Konservatoriai pu?ia R. A?o d?d??

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com

Raseini? konservatori? stovykloje sumaities nuotaikos. Raseini? rajono mero pavaduotojo, konservatoriaus Sigito Vai?iaus artima politin? draugyst? su buvusiu meru Remigijumi A?u ir jo aplinka siutina kai kuriuos konservatorius ir kelia sumait? deini?j? gretose.

Prisimin? atr? pokalb?

Raseini? konservatori? stovyklos pakrikimo poymiai vieai iryk?jo pra?jus? sekmadien?, kai tur?jo b?ti surengtas T?vyn?s s?jungos-Lietuvos krik?ioni? demokrat? (TS-LKD) Raseini? skyriaus visuotinis susirinkimas. Ta?iau ?vyko retai atsitinkantis dalykas: nors apie art?jant? susirinkim? pla?iai skelbta iniasklaidoje, j? netik?tai nuspr?sta ataukti.

Iki susirinkimo likus kelioms minut?ms, prie Raseini? kult?ros centro, kur tur?jo susitelkti pagrindin?s Raseini? konservatori? paj?gos, vaiktin?jo tik trys vyrai: skyriaus pirmininkas Linas Dargevi?ius ir jo pavaduotojai Sigitas Vai?ius bei Edvardas Levickis.

Rajono konservatori? lyderiai veng? aikinti, kas atsitiko, kad staiga teko ataukti bene svarbiausi? met? rengin?. Narsesnis ir atviresnis pasirod? Lietuvos kariuomen?s k?r?jas savanoris, atsargos majoras E. Levickis. Savaitra?iui Alio, Raseiniai jis usimin? apie anks?iau platint? interviu, kuriame princinigai isak? savo nuomon? d?l situacijos Raseini? konservatori? stovykloje. (?domesnes io interviu itraukas pateikiame skaitytojams kituose ios publikacijos skyriuose).

R?? i peties

Susirinkimui ne?vykus, savaitratis Alio, Raseiniai gavo kelis skaitytoj? laikus, kuriuose kalbama apie atrius vidinius nesutarimus, ap?musius Raseini? skyriaus narius.

Viea paslaptis, kad sumait? ir ?tamp? kelia kai kuri? konservatori? obuoliavimas su Remigijaus A?o bendraygiais partijos Tvarka ir teisingumas Raseini? skyriaus nariais. ias prielaidas b?tent ir patvirtina pra?jusi? vasar? prie Valstyb?s dien? vieai platintas E. Levickio interviu.

Konservatori? ir tvarkie?i? draugyst? rykiai ?k?nija vicemeras S. Vai?ius, rajono Tarybos pos?diuose akivaizdiai pu?iantis ? t? pa?i? d?d? kaip ir R. A?o ?p?dinis A. Mielinis. Ta?iau koalicija su tvarkie?iais patinka ne visiems konservatoriams, ir tai kelia ?tamp?.

Apie ?kaitusi? situacij? min?tame interviu atvirai kalba ir E. Levickis. tai kaip jis atsako ? klausim? Kokia J?s? nuomon? apie rajono Savivaldyb?s tarybos, kur valdan?i?j? daugum? sudaro Tvarka ir teisingumas, koalicijos RASAI ir TS-LKD nariai, darb??

Dabartin?s valdan?iosios daugumos darbo nematau, gal nemato ir daugelis dor? Raseini? rajono gyventoj?. Tai yra trij?, dviej?, o daugeliu atveju vieno mogaus priimti abejotini ir rajonui nenaudingi sprendimai. Jie paremti protekcionizmu, naudos siekimu sau, gimin?ms, draugams. Pagr?sdami faktais, iuos dalykus puikiai atskleidia rajono iniasklaidos atstovai. Tai kvepia autoritariniu rajono valdymu, ?vedant vieno mogaus veiksm? diktat?r?, ir nesiskaitymu su kitaip m?stan?iais. Manau, d?l viso ito labiausiai kalti i Europos S?jungos plaukiantys milijonai. Nuo
j? nubyran?ius procentus pasidalinti siauram suinteresuot?j? ratui yra labai sunku, nes kiekvienas link?s kuo daugiau j? pasigvieti.

Valdia nelegali?

Toliau min?tame interviu klausiama: Tenka nugirsti gyventoj? nepasitenkinim? dabartin?s rajono valdios sprendimais ir veiksmais. Ta?iau yra ir lovinan?i? valdan?i?j? koalicij?. Kaip suprasti kurie yra teis?s, o kurie klysta?

E. Levickio atsakymas: D?l lovinan?i? labai abejo?iau. Manau, daugiau yra ?baugint? arba suklaidint? moni?. Juk visiems inoma, kad ne vienas ir net ne penki buv? valstyb?s tarnautojai administraciniuose teismuose bylin?jasi su rajono Savivaldybe d?l neteis?to atleidimo i darbo. Dauguma bylas laimi, jiems tur?s b?ti sugr?intos pareigos. Teks i m?s?, mokes?i? mok?toj?, jiems sumok?ti u priverstines pravaiktas, teismo ilaidas, patirt? moralin? al?. Tai sudarys ne deimt, gal net ne imt? t?kstan?i? lit?. Kam tai naudinga? Ar gali rajono mon?s b?ti patenkinti tokiais rajono valdios sprendimais, kaip antai atsisakyti 1,5 milijono europini? l?? kempingui prie Dubysos ?rengti?

Klausimas: Du J?s? bendrapartie?iai konservatoriai rajono Taryboje (S. Vai?ius ir Pranas Gedminas red. past.) taip pat priklauso valdan?iajai daugumai, per pos?dius vieningai balsuoja su kitais pozicijos nariais. Ar tai reikia, kad J?s? ir rajono valdyme dalyvaujan?i? konservatori? poi?riai nesutampa?

E. Levickio atsakymas: A, kaip TS-LKD partijos Raseini? skyriaus pirmininko pavaduotojas, noriu atsakingai pareikti, kad asmenys, esantys j?s? min?toje koalicijoje, nieko bendro neturi nei su TS-LKD partijos Raseini? skyriumi, nei su manimi. TS-LKD Raseini? skyrius n?ra gav?s joki? ratik? pasi?lym?, n?ra pasira?s joki? sutar?i? suformuoti b?tent toki? valdan?i?j? koalicij?, kokia yra dabar. Bent a j? nesu mat?s. Tod?l galiu dr?siai teigti, kad ita rajono valdia yra nelegali. B?t? juokinga, jeigu neb?t? graudu, ta?iau viso ito stalininio-buldozerinio politinio absurdo Raseiniuose buvo galima ir ivengti. Deja, pernai balandio m?nes? vienas pilietis labai usiman? rajono Savivaldyb?je aukt? pareig? taip verk?, kad kitas pilietis (fiurerio garbintojas) jam suteik? troktam? post?. Gav?s ias pareigas, pirmasis pilietis nesuprato, k? su jomis veikti. Tada antrasis pilietis, pasinaudodamas proga, sura? jam paluostuko pareigybin? instrukcij?, pagal kuri? ir dirbama. T? darb? jis atlieka ne vienas, turi bendrayg? pagalbinink?, kuris jam paduoda minkto popieriaus. Tam pagalbininkui noriu pasakyti: jei j?s, neduok Dieve, bent vien? kart? prarasite budrum? ir to popieriaus nepaduosite, jums beliks tik antraeil?s, labai maai apmokamos pareigos. Naudodamasis proga noriu kreiptis ir ? Raseini? garb?s piliet?, rajono Tarybos nar? ?eslov? Kenstavi?i?. J?s esate u mane visa galva vyresnis, imintingesnis, protingesnis. Numaukite j?s savo vaikams kelnes ir gerai gerai paprotinkite. J? pad?jimas atlikti gerus darbus Raseini? mones veda net ne ? aklaviet?, bet ? niekur. Nenoriu b?ti pranaas, bet J?s ir J?s? vaikai taip engdami gali atsidurti tamsiose Raseini? istorijos parat?se.

Grasino nepaklusnumu

E. Levickio interviu akivaizdios ir maito nuotaikos. Paklaustas, ko nor?t? palink?ti Valstyb?s dienos ivakar?se Raseini? rajono mon?ms, jis d?st?: Visiems doriems mon?ms pirmiausia linkiu sveikatos. Antra neleiskime i m?s? niekam ty?iotis. Tod?l rajono gyventojus: aulius, savanorius, pensininkus-policininkus, mediotojus, ?kininkus visus vyrus ir moteris, nepaisant amiaus ir politini? ?sitikinim?, visus, kam nusibodo paty?ios ir absurdas, vykstantis rajone, kvie?iu ? nebyli? protesto akcij?. Jei nepritariate dabartin?s rajono valdios vykdomai politikai,
liepos 6-?j? atvykite ? Molav?nuose vyksiant? Valstyb?s dienos min?jim? vilk?dami lauko maskuojan?ias arba alias uniformas. Jei uniformos neturite, savo poi?r? galite ireikti bet kokiu kamufliainiu akcentu arba ry?dami ant dein?s rankos ali? rait?, ant kaklo ali? skarel?. Tik vieos akcijos gali pakeisti iandienin? rajono situacij?. A pats lauko uniform? vilk?siu tol, kol pad?tis rajone nepasikeis i esm?s.

? pra?jus? sekmadien? tur?jus? vykti Raseini? konservatori? susirinkim? E. Levickis at?jo vilk?damas civiliais drabuiais. Ar tai reikia, kad patriotikai nusiteikusio atsargos majoro pazicija kei?iasi?

Atsakymas ? ? klausim? tur?t? paaik?ti kovo m?nes? planuojamame suaukti rajono konservatori? susirinkime. Susirinkimas gali nulemti tolesn? Raseini? deiniosios politin?s j?gos raid?: susirinkimo dalyviai rinks skyriaus pirminink? ir taryb?. Tad pavasar? galb?t paaik?s, ar konservatori? kregdut?s glausis po partijos Tvarka ir teisingumas erelio sparnu, ar iekos kitokios skrydio krypties.

12 Komentarai

 1. ruta

  2013-01-24 14:44

  Bravo , ponas Levicki ! Sutinku su jusu pastebejimais , apie vieno subjekto valdzios uzurpavima , ir kruva jam patarnaujanciu silkiu fabriko statytiniu ir kitu negarbingu nieksu ,kurie naudojasi pilieciu tamsumu , baugumu ir abejingumu , tvarkydami savo asmeninius ir partinius interesus , komet ignoruojamas viesas interesas !
  Senei visi , mastantys , suprato , kad politika patapo verslu !

 2. ssssssss

  2013-01-24 19:21

  Gaila, kad TS-LKD Raseini? skyriaus vadovai net ir L. Dargevi?ius prarado nuovok?

 3. @

  2013-01-24 22:46

  Dargevi?ius, Vai?ius ir kai kurie aktyv?s r?m?jai tur?t? rimtai apmastyti pasekmes.

 4. TAIGI

  2013-01-25 06:52

  TS-LKD Raseiniuose neliko. Patapo paksist? ir ras? klap?iukais.

 5. Pasitarkime

  2013-01-25 07:53

  K? nor?tum?te matyti konservatori? vadovu Raseiniuose.

 6. kuzmyc

  2013-01-27 15:28

  ko rajono gyventojai norejo ta gavo musu rajono vyr. erelis sumokejo uz tai kad balsuotu turi juk acijimti patyrtas islaidas

 7. ssssssss

  2013-01-27 17:26

  K? nor?tum?te matyti konservatori? vadovu Raseiniuose.

  manau geriausias iuo metu EDVARDAS LEVICKIS

 8. eee

  2013-01-30 00:40

  ssss, manau, kad -neeee. Tai butu -blogiausias… :( :( :(

 9. kuzmyc

  2013-01-30 02:23

  nu tik jau tiktai ne levicki taip nesiskaito su zmonem apsisikes ukininkas paziurekit kaip jo fermos atrodo upeli tercia ir taip toliau jis tik kitus smeisti moka o saves nemato . paklauskit jo kaip jy girta policija su antrankeis isveze . as pac maciau ir zinau kas jis per zmogus . beto geras vadovas ir linas

 10. ruta

  2013-01-30 15:36

  Visos sistemines partijos turi vienoda tiksla – asmenine nauda , todel ir sodina ant finansiniu sriautu savus . Giriasi , kad miesta tvarko uz ES pinigus , bet nutyli , kad prie tu ES pinigu reikia ir savivaldybei dasideti , taip ir kraunasi skolos , ne , ne populistam -zulikam , o eiliniam pilieciui . Nejaugi yra , atleiskite , tokiu pusprociu , kurie tiki , kad subjektas atliekes is seimo ‘gelbeti’ Raseinius , tai daro is altruistiniu paskatu ?Tai ko tada islieke vel i seima , gal todel , kad pinigu sriautai Raseiniams jau isimti gerokai i prieki ?Kodel statistai islieke is paskos ?
  Rinkti reikia / jei silkiu fabrikas leis / padorius , o ne partinius prisitaikelius !

 11. eee

  2013-02-03 21:27

  pritariu kuzmyc tikrai nereikia tokio vadovo kaip levickis,nes jis neturi jokios zmogui pagarbos mato tik save ir manau laikas atimti uniforma su kuria vaidenasi visur.Netokie turi buti lietuvos patrijotai.

 12. Va

  2013-02-05 12:02

  Va jau ,,penktoji kolona,, prabilo. Kuzmy?iai visokie,duota komanda ant Levickio pavaryt. Kad rajone neliko koncervatori? veiklos tai faktas,kaip blynas. Kandidato rinkimuose ? seim? tarp raseiniki? nerasta. Partija buvo ikeista ? postus..Ir okama pagal usakovo d?dial?