Komentaras

  1. shop.manjana.lt

    2022-01-30 14:26

    o esm? tokia, kad mon?s patys nesusir?iuoja savo iukli?.. jei nem?tyt? kur papuola, b?dos ir neb?t?, nes realiai visk? galima panaudoti antr? ar net daugiau kart?.