Kova d?l Raseini? l?ies kailio

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Dabar maai kas neioja kailinius. Kad tur?tum gerus kailinius, turi nuolat kakam nunerti kail?. Pavyzdiui, bankininkai neria kail? skolininkams, duj? tiek?jai neria kail? ilumos vartotojams, stamb?s prekybininkai neria kail? smulkiems pirk?jams, vyriausyb? pensininkams ir verslininkams, tod?l bankininkai, prekybininkai, ministrai, duj?, ilumos ir kitoki? g?rybi? tiek?jai ir paskirstytojai gali vaik?ioti su kailiniais.
Senov?s lietuviai nors ir gyveno g?diuose mikuose, visi tur?jo kailinius ir labai juos brangino. Iki iol iliko posakiai saugok kaip savo kail?, ine? sveik? kail?, nusvilo kail?, ?kr?t? ? kail?, ikar? kail?. iais laikais jau reik?t? sakyti ?kr?t? ne ? kail?, bet ? sk?r?, ine? ne sveik? kail?, bet sveik? upakal? ir panaiai.
Kaip matome, poky?iai kalboje liudija totalin? nuogumo ?sitvirtinim? ir net jo garbinim?. Ne paslaptis, kad mogaus upakalis kartais daro didesn? ?sp?d? negu jo veidas. Galima sakyti, kuo mogus nuogesnis, tuo jis ?domesnis (ypa? kalbant apie moteris).
Pavyzdiui, politik? veidai turb?t niekam ne?dom?s, o tai upakaliais gali sukelti bent jau trumpalaik? susidom?jim?. Tai ne iaip sau postringavimai, bet faktas. Analitikai pripa?sta, kad buvusio Bogotos mero Antano Mockaus populiarumui lemiamos ?takos tur?jo maitaujantiems studentams parodyta s?dyn?. Jeigu jis b?t? parod?s tik savo veid?, niekas lietuvi? kilm?s politiko net neb?t? ?simin?s.
Tenka daryti paradoksali? ivad?: upakalis yra ?sp?dingesnis u veid?, o nuogas k?nas u kailinius. Ar tai reikia, kad dr?sesni rinkimams besirengiantys Raseini? politikai ir politik?s tur?t? idr?sti prie rink?jus pasirodyti apsinuogin?? Turb?t ne. Bet pasirodyti su ?sp?dingais kailiniais taip pat nepatartina, nes pasigirs replikos: kapitalistas, buo?, ponas ir panaiai. Matyt, kur kas efektyviau b?t? pasipuikuoti vairuojant kombain?, meliant karv? ar paskerdiant kiaul?. Visai neblogai atrodyt?, jei politikas rink?j? akivaizdoje taikliu ?viu patiest? kok? nors vilk?, nunert? jam kail? ir usakyt? pasi?ti kelet? ilt? kepuri? benamiams.
Akivaizdu: nors kailini? populiarumas ma?ja, ta?iau mediotojo instinktas dar gyvas: mones iki iol tebevaldo aistringas noras kam nors nunerti kail?: suklupusiam, paslydusiam. Ne paduoti tokiam mogui rank? ir pad?ti atsikelti, bet b?tent nunerti kail? kalbant skerdik? terminais, pribaigti.
Gana ?dom? kailio lupimo proces? pastaruoju metu galima steb?ti savivaldyb?je: dalis politik? bando nunerti kail? valdantiesiems. Viena operacija jau buvo atlikta s?kmingai i pareig? atleistas administracijos direktorius Dainius Baltruaitis. Gali b?ti, kad tai tik valdan?i?j? kailio lupimo pradia. Jau vieai kalbama, kad kitas valdan?i?j? kailio lupimo etapas bus mero Petro Vebavi?iaus atstatydinimas. Ar tai tikrai bus padaryta, sunku pasakyti, nes kailio lupimo sumanytojai slepia savo peilius ir tikina, kad niekam nieko nesiruoia nunerti.
Vyrai, elgiat?s neatsakingai ir labai avanti?ristikai, atstatydinus D.Baltruait?, kailio lup?jus ?valgiai persp?jo rajono tarybos narys Jordanas Kenstavi?ius. I ties?, iki rinkim? ? savivald? likus keliems m?nesiams, palikti savivaldyb? be vadov? tai tarsi iemos metu atidaryti langus visiems politiniams skersv?jams. Kam to reikia? Galima sp?ti, kad kakas nori pasiildyti mero ir administracijos direktoriaus kailiais. Tai i ties? gana rizikingas sumanymas.
Net ir tokios altos alies, kaip Rusija, premjeras Vladimiras Putinas prie pilie?ius yra link?s puikuotis ne kailiniais. Kaip inoma,atostogaudamas ministras pirmininkas demonstravo rink?jams tors?. Ta?iau tai, regis, tik menkniekis, palyginus su vie?j? ryi? specialist? fantazija apie prezident? Dmitrij? Medvedev?. Po neseniai vykusio Rusijos prezidento ir Arnoldo varcnegerio susitikimo Maskvoje internete pasirod? ir oficialios susitikimo nuotraukos. Politikos analitikai ir ?valg?s internautai netruko pasteb?ti, kad tose nuotraukose Rusijos prezidentas atrodo neproporcingai auktas, o Kalifornijos gubernatoriaus kojos Kremliaus iplatintose nuotraukose keistai trumpos.
O tai Raseini? politik? trumpos yra rankos, kad jos paj?gt? nunerti kail? merui P.Vebavi?iui. Bent jau taip meras teig? savaitra?iui Alio, Raseiniai. Neabejojame, kad meras turi ?valgumo, tod?l norime tik?ti, kad vadovo prognoz?s isipildys ir kad valdioje nekils beprasmika, rink?jams nieko gera neadanti kova d?l l?ies kailio (Raseini? herbe, kaip inoma, pavaizduota l?is).
Vis d?lto klausimas, ar vyks kova d?l Raseini? l?ies kailio, lieka atviras ir tam tikra prasme intriguojantis. Aiku, b?t? kur kas prasmingiau, jei politikai ketint? lupti kail?, pavyzdiui, kokiems nors korumpuotiems pareig?nams. Ta?iau tai maai tik?tina. Kaip inoma, lupant kail? D.Baltruai?iui, apie jokius jo prasiengimus net nesivarginta usiminti.

1 Komentaras

  1. wvdcnzekyp

    2021-02-22 04:47

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?