Korzonų giminė

Siųsti Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

Savaitraštyje „Alio, Raseiniai“ (2011-09-29 Nr. 39) rašėme apie bajorų Korevų giminę, valdžiusią Katauskių dvarą. Šio dvaro savininkais vėliau tapo Korzonų giminės atstovai.

Naujų šeimininkų rūpesčiai iki 1940 metų

1907-10-03 Henrikas Koreva pardavė Katauskių dvarą už 17 000 rublių Stanislovui ir Antaninai Korzonams. Kiti šaltiniai teigia, kad Janina Korevienė dalį žemės išsaugojo. 1907-09-23 dvaras turėjo:

Eil. Žemės paskirtis Žemės plotas dešimtinėmis
1. Sodybinė žemė 11,73
2. Ariama žemė 184,84
3. Šienavimo laukai 25,20
4. Ganyklos 16,00

1910-04-03 S. ir A. Korzonai kreipėsi į Vilniaus žemės banką dėl paskolos užstatant Katauskių dvarą. 1915-06-25 bankas atsisakė dar kartą teikti paskolą.

Žurnalistas V. Kvedys rašė, kad dvarą valdė ir du broliai – Pranas bei Jonas Korzonai, turėję 87 ha žemės. Senasis Korzonas buvo bendraujantis su visais gyventojais
žmogus, nesibodėjęs pats į pieninę vežti pieną. Nors autorius straipsnyje ,,Buvo šventa vieta“ („Naujas rytas“ 1991-09-19, Nr. 109) rašo: ,,(…) Pasakoja, kad tarp palaidotų koplytėlėje (Katauskių – aut. pastaba) yra ir generolas – senasis Korzonas, kuris mirė dar prieš rusams ateinant…“,  tenka abejoti šia informacija. Žinoma, kad čia ilsisi caro armijos atsargos generolas leitenantas Jaroslavas Ferdinandas Koreva.

1926-09-01 Raseinių apskrities žemės reformos komisija protokolu Nr. 273 nusprendė reformos reikalams paimti iš Katauskių dvaro 263 ha. Tuomet dvare buvo vienas gyvenamasis namas savininkams, trys kumetynai, du kiaulininkai, penkios daržinės,  tvartas, rūsys ir kalvė. Katauskių dvaro žemės ribojosi su Lukaičių, Darotaičių, Kušeliškės, Kalniškių kaimais, Padubysio, Skaraitiškių dvarais ir Zuikaimio palivarku. 1926-09-14 Žemės reformos valdyba per Raseinių apskrities žemės tvarkytoją gavo pil. Antosės Korzonienės, gyvenančios Raseinių mieste, Ančakių g. 5, skundą. Ten teigiama, kad dvaras priklauso 2 asmenims, todėl kiekvieno iš jų žemės nusavinimo klausimai turi būti sprendžiami atskirai.

1926-09-29 žemės ūkio ministras gavo Katauskių dvaro kumečių iš Kušeliškės kaimo Jono Jakšto, Jono ir Prano Virvilų, Prano Mosteikos, Juozo Baranausko ir Aleksandros Virvilienės prašymą sustabdyti Korzonų ketinimus parduoti žemę, nes tuomet jie liktų bedaliais. Pirkti dvaro žemes jie neturi lėšų. Vėliau, spalio 31 d., panašų prašymą pateikė Vladas Čepulis, Ignas Čepas, Povilas Žukauskas, Antanas Kazakevičius, Marijona Nacienė, Petronėlė Stasiulaitienė, Bronius Ceinorius, Balys Kačkauskas, Bronius Liulys, Antanas Čiapas, Kazys ir Stasys Čečkauskai. Čia minima, kad Korzonui priklauso Viduklės dvaras su 400 ha (žmonos kraitis), Rakavos dvaras – 600 ha. Ten pat sakoma, kad pono Korzono brolis Antanas yra Lietuvos valstybei nusidėjęs, nes  pasiglemžė daug valdiško turto ir pabėgo į Lenkiją, kur iki šiol gyvena.

Šaltiniuose minimas Korzonas Stanislovas, Antano, kuris buvo vienas Raseinių žemės ūkio ir gyvulininkystės draugijos steigėjų. Iš 1929 m. Raseinių apskrities žemės reformai nusavintų žemių ir miško sąrašo sužinome, kad Pranas ir Antosė Korzonai turėjo 1 313 ha neišparceliuotos žemės, o atskirai – dar po 126 ha. Jiems palikta po 80 ha, dalį žemės buvo leista parduoti.

Su Korzonų šeima siejami ir gana kurioziški nutikimai. Štai 1937-04-07 Raseinių apskrities komendanto nutarimu Nr. 954 iš Celinos Korzonienės buvo rekvizuotas automatinis „Mauzer“ revolveris su dviem 7,65 kalibro ir vienu 6,35 kalibro šoviniais. C. Korzonienė pažeidė Raseinių apskrities komendanto 1926-112-28 įsakymo Nr. 3 pirmąjį paragrafą, jai buvo paskirta10 litų bauda.

1940 – 1941 metai

Rugpjūčio 17 d. Valstybinės žemės ūkio komisijos posėdžio metu nuspręsta Antaninai Korzonienei iš 67,99 ha palikti 30 ha, Vladzei Čyžienei–Korzonaitei – 32 ha.

1941 metais sovietai į Sibirą išvežė Korzoną Praną, Jono, g. 1898 m., kartu su sūnumi Mečiumi (14 metų). Jonui Korzonui pavyko pabėgti į Kauną, kur ir baigė savo gyvenimą.

Noras atgauti žemę

Net atkūrus Nepriklausomybę, Korzonų vargai nesibaigė. Negavusi atsakingų institucijų sutikimo, 1992-03-10 Šiluvos apylinkės agrarinė tarnyba fizinių asmenų grupei
pardavė buvusio Katauskių dvaro sodybos teritorijoje esantį pastatą. Tuo tarpu teisėtos Katauskių dvaro savininkės Ona Korzonienė bei jos dukra Regina Gražuliavičienė (abi kaunietės) pareiškė norą atgauti žemes ir turtą.

2 Komentarai

  1. Dovilė

    2020-10-08 15:49

    Įdomus straipsnis.

  2. Rasa

    2020-11-05 10:41

    Straipsnio tema įdomi, ačiū