Kovo 8-?j? paintis su Lietuvos Respublikos Seimu

Versija spausdinimui

Lietuvos socialdemokra?i? moter? s?jungos (LSDMS) Raseini? klubo moterys turi grai? tradicij? Kovo 8-?j? pamin?ti kartu nuoirdiai bendraujant, dalinantis patirtimi ir klausantis graaus socialdemokrat? vyr? padovanoto koncerto. Ta?iau iemet pirm?j? pavasario vent? ios tradicijos buvo atsisakyta. Metas, kur? iuo metu igyvena visas pasaulis, n?ra pats geriausias vent?ms ir kelion?ms, nors prablakyti mintis, usimirti, pabendrauti, pasidalinti igyvenimais ir prisiminimais yra b?tina, kad patys nepal?tume, kad reikiamu metu gal?tume pad?ti kitiems, rasti tinkam? od? silpnesniems. Tad nepamirkime sav?s, nepulkime ? depresij?, nes tik b?dami stipr?s galime pad?ti kitiems. Geriausia leisti gyvenimui tek?ti ?prasta vaga.
Seimo nar?s, LSDMS pirminink?s Orintos Leiput?s kvietimu kovo 4 d. Raseini? klubo nar?s apsilank? Seime. Daugelis ?ia lank?si pirm? kart? ir u toki? galimyb? d?kojame Seimo narei O. Leiputei ir jos pad?j?joms. Pirmiausia buvome pakviestos ? Seimo pos?di? sal?, ji tuo metu buvo tu?ia. Paskui api?r?jome Konstitucijos sal?, kurioje 1990 m.
paskelbus Nepriklausomyb? vyko pagrindin?s spaudos konferencijos, Kovo 11-osios akto sal?, kurioje vyksta ikilmingi pos?diai svarbiausiems m?s? valstyb?s istorijos ?vykiams pamin?ti, Aleksandro Stulginskio sal?, kurioje daniausiai pos?diauja Seimo valdyba, Algirdo Mykolo Brazausko sal?, kurioje vyksta susitikimai su usienio ali? delegacijomis, Respublikos Prezidento sal?, kurioje apsistoja ? Seim? atvyk?s Prezidentas, ventojo Jono Pauliaus a?l?, Laisv?s gyn?j? galerij? ir Seimo erdv?se eksponuojamas parodas.
Seimo r?muose ekskursijos gid? mus supaindino su Lietuvos valstyb?s valdymo sistema, Parlamento veikla, ?statym? leidybos proced?ra, institucijos strukt?ra ir, kas itin svarbu, pilie?i? galimyb?mis dalyvauti teis?s akt? leidyboje. Po ekskursijos Seimo nar? O. Leiput? papasakojo apie Seimo darb?, atsak? ? mums r?pimus klausimus. Jie visiems inomi ir aktual?s: kas m?s? laukia po ligonini? pertvarkos, ar pritariame projektui T?kstantme?io mokyklos ir kiti.
LSDMS Raseini? klubo nar? Ona Babonien? ne tik diskutavo, bet ir pasi?lym? pateik?: Reikia priimti ?statym?, kad b?t? etatinis mogus, atsakingas u suaugusi?j? veikl?, kaip yra jaunimui. Tur?t? b?ti savivaldyb?se suaugusi?j?, senjor? veiklos organizavimo tarybos, kaip yra jaunimo. Tur?t? b?ti senjor? namai. Kai kuriose savivaldyb?se tokie namai jau yra. Kada galime, kada norime, ateitume ? savo usi?mimus, susitikimus, ventes. Dauguma moni? n?ra visikai uimti TAU veikloje.
Kovo 45 d. prie Lietuvos socialdemokrat? partijos b?stin?s stov?jo palaikymo Ukrainai palapin?, visi buvo kvie?iami usukti, pasirayti knygoje Ukrainos mon?ms palaikyti, suilti, pasivaiinti arbata, pabendrauti ir pab?ti kartu. Mums pasisek?: kiekvienas tur?jome galimyb? parayti palink?jim? ir pasirayti knygoje. Kelion? ? Vilni? baig?me apsilank? Kaziuko mug?je.
A?i? u nuoirdi? bendryst? kelion?s dalyviams.
Diana Kaupaitien?,
LSDMS Raseini? klubo pirminink?

Komentarų nėra