Kraptotyros baruose

Versija spausdinimui

Vagyst? I

Raseini? savivaldyb?s administracijos, miesto seni?nijos bei Policijos komisariato darbuotojai sunerim? d?l iemet, kaip nei vienais metais, padaug?jusi? g?li? vagys?i?. Pareig?nai prane?, kad vykdys akcijas, ir pagauti vagys bus grietai baudiami tur?s sumok?ti u visas ivogtas g?les.

Ta?iau gali b?ti, kad Raseiniuose ilgapir?iai ir riestanagiai k?sinasi ne tik ? g?les, bet ir ? kur kas stambesnius objektus.

Politikai ir verslininkai ?taria, kad Raseini? rajono tarybos dauguma klastingu b?du (o tai jau panau ? vagyst?) pasisavino Blinstrubiki? seneli? globos namus: pasisteng?, kad jie b?t? perduoti savivaldyb?s inion ir tapt? valdomi taryboje susiformavusios politin?s daugumos. Tokio valdymo poymiai jau ryk?ja seneli? globos nam? vadovas i karto tapo mero bendrapartie?iu, o pavaduotojo k?d? u?m? irgi tai pa?iai partijai priklausantis asmuo.

Kam vogti seneli? namus? Pasirodo, tie namai yra turtingi. Kuo? Rink?j? balsais. Seneli? nam? statuso pasikeitime klastas ?velgiantys politikai ir verslininkai mano, kad rinkim? ? rajono taryb? metu Tvarkos ir teisingumo partijos ?takoje atsid?r? seneli? namai gali labai svariai papildyti ios partijos rinkim? bals? bank?.

tai kaip – kai kas ? uant? slapta ?sikia g?l?, o kai kas seneli? namus. O baudiami bus g?lininkai.

Vagyst? II

Prie pesticidus ir kitus chemikalus pasisakantys sveiko gyvenimo b?do propaguotojai nebeapsiriboja vien viet?jiko pob?dio akcijomis, bet jau rengia baudiamuosius ipuolius.

Tuo neseniai ?sitikino 400 hektar? ?k? valdantis Vidukl?s ?kininkas. I jo sand?lio pavogta pesticid? u trylika t?kstan?i? lit?.

Neatmetama, kad tokiu ne?prastu b?du ?kininkai ver?iami nenaudoti pesticid? ir auginti ekologikai nekenksmingas daroves.

Vagyst? III

Raseini? rajono policijos komisariatas prane?, kad panai vagyst? ?vykdyta ir Girkalnio kaime. ?ia pavogta ?vairi? chemikal?, skirt? augal? apsaugai nuo lig? ir kenk?j?. Padaryta ala apie 39 t?kstan?iai lit?.

Nusikaltim? padar? asmenys iekomi. Neatmestina, jog kratos gali b?ti atliktos ir prie pesticidus pasisakan?i? ali?j? jud?jimo b?stin?se.

Komentarų nėra