Kontrol?s komitetas si?lo pasiskubinti surasti Liepaitei direktor?

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Birelio 17 d. vykusiame Savivaldyb?s kontrol?s komitete apsvarstyti penki klausimai. Iklausytos ataskaitos d?l Raseini? Saulut?s ir Ariogalos lopeli?-dareli? ribotos apimties finansini? audit?, d?l Betygalos Maironio vidurin?s mokyklos finansinio audito, d?l Raseini? lopelio-darelio Liepait? ir Raseini? rajono vietimo centro vidaus audit?. Komitetas, iklaus?s Savivaldyb?s kontrolier?s Audron?s Lukauskien?s ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus ved?jos Birut?s Juknien?s praneimus, dideli? priekait? ?staigoms netur?jo ir nuobaud? nesi?l? buvo apsiribota svarstymu.
Kiek pla?iau nagrin?tos Liepait?s lopelio-darelio ir vietimo centro ataskaitos. Itin aktual?s klausimai nuskamb?jo iklausant Vidaus audito tarnybos ved?j? Birut? Juknien? d?l situacijos Liepait?je. Alio, Raseiniuose jau informavome, kad Liepait?s direktor? Onut? Kavolien? Savivaldyb?s taryba atleido nuo 2011 m. balandio 29 d. pagal Darbo kodekso 127 straipsnio 1 dal? darbuotojo pareikimu. Darelio vadov? atleista po spaudoje pasirodiusi? straipsni? apie kontrolieri? ufiksuotus didelius tr?kumus. Taigi, apsisuko ratas nuo iais metais Savivaldyb?s kontrolieriaus vykdyto 2010 m. audito prie vidaus audito.
? kart? Vidaus audito tarnyba tyr? vie?j? pirkim? organizavim? ir vykdym? pagal gaut? anonimin? skund?, kuriame buvo klausiama, kod?l nevykdomi vieieji pirkimai. Auditor? konstatavo, kad atleidus direktor? ir i?jus dar vienai darbuotojai, Liepait?je nebegali dirbti vie?j? pirkim? komisija, netvarkomi pirkim? dokumentai ir neatliekama kita veikla. Komiteto nariui Gediminui Kaziui Galubauskui pasi?lius ir pirmininkui Valdemarui Jacikui pritarus, Kontrol?s komitetas nusprend? rekomenduoti Savivaldyb?s administracijai kuo grei?iau skelbti konkurs? Liepait?s lopelio-darelio direktoriaus pareigoms uimti.

Komentarų nėra