Kontrabandos be stogo neb?t?

Versija spausdinimui

Paskutin?s apklausos duomenys rodo, kad per 60 proc. m?s? alies gyventoj? pateisina kontraband? ar net patys naudojasi tokios prekybos lengvatomis. Verda diskusijos d?l konfiskuot? preki? likimo: panaudoti jas m?s? gyvenimo reikm?ms, ar sunaikinti? Leisti tokius degalus naudoti policijos automobiliams, ar pilti ? griov?? Ir t. t., ir pan. O kokia m?s? skaitytoj? nuomon??

Kontrabandai pritarti negaliu, man ji yra blogis, bet kai igirstu, kad pa?iupo kok? nors vargdien? su terbele, tokio gailiuosi, mat turiu rimt? dvejoni?, ar tikrieji kontrabandininkai pakli?va, o jei nety?ia kok? ir pri?iumpa, tai bemat ir paleidia. Kakaip neteko gird?ti, kad koks kontrabandos bosas u grot? tup?t?, bet ne kart? skai?iau apie teis?jus, kurie tokius band? isukti. Taigi, suktas tas j?s? klausimas, kai savo noru turi prisipainti, kad bandai pateisinti blogyb?. Nepritariu kontrabandos naikinimui. Anks?iau net per televizij? rodydavo, kaip s?vartyne traiko butelius ir pan. Kod?l naikinti, jei galima sunaudoti, pigiau parduoti? Ach, neitirta, neaiku, kas per g?ralai? Tai ir pasakykime vis? ties? apie juos mon?ms, kurie juos pirks. Juk juos mon?s pirkt? ne vien g?rimui. Gal kokia bobut? tokio spirito usipilt? ant rup??s ir gelian?ius s?narius trint?, kompresus daryt?.


Jei kontrabanda neb?t? reikalinga, tai ji ir neklest?t?. Jei neb?t? paklausos, tai neb?t? ir pasi?los. Juk niekas nevet? to, ko niekas nepirkt?. Jei j?s prie kelet? met? b?-tum?te paklaus?, ar mes pritariame kontrabandai, tai kategorikai b?tume pasak?, kad ne. Bet iandien, kai itaip sunku pragyventi, net pats nenor?damas imi pateisinti blog?. iandien jau rodosi, kad net kontrabandininkas yra geresnis u t?, kuris privert? mones j? pirkti. Juk mon?s, pirkdami kontrabandines prekes, daug kuo rizikuoja. Jie netgi sveikata rizikuoja, bet nelabai turi i ko rinktis. ?ia nekalbame apie t? kontraband?, kur narkotikai ir kitos baisyb?s, ar ne? Bet jei koks prisiek?s r?kalius nusiperka pigesni? cigare?i? pakel?, anokia b?da. Tai valstyb? bemat paabot?, jei tik kainas sumaint?.

Sena tema, kaip ir pasaulis. Kontrabanda visur klesti ir mes nesame iimtis. A pats jai nei pritariu, nei ritinu statin? ant t?, kurie tuo ver?iasi. Jei pati valstyb? tokius dalykus toleruoja, tai gal jie ino, k? daro? O kad toleruoja, tai a tuo neabejoju, nes jei valstyb?s galvos nor?t? ud?ti kontrabandai apynasr?, tai ir ud?t?. Juk Lietuva ne koks Auksinis trikampis, kur opiumo plantacijos ve?jo. Bet ir ten, kai panor?jo karalius, tai ir sutvark?, dabar ten sodai ydi. Vien kalbos apie kov? su ia negerove juk negali duoti rezultat?. O kol kas yra tik
kalbos. Daug fakt? rodo, kad kontrabanda vyksta pa?iu auk?iausiu lygmeniu, kad kontrabandos bosai s?di muitin?se, teis?saugos institu-cijose. Neteko gird?ti, kad kas nors u kontraband? rimtai s?st?. Jei ir ?kli?va, tai kas nors i maiuk?, tik maareikmiai vykdytojai. O kadangi paprasti mon?s mato, jog valstyb? tik imituoja kovojanti su kontrabanda, tai ir jie to blogybe nelaiko.

Aiku, kad palaikau. Man juokinga, kai kas nors i valdios ima postringauti apie kov? su kontra-banda. Daug kariaus, daug laim?s. O i tikr?j? tik daug triukmo d?l nieko, nes nei jie kariaus, nei bandys tai daryti. Jei kainos parduotuv?se b?t? normalios, prek?s ?perkamos, tai mon?s ir nepirkt? i kontrabandinink? nieko, o kai niekas nepirkt?, tai ir kontrabandos nebelikt?. mon?ms juk reikia vaiuoti, o degalin?se kainos tokios, kad geriau p?stute vaik?ioti, bet kad ne visada ieina, kartais ir pavaiuoti tenka. mon?s ne kvaili, jie supranta, kad ? automobilio bak? pildami degalais vadinam? skyst?, ?sigyjam? garaiukuose, pai?r?se, rizikuoja sugadinti pa?i? main?. Juk ne vienam jau taip yra atsitik?. Bet kad pasirinkimo n?ra: arba rizikuoji, arba nevaiuoji. Man tik juokas, kai sako, kad kontrabandinink? palaikyti yra nedora. O valstyb? su savo pilie?iu ar dorai elgiasi? Be to, mon?s ne kontrabandininkus palaiko, o tik ieko preki? kur pigiau. Ar ?ia seniai ? Lenkij? apsipirkti vaiavome… Ar dora i valstyb?s pus?s, kad mes duonos turime svetimoje alyje iekoti, o ? namus tik per atostogas trumpam sugr?tame?

Niekada apie tai nesusim?s?iau: negi m?s? net 60 proc. gal?t? b?ti pritarian?i?j? kontrabandai? Bet jei taip sako, vadinasi, taip ir yra. O
inant kiek mes gebame b?ti atviri, tai ieit?, jog toki? m?s? yra dar daugiau nei 60 proc., bet ne kiekvienas klausiamas prisipaino, nes, kaip ne kaip, valstyb? deklaruoja, jog kontrabanda yra blogis, tad blogiuku b?ti ne visada norisi. A manau, kad mon?s, jei tik igal?t? ?sigyti parduotuv?se tai, k? perka i kontrabandinink?, i? paslaugomis tikrai nesinaudot?. Bet mon?s n?dienos situacijoje neturi pasirinkimo: arba visai netur?si, arba kontrabandines pirksi. A kategorikai nepritariu konfiskuot? preki? naikinimui, nes mes nesame tokie turtingi, kad visk? pelenais, duenomis paverstume. Atidaryt? toki? preki? parduotuv?, tai ir mogui nauda b?t?, ir valstybei likt?. Ar gali policininkai vain?ti kontrabandiniais degalais? Moraliniu poi?riu lyg ir negal?t?, bet realiai… juk ir jiems reikia vaiuoti. Negi konfiskuotus degalus pilsi ? upes ar
griovius? Juk tai b?t? nusikaltimas gamtai.


Vakar? Pranc?zijos Lamano s?siaurio pakrant?je yra j?r? uostas Sen Malo, kurio centrin?je miesto aikt?je stovi paminklas pirat? ir kontrabandinink? vadeivai. Ir ne kokiam nors literat?riniam personaui, bet pa?iam tikriausiam, ?ia ilgus metus viepatavusiam ir net Sen Malo miestui pirat? sostin?s status? pelniusiam. Ir tame n?ra jokios paaipios uuominos. Sen Malo piratai tur?jo net paties karaliaus stog? ir u tai j? niekas nedr?sdavo ukabinti, o ir patys gyventojai gerb? savo kontrabandininkus u j? labdaring? veikl? ir, kaip matome, net paminklus stat?. Sako, ie piratai gera valia 30 proc. savo pelno atiduodavo karaliui, o is u tai nevaromai leido jiems veikti. O jei pas mus itaip? Jei imtume ir pastatytume paminklus kontrabandininkams, tarkime, Pag?giuose ar dar kur nors? Gal tuomet ir m?sikiai kontrabandos karaliai sutikt? dal? savo pelno atiduoti ? valstyb?s biudet?, o m?s? Vyriausyb? u tai pasirayt? garantin? rat?, jog suteikia jiems stog?? Taip b?t? ikart du zuikiai nuauti: b?t? ispr?sta kovos su kontrabanda problema, o kartu usilopyt? biudete skyl?. Beje, ir Sen Malo gyventojai patvirtino, kad kontrabanda be stogo neklesti.


Neinau n? k? pasakyti, nes bijau su kitokia nuomone maumoje pasilikti. Galvoju, kad didioji dauguma pritaria kontrabandai. Bet a pati kontrabandai, kaip reikiniui, nepritariu. Kod?l vieni turi mok?ti visus mokes?ius, vienus mokes?i? surink?jai turi nugr?ti ir dar nulaiyti, o kitiems nieko nereikia mok?ti, bet jie vis tiek naudojasi visu valstyb?s geru kaip ir mokantieji? Bet suprantu ir tuos mones, kurie perka takuose, i po prekystali?. Perka tod?l, kad neturi pinig?, kad ten yra pigiau. Kontrabandin?s prek?s cigaret?s, alkoholis n?ra nei maistas, nei vaistas, be j? galima igyventi, tai n?ra pirmo b?tinumo prek?s, bet… Juk akivaizdu, kad su kiekvienu kain? didinimu kontrabandos mastai auga, kaip ir j? palaikan?i?j? skai?ius. Tai k? iloiame keldami kainas? Bet nepritariu ir kontrabandos naikinimui.
?kikumu tai neatsiduoda.

Nesinaudoju kontrabandinink? paslaugomis, tai n? neinau, k? atsakyti. Tiesa, vaist? i Sovietsko turguje nusiperku. Jie daug pigesni negu pas mus ir gan efektyv?s. Lietuvoje juk negausi nei streptomicino, nei streptocido bei befungeno daugelio anks?iau buvusi? vaist?. Juk jie yra tikrai geri, bet ? Lietuv? kakod?l j? nebeatvea, tad tenka gelb?tis perkant i t?, kurie parvea i Sovietsko. inau, kad didioji Lietuvos moni? dalis nesmerkia kontrabandinink?, nes, progai pasitaikius, patys naudojasi j? paslaugomis. Manau, kad lietuviai kontrabandines prekes perka ne i gero gyvenimo, o perka tod?l, kad jos yra pigesn?s. mon?s tiesiog neigali parduotuv?se nusipirkti cigare?i?, o ir alkoholis pas bobut? yra pigesnis. Kategorikai nepritariu kontrabandini? preki? naikinimui. Per anksti mums dar vaidinti ididius tur?ius.

1 Komentaras

  1. Dangerus

    2014-08-10 03:54

    Konfiskuotos kontrabandos bet koks panaudojimas turi b?ti teisikai patvirtintas ir gali b?ti traktuojamas kaip kontrabandos ?teisinimas. ir jei tarkim kontr. benzin? bus leista pardavin?ti, o degalin?s gi ne valstybin?s – priva?ios , tai bet koks verslininkas kaip juridinis asmuo ……. pirmyn. O jei tarkim bus leista kontr. naudotis, nors ir tik valstyb?s pareig?nams bet kokia sekretor? ar per sekretor? prasid?s kontrabandos aukso kelias. Juo labiau visa tai sukels pasipiktinim? tarp alies gyventoj?. Neinau kiek klystu, bet manau kakaip tai taip.